شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:45

باسمه تعالی

  

شماره5

 

زبان شناسی             4نمره

1-برای الگوی مجایی « صامت + مصوت +صامت+ صامت» یک مثال بنویسید      25/0

2-در جمله ی« احمد وعلی امروز از تهران آمد» کدام قاعده ی زبانی رعایت نشده است ؟  25/0

3-چرا ساختن واژه ی « وتد» امکان پذیر نیست؟ 5/0

4-تعداد واج های کلمات مقابل را بنویسید        5/0                    الف- ابر                  ب- دماوند

5-با توجه به جمله ی« او هر روز نامه ای می خواند » به پرسش های زیر پاسخ دهید         5/0

الف- آهنگ جمله افتان است یا خیزان؟                      ب- درنگ در کدام قسمت ممیز معنا است؟

6-منظور از ذخیره های زبانی چیست؟   5/0

7-آیا تکیه می تواند ممیز معنا باشد ؟با یک مثال توضیح دهید             75/0

8-جاهای خالی را با کلمات مناسب به گونه ای تکمیل کنید که معنای فعل ما تغییر یابد     75/0

الف- ……………..خورد          ب- …………… خورد            ج- ……………….خورد

ب- دستور            8 نمره

9-یک جمله ی دو جزئی استثنایی (بی فعل ) بنویسید   25/0

10-گروه اسمی زیر را از چند واژه تشکیل شده است ؟هسته ی آن را مشخص کنید      5/0

دمای اجرام آسمانی     

11- ضمیر و فعل جمله ی روبرو را به صورت مؤدبانه درآورید  « تو گفتی » 5/0

12-در جمله های زیر چه نوع حذفی صورت گرفته است ؟ بنویسید        5/0

الف- سرد است ،به طوری که آب حوض یخ زده است

ب- او حرف هایش را زده و نتیجه اش را هم گرفته است

13-جمله ای بنویسید که در آن متمم فعلی به کار رفته باشد  5/0

14-با توجه به جمله ی « کبوتر دارد می پرد»           75/0

الف- فعل جمله را منفی کنید            ب- فعل جمله را گذرا کرده در جمله ای به کار برید 

15-با رسم نمودار اجزای جمله ی روبرو را مشخص کنید   «‌زندگی یعنی عقیده و جهاد» 75/0

16-فعل جمله ها را از لحاظ ساختمان (ساده ،پیشوندی ،مرکب ) بررسی کنید. 75/0

الف- دوقطار به هم برخوردند       ب- خانه آتش گرفت                ج- شاید او به مدرسه آمده باشد

17-زمان دقیق فعل های  نوشته ی زیر را بنویسید         75/0

سکوتی ملال انگیز همه جا دامن گسترده بود .(؟) همه دیدند.(؟) که ابروان او نیمی از دیگانش را پوشانیده  است .(؟)

18-اگر واژه های زیر نماد جمله باشند فعل آن ها به چه صورتی درست است ؟ (مفرد ،جمع ،هردو ) 75/0

الف- پیامبر              ب- سنگ              ج- ملت

19-نوع گذرای فعل جمله های زیر را بنویسید.  1

الف- پرچم دانش را برافرازیم                  ب- ایران   با فرهنگ است

ج- کتاب ها را از کتابخانه خریدم          د- اهل محل به او پهلوان می گفتند

20-در اسم های زیر تکواژهای وابسته را مشخص کنید                 1

الف- آسیابان                   ب- بیمارستان                  ج-آفریدگار          د- زورمند

ج- نگارش           5 نمره

21-عام ترین و رایج ترین  راه تشریح چیست؟         5/0

22-نوشته ی تحلیلی چگونه نوشته ای است ؟  5/0

23-جمله ی روبرو را ویرایش کنید .« آیا چگونه پیامبر خدا « صلی الله » برعلیه کفار جنگید؟ » 75/0

24-یک زندگی نامه چگونه میتواند سهم خود را در پژوهش های تاریخی و فرهنگی حفظ کنید ؟ 75/0

25-بیت روبرو را باز گردانی کنید .« پسندی که شهری بسوزرد به نار /،اگرچه سرایت بود برکنار »    75/0

26-در بازنویسی یک متن کهن چه تغییراتی ایجاد می شود؟

27-در زندگی نامه نویسی از چه روش هایی برای گردآوری اطلاعات استفاده می شو.د            1

د- املا و بیاموزیم           3 نمره

28-صامت میانجی را در واژه های روبرو مشخص کنید .الف- بانوان           ب- سبزیجات     5/0

29-در کدام یک کلمه های روبرو (ان) نشانه ی جمع نیست ؟گیلان؟ چشمان ،بهاران ،ردختان        5/0

30-در جمله ی روبرو شکل درست را انتخاب کنید    « در عشق هم وصال هست هم( فراغ فراق) 5/0

31-در کدام یک از کلمات روبرو واج /ن/ به صورت /م/تلفظ می شود.    نبرد،تشنه ،پنج ،منبر   5/0

32-با توجه به معنی کدام واژه غلط نوشته شده است؟

مقام:ارزش         زلت : خواری        نَسَب :گماشتن               قرض :وام

33-درکدام گروه غلط املایی وجود دارد ؟ صحیح آن را بنویسید           5/0

ماع معین ،لئامت و پستی ،حس غریب، لمهه و لحظه    

باسمه تعالی

 

 

 

شماره6

 

الف-زبان شناسی         4نمره

1-صورت های ممکن غیر رایج گروه های اسمی را …………………… نامیده اند   25/0

2-کوچک ترین واحدزبان …………………… و بزرگ ترین آن………………………..است. 5/0

3-مهم ترین واحدهای زیر زنجیری کدامند؟  75/0

4-در هر یک از گزینه های زیر کدام قاعده از قواعد ترکیب رعایت نشده است ؟ 75/0

الف- من ، من را صدا زدم.(                ) ب- داگک (               ) ج- برمی گشته اند داشته اند(             )

5-آهنگین هر یک از جمله های زیر چگونه است ؟ 5/0

الف- علی به خانه می رود؟(                   )         ب- او دیروز از مسافرت آمد(                 )

6-کدام یک از کلمات ( خوازه،خواری ، خوالگیر ، دشتخواری ) امروز رایج است؟ 25/0(             )

7-الگوی هجایی واژه ی « اَشک » را بنویسید. 5/0

8- جایگاه درنگ را درهر یک از جمله های زیر با نشانه ی (+)مشخص کنید ، طوری که معنی جمله متفاوت باشد . 5/0

الف- او هر روز نامه ای می خواند                       ب- او هر روزنامه ای می خواند

ب- املا و بیاموزیم         3 نمره

املای کدام گروه از گزینه های زیر نادرست است ؟ 25/0

الف- فراق خاطر           ب- متاع گران بهای جوانی            ج- زلت و خطا و لغزش

2-در کدام جمله به قید تأکید نیازی نیست؟ چرا؟ 5/0

الف- بی شک قطره قطره ی باران از ابرهای آسمان فرو می ریزد           

ب- قطعاً حضور مشاور ،مدیریت شرکت را تقویت می کند   

3-کدام یک از کلمات (منابع ،انبساط ،متنبّه ) از نظر املایی نامطلق است ؟ 25/0 (        )

4-کاربرد درست کلمات مشخص شده را در جمله های بنویسید        5/0

الف- او رزو گذشته از سمت خود استیفا داد (            )  ب- او در منزل استجاره ای زندگی می کند(          )

5-صامت میانجی را در این کلمات مشخص کنید: 5/0       الف- کوهان(            ) ب- گیلان (             )

6-مفهوم پسوند « ان» را در این کلمات بنویسید. 5/0     الف- کوهان(                 )  ب- گیلان (              )

 7- در دو گروه از گروه کلمات زیر غلط املایی وجود دارد .زیرا آن ها خط کشیده ،صحیح آن ها را بنویسید5/0

عید غدیر ،نقض پیمان ، نغض و دلکش ، براعت و بیزاری ، اجر و ثواب

ج- دستور          8 نمره

1-گروه اسمی « مشاهده یِ اجرام آسمانی »:

الف- از چند واژه تشکیل شده است؟ (          ) ب- هسته ی آن چند واج دارد ؟ (         ) 5/0

2- جمله ی (تنها چیزی که تاریخ را از یک تکرار ملالت آور رهایی می دهد ، انقلاب است .) چند تکواژ دارد ؟ 5/0(          )

3-جمله ی ( من جواب نامه ی دوستم را خواهم فرستاد.) را مجهول کنید  5/0

4-کدام جمله  مجهول نمی شود ؟چرا؟  5/0

الف- او از چیزی نمی ترسد      

ب- پدرش او را علی نامیده بود

5-اگر با افعال زیر جمله ی با مفهوم کاملی بسازیم ،کدامیک جمله ی چهار جزئی تشکیل نخواهد داد؟ 5/0

الف- نامید                  ب- فهمید                ج- چسباند             د- ترساند

6-از مصدر « دیدن » مضارع مستمر ( اول شخص جمع ) بسازید  5/0(             )

7-چرا جمله های زیر از نظر مطابقت نهاد و فعل درست است ؟ 5/0

ملت ایران به پا خاستند

ملت ایران به پا خاست

8-در کدام گزینه نهاد جدا (من) را می توان حذف کرد ؟ 5/0

الف- من ،بیچاره ،باید به تنهایی این همه کار را انجام دهم      ب- من،جهت قبولی به دانشگاه تلاش می کنم

ج- من،این موضوع را گفته بودم.(نه فردی دیگر)     د- من، فرزند محمد،دردبیرستان فرهنگ درس می خوانم

9-نوع این افعال را از نظر ساختمان بنویسید    75/     برافراشته بودند (             ) داشتند می گفتند(                 )

10-زمان و نوع افعال زیر را بنویسید:        1نمره

می شنیدند                  داشتم می نوشتم                  دیده باشید           دانسته بودند

11-جمله های زیر چند جزئی هستند،نوع آن ها  را بنویسید          1نمره

الف- از مصاحبت جاهلان بپرهیزید .   (                                                                                     )

ب- مردم ،او را قهرمان ملی می شناسند (                                                                                 )

12-برای نمودار زیر دو مثال بزنید:5/0    13-نمودار جمله ی « این پارچه» از ابریشم است» را رسم کنید  75/0

         جمله ی دوجزئی

 

     نهاد                      گزاره

 

گروه اسمی          گروه اسمی

 

………                 ………

 


………                 ………

د- نگارش        5 نمره

1-عبارت زیر را ویرایش کنید. 5/0

«هنوز معلوم نشده است ، چه تعداد از قبول شده گان ،شامل این قانون شده اند»

2-عام ترین و رایج ترین راه تشریح ……………… در مورد ابعاد مختلف یک چیز ،شخص یا پدیده است   5/0

3-مقصود از امروزی کردن نوشته های قدیم (بازگردانی )چیست؟ 5/0

4-چه عاملی به هنگام توصیف (زندگی نامه نویسی )ممکن است نویسنده را از واقعیت دور سازند ؟ 5/0

5-هنگام نگارش زندگی نامه چه نکاتی را رعایت کنیم ؟ (دو مورد را ذکر نمایید) 5/0

6-نوشته هایی که حاصل دیده ها و شنیده باشد ،مقاله ی ……………………… و نوشته هایی که حاصل تأملات درونی نویسنده باشد ،مقاله ی …………………است . 5/0

7-جمله ی (این بیمار از ضعف برخوردار است ؟) را ویرایش کنید    5/0

8-بیت « گرت همواره باید کامکاری / زمور آموز رسم بردباری » را باز گردانی کنید     5/0

9-ساختمان مدرسه ی خودتان را تشریح و توصیف کنید ( حدود 4 سطر ) 1

زبان فارسی3 عمومی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره7

 

الف- دستور          8  نمره

1-تعداد  واج های واژه « اختر شناسی » را بنویسید ؟ 5/0

2-در کدام گزینه تکواژ وابسته ی اشتقاقی و در کدام تصریفی بکار رفته است .مشخص کنید؟ الف- گلها

ب- گلزار                5/0

3-کاربرد مودبانه ی (آمدن )درباره ی(خود) و (مخاطب) را بنویسید (برای هر کدام یک مورد کافی

 است )  5/0

4-برای نهاد های زیر فعل به چه صورتی ( مفرد یا جمع یا هر دو شکل ) می آید؟ الف- مجلس 

 ب- مردم5/0

5-نوع فعل های زیر را از نظر زمان بررسی کنید .

الف خورده باشیم                   ب- گفته بودند              ج- می بینیم                  د-داشتم می رفتم

6-فعل ها را در جمله های زیر از نظر ساختمان (ساده پیشوندی مرکب ) بررسی کنید ؟ 1

الف- ملت ایران  حکومت شاه را بر انداخت            ب- کتاب را آورده  بودیم

ج- حادثه ی مهمی روی داد                                     د- من مطالعه کردم

7-عبارت زیر را گذرا کنید (گروه اسمی داخل پرانتز را نهاد جمله ی جدید قرار دهید ) 5/0

دوستم به تهران رفت و در آنجا ماند ( محمد)

8-گروه های اسمی عبارات زیر را مشخص کنید و نقش آنها را بنویسید ؟        2

الف- ایران به دانشمندان خود می نازد   ب- علی از دوستان من است       ج- منوچهر با اتوبوس از تهران آمد

9-یک جمله ی چهار جزئی با مفعول و مسند مثال بزنید      5/0

10-نمودار جمله زیر را رسم کنید .با  ذکر نام اجزای آن      عشق یعنی : جانبازی و فداکاری    1

ب- نگارش   5 نمره

1-عبارات زیر را ویرایش کنید . الف- بازرسین گزارشات را مطالعه کردند                                     1

                                             ب- دیدگاه من از دیدگاه شما تفاوت دارد

                                             ج- اکنون شرکت های تعاونی از موقعیت خوبی دارا هستند

2-مقاله از نظر شیوه ی نوشتن چند گونه اند نام ببرید ؟ 75/0

3-رایج ترین راه تشریح یک پدیده یا یک شخصیت چگونه است ؟ 5/0

4-اگر بخواهیم درباره ی یکی از شخصیت های علمی زندگی بنویسیم به چه روشهایی به گردآوری ازاطلاعات می پردازیم ؟            1

5- در باز گردانی یک نوشته چه مواردی انجام می گیرد ؟  1

6-در باز نویسی یک نوشته چه تغییراتی ایجاد می شود ؟ 75/0

ج- زبان شناسی              4  نمره

1-چرا تولید واحد های زبانی زیر ممکن نیست یا کاربرد ندارد ؟ الف- دانش آموز به مدرسه آمده اند

ب- کیف ،مدادتراش را شکست             ج- پرز                 د- شریعتی راهنمایی مدرسه                             1

2-کاربرد جمله در جایگاه خودش مطابق کدام قواعد زبانی است؟ 25/0

3-واژه ی « برد» مطابق کدام الگوی هجایی ساخته شده است؟ 5/0

4-کوچکترین واحد زنجیری گفتار چیست؟ به چند دسته تقسیم می شود ؟ نام ببرید. 75/0

5-مهمترین واحد های زبر زنجیری را نام ببرید؟   75/0

6-آهنگ افتان یا خزان بودن عبارات زیر را مشخص کنید ؟ الف- محمود به مدرسه می رود

ب- چرا محمد نیامد؟                    ج- حسین درس خود را خواند؟

د- املا بیاموزیم        3 نمره

1-شکل درست همزه (ء ) را در کلمات زیر بنویسید؟ الف- س(ء) ال                  ب- م(ء)وا    5/0

2-چرا شکل املایی و آوایی واژه ی (خواب) با هم تفاوت دارند ؟     5/0

3-واژه های زیر به چه شکلی تلفظ می شوند؟ الف- اجتماع                ب- ماست بند   5/0

4-واجی میانجی رادر واژه ی زیر مشخص کنید ؟  آشنایان        25/0

5- (ان) در واژه های زیر به چه معنی است ؟  الف- سپاهان       ب- پاییزان   5/0

6-گزینه های درست را مشخص کنید : الف- پاک کردن :1- تصفیه       2- تسویه      75/0

ب- پاداش : 1- ثواب        2- صواب              ج- پست : 1- خوار           2- خار                                                  

زبان فارسی3 عمومی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره 8

 

دستور   8 نمره

1-هسته ی این گروه های اسمی را مشخص کنید.« آن آدم های کوشا » « دفترچه های مشق » 5/0

2-تعیین کنید که واژه های زیر از چند تکواژ درست شده است ونوع آن را بگویید. 5/0

آسیابان       پرهیزگار

3-فعل جمله های زیر را با توجه به نهاد آن کامل کنید 5/0

الف- همه مردم باید به زیان های اعتیاد آگاهی ……………………

ب- دسته ی عزادارن حسینی از راه ……………………………

4-گونه ی مؤدبانه را درباره کلمات (خود و مخاطب ) در واژه های زیر بگویید 1

الف- بودن            ب رفتن

5-نوع حذف را در جمله های زیر تعیین کنید     5/0

الف- مریم گفت: به جان شما سوگند، من این کار را نکردم          ب- رفته بودم که او را ببینم، اما نتوانستم.

6-فعل  زیر را گذرا کرده و در جمله ای به کار ببرید.(خندان) ارکان جمله را نیز مشخص کنید      1

7-ساختمان افعال زیر را مشخص کنید .( ساده مرکب پیش وندی ) 75/0

الف- علی مشقش را نوشت   ب- خورشید که غروب کرده ،دلم گرفت .   پ- معلم ،مریم را به درس خواندن ،واداشت   .

8- حرف اضافه اختصاصی فعل (ترسیدن) را بگویید و آن را در جمله ای به کار ببرید .

9-نقش کلمات مشخص شده را در جمله زیر بگویید .نادان هیچ کس را هم طراز خویش  نمی بیند. 5/0

10-تعیین کنید که جمله های  زیر چند جزئی است؟ الف- به امید دیدار   ب- زیارت قبول         5/0

11-فعل زیر را با حفظ شخص به ماضی مستمر و مضارع اخباری تبدیل کنید ( نشسته است )          1

12-تعداد اجزای جمله را ……………تعیین می کند .25/0

13-با توجه به جمله « من بی چاره باید به تنهایی این همه کار را انجام دهم » چرا حذف نهاد « من»غیر ممکن است؟ 5/0

نگارش  5 نمره

1-کدام جمله از نظر نگارشی درست تر است؟ دلیل خود را توضیح دهید . 5/0

الف- دیدگاه او از دیگاه روان شناسان متفاوت است       ب- دیدگاه او با دیدگاه روان شناسان متفاوت است.

2-تشریح یعنی چه ؟ و عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست؟ 1

3-اگر بخواهیم چیزی یا جایی یا کسی یا واقعه ای را که امروز وجود ندارد و آثار آن از میان رفته تشریح کنیم ،از چه چیزهایی استفاده می کنیم ؟ 5/0

4-به چه دلیل زندگی نامه باید به  دور از تعصب و غرض ورزی نوشته شود؟ 5/0

5-چه چیزی به یک زندگی نامه اعتبار می بخشد؟  5/0

6-منظور از امروزی کردن نوشته های قدیمی چیست؟ 5/0

7-در بازنویسی یک مطلب به چه نکاتی باید توجه کرد؟ ذکر دو مورد کافی است .5/0

8-بیت زیر را باز گردانی کنید .گرت همواره باید کامکاری           زموآموز رسم بردباری  5/0

9-اگر زندگی نامه شکلی رمان گونه داشته باشد ،نویسنده باید چگونه بنویسد ؟   5/0

زبان شناسی        4 نمره

1-در جمله های « دانش آموزان خوب در درس موفق می باش»و«امیرکبیر دولتی دبیرستان» کدام قاعده زبانی رعایت نشده است ؟ 5/0

2-وسیله ی انتقال پیام در بین انسان ها چیست و کوچکترین واحد آن چه نام دارد ؟ 5/0

3-تعداد واج های کلمات زیر را بنویسید . ابر(        ) دماوند(       ) 5/0

4-نوع آهنگ را در جملات زیر تعیین کنید   5/0

الف-آیا مریم درس می خواند؟                ب- علی فردا با پدرش به اصفهان خواهد رفت.

5-کلمه ی شوخ در این دو جمله به چه معنا است؟

الف-ناصرخسرو با برادرش به گرمایه رفت و شوخ از خود بازکرد. ب- احمد دوست شوخی دارد .5/0

6-درنظام آوایی زبان فارسی الگوی هجایی با صامت آغاز می شود یا مصوت؟ 25/0

7-صورت کامل سر واژه های زیر را بنویسید ؟ هما:                     اتکا:                 5/0

8-دو واژه مثال بزنید که امروز وجود ندارد ،اما در گذشته وجود داشته است؟ 5/0

9-با استفاده از روش های ساختن واژه جدید ،از واژه ی « نوش» یک واژه جدید بسازید؟ 25/0

املاء بیاموزیم        3 نمره

1-با  توجه به معنی هر واژه ،کدام کلمات غلط نوشته شده است؟ 5/0

قدر : ارزش        عمارت : فرمانروایی                احسن: نیکوتر            تسویه : پاک کردن

2-شکل درست همزه را در کلمات زیر بنویسید.  5/0

مَ/ء/اخذ===<  (                                              )      سـ /ء/ال===<  (                           )

3-صامت میانجی را در کلمات زیر مشخص کنید؟ « دانایان»             « ترشیجات»         5/0

4-در کدام یک از کلمات زیر (ان) نشانه ی جمع نیست ؟ پاییزان  - سوران گیلان درختان           5/0

5-آیا جمله ی زیر درست است ؟ چرا؟ او روز گذشته از سمت خود استیفا داد.                                     5/0

6-جمله زیر را ویرایش کنید .او همواره سعی می کند کارهای خود را موجّح جلوه دهد .                  5/0

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo