شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:30

باسمه تعالی

 

 

 

شماره 3

 

الف- نگارش             5  نمره

1-با توجه به علائم نگارشی ،عبارت زیر را نشانه گذاری کنید : 5/0

پیامبر (ص) فرمودند طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است .

2-درام و حماسه را با هم مقایسه کنید .( هر کدام دو مورد )         1

3-کلمه ی « سرو» در زبان علمی و زبان ادبی چه مفهومی دارد ؟ 5/0

4-در توصیف کدام دسته از جزئیات یک پدیده باید مورد توجه قرار گیرد ؟ 5/0

5-با ذکر یک دلیل بنویسید که عبارت زیر به زبان علمی است یا ادبی ؟ 5/0

« دود آه من آسمان دیدگانم را تیره وتار کرده وسینه ام چون آتشدانی است که از غم جدایی شعله ور است»

6-ویرایش فنی را تعریف کنید .5/0

7-ترکیب خانم رئیسه درست است یا نادرست ؟ چرا؟ 5/0

8-گاهی می توان برای خیال انگیز کردن یک نوشته از چه شیوه ای استفاده کرد  ؟ 5/0

9- دو مورد از نکاتی را که باید برای تبدیل گفتار به نوشتار رعایت کنیم را نام ببرید.5/0

ب- زبان شناسی         4  نمره

1-ویژگی دو ساختی بودن زبان را با مثال توضیح دهید . 1

2-هر یک از موارد زیر جزء کدامیک از انواع گویش ها می باشد ؟   5/0

الف- گویش پس از مشروط:                              ب- گویش و اعظان:

3-مشخص کنید هر یک از موارد زیر مربوط به کدام ویژگی زبان می باشد ؟ 5/0

الف- ابرها پاورچین پاورچین وارد شدند              ب- حافظ در قرن هشتم زندگی می کرد .

4-مقصود از ارتباط زبانی عمدتاً چیست؟

5-چرا جمله ی « تولدت مبارک باد »  در حد خود یک نظام است ؟ 5/0

6-یکی از دشواریهای شناخت زبان را بنویسید؟  5/0

7-اگر انسان از زبانی بی بهره بود چه اتفاقی می افتاد ؟ 5/0

ج- املا و بیاموزیم      3 نمره

1-     چرا تحریری برای دست نوشته های ما خط معیار به شمار می رود؟ 5/0

2- چرا کاربرد واژه های « زباناً » و «‌گرایشات » نادرست است ؟   5/0

3- جمله ای بنویسید که درآن رعایت نقش نمای اضافه ( کسره ی اضافه ) الزامی است . 5/0

4- دو مورد از مهارتهایی را که به کمک املای تقریری به دست می آوریم نام ببرید. 5/0

5-یکی از معایب خط شبه نسخ چیست؟ 5/0

6- با استفاده از نقش نمای اضافه هر کدام از دو جمله ی زیر را به یک جمله تبدیل کنید : 5/0

- علی ماشین دارد . ماشین را خریدم .

د-دستور       8 نمره

1-در عبارت زیر نهاد وگزاره را مشخص کنید . 5/0

« همه ی مردم حافظ را بزرگترین غزل سرایان می دانند »

2-از مصدر « پرداختن » بن مضارع وصفت مفعولی بسازید : 5/0

3-با حفظ شخصی فعل « بسته بودی » فعل های مضارع التزامی وماضی نقلی بسازید. 5/0

4-فعل های ناگذر را به فعل های گذرا تبدیل کنید . 5/0

الف- خوابیده بود             ب- پوسیده شد.

5- در جمله ی زیر گروه اسمی را پیدا کنید و هسته ی آن را بنویسید  5/0

« همان دودوست شاعر من وارد مجلس شدند »

6- با ذکر دو دلیل بگویید که واژه ی « پارچه» اسم است.     5/0

7- جمع مکسر واژه های « دعا » و «‌قریه» را بنویسید. 5/0

8- با دو دلیل ثابت کنید واژه ی «‌دختر» اسم عام است ؟ 5/0

9- اسم های زیر را از جهت ساخت مشخص کنید .(ساده مرکب یا مشتق )    1

آویزه- آبدوغ خیار زرافه خنده

10- نقش کلمات مشخص شده را بنویسید ؟ 5/0

الف- تجربه های بسیاری از سفر برگرفتیم             ب- عاقلان به توانایی های خود می نازند

11- یک جمله ی سه جزیی با مسند مثال بزنید و نمودار آن را به دقت رسم کنید  1

12- جمله ای بنویسید که در آن واژه ی«‌درخت» اسم جنس باشد . 5/0

13-نوع فعل های زیر را از نظر ناگذر و گذرا بودن مشخص کنید و نام فعل های گذرا ، را بنویسید .       1

رفت ،دوخت ،شد ،ترسید .

باسمه تعالی

شماره4

 

الف دستور   8 نمره

1-نهاد جدا و پیوسته جمله ی زیر را مشخص کنید         5/0

-کودکان داوطلب فروش نشریه ی « نسیم شمال » می شدند

2-جانشین سازی کنید .شما وظیفه تان را به خوبی انجام می دهید  75/0

3- نام هر یک از اجزای جمله را با رسم نمودار بنویسید              1

تجربه های بسیاری از سفر برگرفتم   

4- از مصدر «‌پذیرفتن» اول شخص جمع زمان های خواسته شده را بسازید .  1

1- ماضی استمراری                         2- ماضی بعید

3- آینده                                         4- مضارع اخباری         

5- نوع شخص فعل ها را  بنویسید. 5/0

- مازیاران چشم یاری داشتیم   

-         دوستان شرح پریشانی من گوش کنید .

6- جمله را کامل کنید  …………………….معمولاً پیش از گزاره می آید و اگر حذف باشد آن را با ………………نشان می دهیم .             5/0

7- جدول را کل کنید .       1

فعل

مصدر

بن ماضی

بن مضارع

صفت مفعولی

بجوشانیم

 

 

 

 

8- فعل جمله های زیر گذراست یا  ناگذر؟ 5/0

-نویسنده ی خوب واقعیات را دقیق می بیند

-به روی نیزه داران گردی زعفران رنگ می ریخت.

9- مصدر داخل پرانتز را به فعل مناسب تبدیل کنید . 25/0

-زهرا عکس را به اتاقش ……………(چسبیدن)

10- جمع مکسر واژه های زیر را بنویسید  5/0

زمان                                                دعا

11- هسته ی گروه های اسمی زیر را مشخص کنید . 5/0

-هر ده دکتر شهر ما

- هر درخت کهنسال باغ روستا

12- نوع ساخت (ساده ،مرکب ،……………..)اسم های زیر را بنویسید .   1

گل گیر          عروسک         قلم         آویزه

ب- نگارش               5  نمره

زبان گفتاری جمله ی زیر را به نوشتاری تبدیل کنید  75/0

-یه روز خرگوش هویچش رو از خونه اش برد به باغی

جمله ی زیر را نشانه گذاری کنید .

-زندگی نامه( بیوگرافی) و حسب حال( اتوبیوگرافی )دو حوزه ی نگارش هستند .

3- نامه ها بر حسب نوع نگارش وگیرنده ی آن ها به نامه های ……………و…………تقسیم می شوند   5/0

4- ویرایش کنید .« مجتبی مینوی در شهر سامره تحصیلات ابتدائی را شروع و در تهران ادامه داد . »        75/0

5- درباره « زمستان » دو نوشته یکی به زبان علمی و دیگری ادبی بنویسید         1

6- دو شعر زیر را باهم مقایسه کنید

هر ستاره                                       قطره ی دانش که بخشیدی ز بیش            1

حرف خط خورده ای تار                 متصل گردان به دریاهای خویش

در دل صفحه ی آسمان بود

 

7-کدم نوشته علمی و کدام ادبی است . 5/0

       -کلمه یا کلماتی که عبناً بعد از قافیه تکرار می شود ردیف می گویند 

       -ای فکر دور پرواز من بال های عقاب آسایت را بگشا و مرا ببر

و- زبان شناسی      4 نمره

1-آیا استفاده از زبان آسان است . چرا   75/0

2-ارکان اصلی تعریف زبان را بنویسید         5/0

3-دوسانتی بودن زبان چه فایده ای دارد        75/0

4-ویژگی زبان را در نمونه های زیر بنویسید . 1- درختان در کنار جادّه لبخند می زنند    5/0

2-     پروین اعتصامی معروفترین شاعر قصیده سرا است .

5- تفاوت لهجه با گویش چیست؟   1

 6- اگر انسان از زبان بهره ای نداشت چه اتفاقی می افتاد     5/0

ی- املا و بیاموزیم   3 نمره

1-آیا جمله ی زیر صحیح است ( با دلیل )« من شخصاً این کار را به نتیجه رساندم »  75/0

2-نوع خط جمله ی زیر را بنویسید      « من مادرم را دوست دارم »           75/0

ب- مزایای این خط را بنویسید        75/0

3-املای صحیح ترکیب های زیر را بنویسید      75/0

1- راست وریص            2- مشّاته ی صبح            3- رسای شهیدان

4- دومورد از فواید املای تقریری را بنویسید           5/0

5-یک جمله بنویسید که رعایت نقش نمای اضافه الزامی باشد  25/0

باسمه تعالی

شماره5

 

الف- دستور               8 نمره

1-  نهادجدا و نهاد پیوسته را در عبارت زیر مشخص کنید .آنها کتاب را به تو دادند . 5/0

2-از مصدر داخل پرانتز فعل مناسب بسازید وجمله را کامل کنید .علی کبوتر را به هوا ( پریدن )      5/0

3-از بین گزینه های زیر دو اسم پیدا کنید  الف- پدر         ب- سریع         ج- مداد         د- زیبا          5/0

4-نوع فعل را از نظر گذر و ناگذر مشخص کنید در صورت گذرا بودن ( گذرا به متمم مفعول یا مسند) را مشخص کنید . 25/1

الف-نویسنده ی خوب واقعیات را دقیق می بیند                ب- هوا گرم شده است         ج- کبوتر پریده بود

5-اسم عام و خاص را مشخص کنید     الف- دماوند               ب- کتاب            5/0

6- اسم های ساده و مشتق و مرکب را مشخص کنید. الف- گیره          ب-میز             ج- گلاب    75/0

7- اسم های زیر را جمع ببندید .الف- دانا           ب- خودکار 5/0

8- جمع مکسر واژه های زیر را بنویسید .الف- کتاب           ب- علت        5/0

9- از مصدر «شنیدن» موارد خواسته شده را بنویسید .الف- بن ماضی   ب-بن مضارع    ج- صفت مفعولی 5/0

10- نوع فعل های زیر را از نظر زمان بنویسید :الف- رفته بودم        ب- نشسته است                          25/1

        ج- می بینم                          د- می خورد                             و- خواهند آمد

11- با رسم نمودار اجزای جمله ی زیر  را مشخص کنید        محمد کتاب خود را آورد         1

ب- نگارش   5 نمره

1- مهارت های نگارشی را  نام ببرید( 4مورد )             1

2- عبارت زیر را با علامت های نگارشی نشانه گذاری کنید .حضرت محمد (ص) فرمودند من شهر علم هستم وعلی در علم  5/0

3-     برای جدا کردن روز ، ماه  و سال از چه علامت نگارشی استفاده می شود ؟ 25/0

4-در تبدیل گفتار به نوشتار چه نکاتی باید رعایت شود؟ ( 2مورد ) 1

5-ویژگی های زبان علمی را بنویسید ؟ 1

6-درتوصیف ،آوردن چه جزئیاتی لازم است ؟ 75/0

7- ویرایش زبانی و ساختاری مربوط به چیست؟     5/0

ج- زبان شناسی           4نمره

-         اگر انسان از زبان بی بهره بود چه اتفاقی می افتاد ؟ 1

-         زبان یک نظام است و کار اصلی آن ………. 5/0

3- تغییر و تحول نظام ناشی از چیست؟   1

4-گویشی که در شهر کاشان یا یزد بکار می رود مربوط به چه گویشی است ؟ 25/0

5- دو ساختی بودن زبان چه فایده ای دارد با ذکر یک مثال .          25/1

د- املا و بیاموزیم         3  نمره

1- کاربرد درست کلمات زیر را بنویسید   الف- آزمایشات           ب- گاها        5/0

2-با ذکر یک مثال نقش نمای اضافه را نشان دهید . 5/0

3-فواید املای تقریری را بنویسید ؟ 2مورد               1

4-دو جمله ی زیر را به یک جمله کاهش دهید .محمد کیف دارد .کیف را برداشتم  5/0

5- غلط های املایی زیر را تصحیح کنید .الف- اصل و نصب :           5/0

ب- نامه ی مزبور:

باسمه تعالی

شماره 6

 

 

بخش نخست :نگارش       5 نمره

1- با استفاده از علایم نگارشی ،عبارت زیر را کامل کنید.             25/0

-عوامل مهم تربیت عبارتند از : خانواده ، مدرسه ، معلم ، اجتماع و کتاب و

1-     بیان شباهت ها و تفاوتهای دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است ؟ 5/0

2-     در توصیف به کدام دسته از جزئیات باید پرداخت ؟ 5/0

4- انواع نامه ها را برحسب نگارش وگیرنده ی آن ها بنویسید .    75/0

5-نوع نگارش عبارت زیر ،علمی است یا ادبی ،علت آن را نیز بنویسید. 1

« پایان روزی طوفانی بود و باران در مجمر سوزان مغرب ، چون شراره های آتش به نظر می رسید »

6- دومورد از مواردی را که در تبدیل گفتار به نوشتار رعایت می نماییم ، بنویسید.     1

7- عبارت زیر را ویرایش کنید .     1

« وی در تهران متولد شد، خاندان او از علماءتر از اول تهران بودند »

بخش دوم :دستور      8  نمره

-         در عبارت زیر :

« فریبا به گل های زیبای باغچه آب داد .»

الف- یک مشتق بیابید . 25/0

ب- چرا واژه ی «‌فریبا» اسم خاص است؟ 25/0

پ- در گروه اسمی « گل های زیبای باغچه » هسته کدام است ؟ 25/0

2- از مصدر « شنیدن » زمان های خواسته شده ی زیر را بنویسید.       5/0

الف- ماضی بعید ( اول شخص مفرد)                               ب- مضارع اخباری (دوم شخص جمع)

3- نوع اسم ها رادر جمله ی:« پسر همسایه ی ما هوشنگ نام دارد .» از جهت عام و خاص بودن مشخص کنید.

3-     در عبارت :« خرگوش های کوچک ناگهان از خواب جستند » نهاد پیوسته و نهاد جدا کدامند؟ 1

5- با توجه به جمله ی « آن ها به افتخارات  قهرمانی خود می نازند»

الف- با رسم نمودار نام هر یک از اجزای جمله را بنویسید .5/1

ب- زمان و نوع فعل جمله را بیان نمایید 5/0

پ- گذر یا ناگذر بودن فعل جمله را مشخص کنید .         5/0

6- با فعل «پوشاند» یک جمله بسازید .اجزای آن را مشخص کنید      1

7- جدول داده شده را کامل کنید .  1

فعل

مصدر

بن ماضی (=مصدرمرخم

بن مضارع

صفت مفعولی

دیده ام

…………………

……………………….

………………….

……………..

بخش سوم : زبان شناسی  4نمره

-         …………. هر لفظی است که معنایی داشته باشد.

-         این جمله را کامل کنید : « انتقال پیام در ارتباط زبانی ، معمولاً در قالب …… صورت می گیرد . 5/0

-         کار اصلی زبان چیست؟ 5/0

4-درستی و نادرستی هر یک از موراد زیر را با علامت «ص» یا « غ» تشخیص دهید. 5/0

الف- شناخت زبان در حقیقت با توانایی استفاده از آن یکی است.

ب- اگر در یک زبان برای چیزی کلمه ای به کار نرود ،اهل آن زبان نیز برایش وجودی قائل نمی شوند .

-         منظور از «لهجه» چیست؟

-         مهم ترین ویژگی زبان انسان چیست؟ 5/0

7- به کمک کدام ویژگی زبان ، می توان درباره ی چیزهایی حرف بزنیم که اکنون حاضر نیستند ویا حتی اصلاً وجود ندارند .         5/0

8- هر یک از موارد زیر ، جزء کدام یک از گویش های زبان است ؟ 75/0

الف- گویش های پیش یا پس از حمله ی مغول (                       )

ب- گویش های واعظان و بازاریان (                   )      پ- گویش های شیرازی (                      )

بخش چهارم : املاء و بیاموزیم              3 نمره

1-     با استفاده از نقش نمای اضافه جمله های زیر را به صورت ایجاز ومختصر بنویسید . 5/0

« محمد،پسر زکریا است. او الکل را کشف کرد »

2-     چرا رعایت نقش نمای اضافه در ترکیب « توپ بازی » الزامی است؟ 5/0

3-     چرا کاربرد واژه ی « زباناً » نادرست است؟ 5/0

4-     در عبارت :« پروین اعتصامی شاعره ی متعهد و برجسته ی ایران است .» کدام واژه از جهت نگارشی نادرست آمده است؟ چرا؟ 5/0

5- املای برخی از گروه کلمات زیر نادرست آمده است ،درست آن ها را بنویسید.     1

الف- قصد و عظیمت          ب- سفاهت و نادانی         ج- قواصان رزمنده                ت- محرمانه و سِرّی

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo