شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:48

الف ) بخش قافیه

1 ـ با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید ؟

ببریدم از ماهی چنان با ناله و آهی چنان                     وان گاه من راهی چنان شب های دیجور آمدم .

الف ) واژه های قافیه در مصراع اول کدامند ؟

ب ) حروف اصلی و الحاقی  را در واژه های قافیه مشخص کنید ؟

پ ) قافیه طبق کدام قاعده است ؟

ت ) به این نوع قافیه اصطلاحا چه می گویند ؟

2 ـ چرا قافیه کردن پیشوندهای « بر » و « در »  در بیت زیر درست است ؟

« ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت                     کار چراغ خلوتیان باز در گرفت »

3 ـ واژه های « دشت » و « مشت »  در چه صورت می توانند با هم قافیه شوند ؟

ب ) بخش عروض

1 ـ واژه ی « سرآمد » را یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنید ؟

2 ـ ارکان معادل هجای زیر را بنویسید . این رکن در کدام بخش مصراع هرگز قرار نمی گیرد ؟

الف ) ـــ  ــــ  U U

3 ـ یک مصراع از بیت زیر را ابتدا تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نمایید ؛ سپس نام وزن این شعر را بنویسید ؟

« روید ای جمله صورت ها که صورت های نو آمد          علم هاتان نگون گردد که آن بسیار می آید »

4 ـ چرا وزن شعر زیر دوری است ؟ ( ذکر دو ذلیل کافی است )

ـ دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید                 جلوه ی گلشن به باغ هم چو نگاران رسید

5 ـ در بیت زیر یک اختیار وزنی در رکن اول بیت و یک اختیار وزنی در پایان مصراع مشخص کنید ؟

« یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد              به وداعی دل غم دیده ی ما شاد نکرد »

یاد                     با          دان        ک         ز           ما       وق           ت         س        فر         یاد        ن         کرد      

   -        U      U-      -       U       U        -       -      U     U        -        -             U- 

ب         و           دا          عی        د           ل          غم         دی        د           ی          ما          شاد        ن         کرد

-        U      U-       -       U       U     -        -        U      U      -        -       U      U

6 ـ کدام وزن مثنوی مناسب مضامین پند آمیز و عارفانه است ؟ عطار « منطق الطیر » را در این وزن سروده است .

الف ) فاعلاتن  مفعلن   فعلن

ب ) فعلاتن  فعلاتن  فعلن

ج ) فاعلاتن  فاعلاتن فاعلن

د ) مفعول  مفاعلن  فعولن

7 ـ اساس وزن « کمی » مبتنی بر چیست ؟

ب ) نقد ادبی

1 ـ نقد ادبی در چه صورتی ارزش و اهمیت دارد ؟

2 ـ کدام یک از انواع نقد به شکل ظاهر و صورتهای عینکی یک اثر ابی می پردازد ؟

3 ـ از نظر « ارسطو » هدف شعر از چیست ؟

4 ـ « تاریخ ادبیات » ازچه نظر اهمیت دارد ؟

5 ـ نام دو تن از شاعرانی را که در دوره ی مشروطه یا بعد از آن مسائل اجتماعی را هدف شعر می دانستند ، بنویسید ؟

6 ـ علت دشواری و پیچیدگی برخی از اشعار نظامی در چیست ؟

7 ـ کدام شاعر را می توان نماینده ی واقی « سبک هندی » دانست ؟

8 ـ کتاب «تاریخ بیهقی » از چه جهاتی قابل اهمیت است ؟

9 ـ هدف سعی در « گلستان » در حقیقت چه نوع هدفی است ؟

10 ـ در نقد روانشناسی آثار ادبی را از چه نظر باید مورد بررسی قراردارد ؟

------------------------------------------------------                  

الف ) بخش قافیه

1 ـ با توجه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید .

« در کوی محبت به وفایی نرسیدیم                 رفتیم ازین راه و به جایی نرسیدیم »

الف ) واژه های قافیه و ردیف را مشخص کنید ؟

ب ) حروف الحاقی و اصلی قافیه کدامند ؟

پ ) قافیه ی بیت بر اساس کدام قاعده است ؟

2 ـ چرا قافیه در بیت زیر نادرست است ؟

«  سر و دل پر از کینه کردو برفت                   تو گویی که عهد فریدون گرفت »

3 ـ در بیت زیر چه نوع قافیه ای دیده می شود ؟

« نور تویی ، سور تویی ، دولت منصور تویی                    مرغ که طور تویی ، خسته به منقار مرا »

4 ـ شعر نو و شعر کلاسیک « سنتی » از نظر قافیه چه تفاوتی دارند ؟

ب ) بخش عروض

1ـ در کدام واژه حروف « ی» صامت نیست؟

ا لف) نی                   ب ) امید                          ج) سایه                    د ) آینه

2ـ واژه ی « خوش آ وا » را یک بار با حذف همزه ویک بار بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنید.

3ـ نام رکن هریک ازعلامت های زیررابنویسید.

الف)   -  -  -              ب )  - U U -

4ـ کدام وزن مثنوی  « حماسی ورزمی  »  است؟ سعدی کدام کتابش رادر این وزن سروده است ؟

5 ـ دررکن پایانی بیت زیر ( با توجه به تقطیع )  کدام اختیار وزنی دیده میشود ؟

« هرچه داری اگربه عشق دهی                                کافرم گرجوی زیان بینی »

هر         چ          دا           ری            اً            گر           ب عشق          د               هی

-            U       U-          U         -          U         -           -        U        -

کا       ف           رم            گر         ج           وی          ز              یان           بی             نی

-           -            -          U         -          U         -           -        U        -

6 ـ یک مصراع از بیت زیر را ابتدا تقطیع هجایی  و تقطیع ارکان نمایید ، سپس نام وزن این شعررابنویسید.

« امروز خندنیم وخوش ،کان وقت خندان می رسد                سلطان سلطانان ماازسوی میدان می رسد »

7 ـ کدام بیت وزن دوری دارد ؟ چرا؟ ( ذکر دودلیل کافی است.)

الف ) صورتگر نقاشم، هرلحظه بتی سازم                   کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تورا

ب) صورتگر نقاشم ، هرلحظه بتی سازم                       وآن که همه بت ها رادرپیش توبگذارم

8 ـ شعری است که هرمصراع آن ازتکرارتعداد نامعین ، ارکان عروضی « فعلا تن » ساخته می شود.

9 ـ باتقطیع مصراع زیرنوع اختیار زبانی آن رامشخص کنید.

« همه آرام گرفتند وشب ازنیمه گذشت »

10 ـ درزبان هایی که وزن آهنگی دارندچه عاملی سبب می شود که کلمات یک هجایی تغییرمعنایی داشته باشند ؟ 

پ ) نقد ادبی

1 ـ کاربرد کلمه و خلق تعبیرات در کدام نوع نقد مورد بحث قرار می گیرد ؟

2 ـ عوامل به وجود آورنده ی موسیقی در کلام کدامند ؟

3 ـ عبارت « هنر آزادی است  ، جلال است ، گل کردن و شکفتگی روح » از « تئوفیل گوتیه » بیانگر چه نوع نقدی است ؟

4 ـ از نظر «‌دید رو »‌ نویسنده ی فرانسوی ، هدف هر نوع هنر چیست ؟

5 ـ امروزه غالبا شعر ، داستان و نمایشنامه ، در ایران از چه دیدگاهی کورد نقد قرار می گیرد ؟

6 ـ دوره های مختلف « شاهنامه ی فردوسی » کدامند ؟

7 ـ بهترین و عالی ترین نمونه ی شعر غنایی داستانی را در اشعار کدام شاعر می توان یافت ؟

8 ـ « مولانا »  در «‌مثنوی معنوی » برای القای حقیقت از چه شیوه ای استفاده می کند ؟

9 ـ الف ) چرا شعر حافظ را « رندانه » می خوانند ؟

ب ) به سبک شعری « حافظ » اصطلاحا چه سبکی می گویند ؟

10 ـ استفاده  از ترکیباتی مانند : « دراز آهنگ » و « تنگ زندانی » در کتاب تاریخ بیهقی بیانگر کدام ویژگی نویسندگی بیهقی است؟

11 ـ تازگی غزل های صائب تبریزی نسبت به حافظ سعدی در چیست ؟

12 ـ از نظر تولستوی « هنر جهان پسند » چه  ملاکی باید داشته باشد ؟

13 ـ چرا یک منتقد تاریخی قادر به تحلیل واقعی یک شاهکار ادبی نیست ؟

---------------------------------------- 

قافیه

1 ـ در بیت زیر حروف اصلی ، الحاقی و قاعده ی قافیه را بیابید و بنویسید ؟

دلم نمی تپد از شوق آشیانه زدن                           غریب  وار خوشا پر به هر کرانه زدن

2 ـ آیا دو کلمه « عضوی » و جزوی » می توانند قافیه محسوب شوند ؟ چرا ؟

3 ـ قافیه در بیت زیر طبق کدام تبصره همقافیه شده است ؟ توضیح دهید ؟

از سر کوی تو گر عزم سفر می داشتم                          می زدم بر بخت خود پایی که بر می داشتم

4 ـ آوردن دو قافیه ی پایانی را در هر مصراع یک بیت چه می نامند ؟

5 ـ بیت زیر دارای کدام توع از انواع قافیه است ؟

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی                سینه ی مشروح تویی بر در اسرار مرا

6 ـ از مصوتهای بلند کدام یک نمی توانند حروف اصلی قافیه محسوب شوند ؟

عروض :

1 ـ تقطیع هجایی ترکیب زیر با کدام اختیار زبانی مطابقت دارد ؟

رادی و مردی ( ـ U U ــ ــ )

2 ـ تبدیل فعلاتن (U U ــ ــ ) به مفعولن ( ــ ــ ــ ) طبق کدام اختیار وزنی صورت می گیرد ؟

3 ـ کتاب « خسرو و شیرین » نظامی در چه وزنی سروده شده است ؟

4 ـ عبارت « وزنی که اساس آن مبتنی بر نظم میان هجاهای بلند و کوتاه در مصراعهای یک شعر است » کدام نوع  از انواع وزن شعر را توصیف می کند ؟

5 ـ در چندمین هجا از بیت زیر اختیار زبانی به کار رفته است ؟ نوع آن را بنویسید ؟

گفت و گو آیین درویشی نبود                  ورنه با تو ماجراها داشتیم

6 ـ در بیت تقطیع شده ی زیر دو اختیار وزنی بیابید و نوع آن را بنویسید ؟

دیگران قرعه ی قسمت همه بر عیش زدند                     دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد

دی       گـَ         ران         قُر          عـِ          یِ         قِسـ         مَت         هَـ          مِ          بر        عیـ          ش         زَ          دَند

ـــ U             ــــ        ــــ U               U        ــــ       ــــ       U       U       ـــ       ــــ        U     U          ــــ

دِ           لِ         غم          دی          دِ          یِ        ما            بو           د           کِـ          هم        بَر         غَــــــــــم          زد

U       U       ــــ       ــــ U               U        ــــ       ـــ      U        U        ـــ        ـــ      ـــــــــــــــ        ــــ

 

7 ـ ارکان معادل هجاهای (U   ــ U  ــ ) و ( ــ ــ U ــ )  را بنویسید ؟

8 ـ نام اوزان حاصل از تکرار مفعول فاعلاتن چه نام دارد ؟

9 ـ ترکیب زیر را یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه تقطیع هجایی کنید .

باد آورده

10 ـ بیت زیر را فقط  به خط عروضی بنویسید ؟

اول اندیشه وانگهی گفتار                پای بست آمده است پس دیوار

11 ـ کدام یک از ابیات زیر در وزن دوری سروده شده است ؟ یکی از ویژگی های این وزن را بنویسید ؟

الف ) چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته                  زاغ سیه بر دو بال غالیه آمیخته

ب ) دلی از سنگ بباید به سر راه واع                            تا تحمل کند آن روز که محمل برود

12 ـ مصراع اول بیت زیر را تقطیع هجایی و علامت گذاری نموده ، سپس وزن و نام کامل وزن ( بحر ) آن را بنویسید ؟

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم                             که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

نقد ادبی

1 ـ کامل ترین نوع نقد مبتنی بر کدام موارد است ؟

2 ـ استعمال کلمات مترادف و چند و چون آن در حوزه ی کدام نوع از انواع نقد جای می گیرد ؟

3 ـ چه کسی به توجیه و رواج نقد زیبایی شناسی پرداخت ؟

4 ـ دو تن از تجدد طلبان و مشروطه خواهان را که برای شعر شرط اخلاقی و اجتماعی قایل شده اند ، نام ببرید ؟

5 ـ به عقیده ی  « هیپولیت تن » حوادث و احوال اجتماعی مولود و نتیجه ی کدام عوامل است ؟

6 ـ نقد فنی در یونان به وسیله ی چه کسانی بنیان گرفت ؟

7 ـ در نقد تاریخی چه شناخت هایی باید صورت بگیرد ؟

8 ـ اهمیت نقد و نقادی چیست ؟

9 ـ نظر چخوف درباره نقادان را بنویسید ؟

10 ـ یک نقد مربوط به شکل ظاهری و یکی مربوط به شکل محتوا را نام ببرید ؟

11ـ آنچه موسیقی  را در کلام به وجود می آورد چیست ؟

 12 ـ زشتی و زیبایی یک نثر بستگی به چه دارد ؟

 13 ـ « سپه داغ دل ، شاه با های و هوی / سوی باغ ایرج نهادند روی » وجود کلمات با هجاهای بلند و کشیده بیانگر چیست .

 14 ـ نظر « گوینه » درباره هنر چیست ؟

 15 ـ چه کسی هدف یک اثر ادبی را به آدمی عشق به تقوی و وحشت از نابکاری می داند ؟

11    ـ دو تن از مشروطه خواهان که برای شعر شرط اخلاقی قایل می شوند ، نام ببرید ؟

----------------------------------- 

الف ) بخش قافیه

1 ـ در قافیه بیت زیر ( ی ) حرف اصلی قافیه است یا الحاقی ؟

که بودش نگینی در انگشتری                   فرو مانده در قیمتش جوهری

2 ـ چرا قافیه کردن دو واژه ( دیده ام ) با یکدیگر در بیت زیر درست است ؟

من هر چه دیده ام ز دل و دیده دیده ام                گاهی ز دل بنالم و گاهی  ز دیده ام

3 ـ اگر واژه های « بدایت و هدایت » قافیه بیتی داشته باشند رعایت کدام حروفشان الزامی است ؟

4 ـ بیت زیر چه نوع قافیه ای دارد ؟

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی                         آن منی کجا روی بی تو به سر نمی شود

5 ـ قافیه کدام بیت نادرست است ؟ چرا ؟

الف ) خاک دل آن روز که می بیختند                شبنمی از عشق بر آن ریختند

ب ) چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر            همه روستایند و شیراز شهر

6 ـ واژه های قافیه ، حروف اصلی و الحاقی را در بیت زیر مشخص کنید و بنویسید قافیه بر اساس کدام قاعده است ؟

نماز شام غریبان چو گریه آغازم                            به مویه های  غریبانه قصه پردازم

ب ) بخش عروض

1 ـ اشعار چینی و ویتنامی چه نوع وزنی دارند ؟

2 ـ تقطیع کلمه ی زیر با کدام اختیار شاعری مطابقت دارد ؟

شب و روز ( = U ــ  ــ U )

3 ـ قالب شعری  که در پایان هر مصراع آن مصراع کوتاه می آید ، چه نام دارد ؟

4 ـ کتاب ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی در چه وزنی سروده شده است ؟

5 ـ کدام یک از ابیات زیر وزن دوری دارند ؟ یک مشخصه این وزن را بنویسید ؟

الف ) دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد                        ز هر در می دهم پندش و لیکن در نمی گیرد

ب ) در دیر مغان آمد ، یارم قدحی در دست                            مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

6 ـ واژه ی ( تیر انداز ) را یک بار با حذف همزه و بار دیگر بدون حذف همزه تقطیع کند ؟

7 ـ ارکان معادل (U U ــ U ) و (  ــ U ــ  ـــ ) را بنویسید ؟

9        ـ با توجه به تقطیع ، نام بحر را بنویسید ؟

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم                         بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

د

را

ن

فَس

کِ

بِ

می

رَم

دَ

را

رِ

زو

ی

تً

با

شم

U

ـــ

U

ـــ

U

U

ـــ

ـــ

U

ـــ

U

ـــ

U

U

ـــ

ـــ

بِ

دان

اُ

میـــ

ـــد

د

هم

جان

ک ِ

خا

ک ِ

کو

ی

تُ

با

شم

U

ـــ

U

ــــ

U

U

ـــ

ـــ

U

ــــ

U

ـــ

U

U

ـــ

ـــ

10    ـ در بیت زیر یک اختیار وزنی بیابید و نوع آن را معلوم کنید ؟

ز تند باد حوادث نمی توان دیدن                              درین چمن که گلی بوده است یا ، سمنی 

11    ـ در هجای چندم بیت زیر اختیار زبانی به کار رفته است ؟ آن را بیابید و نوع آن را بنویسید ؟

از چشم خود بپرس که ما را که می کشد                           جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

11 ـ بیت زیر را تقطیع کنید و هجاها ی معادل را بنویسید و سپس تقطیع به ارکان کنید و نام ارکان را بنویسید ( تقطیع یک مصراع کافی است )   

وقتی دل سودایی می رفت به بستانها                          بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها

ج ) بخش نقد ادبی

1 ـ چه نوع نقدی کاربرد زبان و اصول و قواعد آن را در آثار ادبی ارزیابی می کند ؟

2 ـ یکی از انواع نقد را که به محتوا و درون مایه ی اثر ارتباط دارد ، نام ببرید ؟

3 ـ با توجه به نقد لغوی در کدام بیت قواعد زبان رعایت نشده است ؟

الف ) که رستم که باشد که فرمان من                  کند پست و پیچد ز پیمان من

ب ) بر آن بود کاموس و خاقان چین                 که آتش برآرند از ایران زمین

4 ـ نقد فنی در روم توسط چه کسی بنیان می گیرد ؟

5 ـ در کدام مکتب ادبی شاعر عقیده دارد که : شعر نه باید  بخنداند  و نه بگریاند بلکه فقط باید زیبا باشد .

6 ـ نظر افلاطون  در باب شعر  چیست ؟

 7 ـ  شیوه ی نقد تاریخی چه هنگامی مفید خواهد بود ؟

 8 ـ چه جریانی موجب شد تا ادبیات از دیدگاه علم روان شناسی مورد توجه قرار گیرد ؟

 9 ـ بیت زیر را نقد لغوی کنید ؟

موسی و عیسی کجا بد کافتاب / کشت موجودات را می داد آب

10 ـ نقد ادبی را تعریف کنید ؟

12    ـ  چرا ذوق به تنهایی نمی تواند ملاک قضاوت آثار ادبی باشد ؟

13    ـ بهترین مثنوی نظامی چه نام دارد ؟ 

13 ـ یکی ازکسانی راکه نخستین بار ازخیام به عنوان شاعر یاد کرده اند ، نام ببرید.             

14 ـ مولوی درسرودن مثنوی دو ماخذ اصلی داشته است ، این دو ماخذ رانام ببرید.

 15 ـ چراگاهی کلام نظا می گرفتار ابهام می شود؟

9        ـ هدف فردوسی ازسرودن شاهنامه چه بوده است؟

10    ـ کدام قصیده سرای مشهورعصرانقلا ب رامی شناسید که قصایدش با غزل درهم آمیخته باشد؟

11    ـ جریان جدی « غزل حماسی » مربوط به کدام عصر می باشد؟

12    ـ شباهت سروده های عصر انقلاب باسروده های دوره ی مشرطه درچیست ؟ 

------------------------------------------- 

بخش قافیه :

1 ـ در قافیه بیت زیر ( ی ) حرف اصلی قافیه است یا الحاقی ؟

 آتش عشق است کاندرنی فتاد                  جوشش عشق است کاندر می فتاد

2 ـ چرا قافیه کردن واژه ها ی« باد » و « باد » در بیت زیر درست است ؟

آتش است این بانگ نای ونیست باد          هر که این آتش ندارد نیست باد

3 ـ قافیه کردن کدام کلمات با یکدیگر نادرست است ؟  

الف )کشیده ـ رسیده                ب ) لبان ـ رخان              ج ) جفا ـ ما

4 ـ چرا قافیه کردن « دلش » با« سنبلش » درست است ؟

5 ـ چرا نمی توان واژه « عزیز » را با واژه « حضیض » قافیه کرد ؟

6 ـ بیت زیر چه نوع قافیه ای دارد ؟

جان ز تو جوش می کند ؛ دل زتو نوش می کند        عقل خروش می کند ؛ بی تو به سر نمی شود

7 ـ در بیت زیر واژه های قا فیه ؛ حروف اصلی ؟ حروف الحاقی و قاعده قا فیه را مشخص کنید .

چندان که گفتم غم با طبیبان                     درمان نکردند مسکین غریبان

ب) بخش عروض

1ـ تقطیع کلمه زیر با کدام اختیار شا عری مطابقت دارد ؟

جادویی ( ـ U  ـ )

2ـ اشعار فرانسوی وژاپنی چه نوع وزنی دارند؟

3ـ شعری که هر مصراع آن از تکرار تعداد نامعین ارکان عروضی فعلاتن یا مفاعیلن ساخته می شود چه نام دارد؟

4ـ کتاب مخزن الا سرار نظامی در چه وزنی سروده شده است ؟

5 ـ ارکان معادل ( ـ U U ـ ) و ( ـ ـ U U ) را بنو یسید.

6ـ واژه « پلنگ افکن » را یک بار با حذف همزه و بار دیگربدون حذف همزه تقطیع کنید.

7ـ کدام یک از ابیات زیر وزن دوری دارد ؟ یک مشخصه این وزن را بنویسید.

الف )      صبح بر آمد زکوه چون مه نخشب زچاه        ماه بر آمد به صبح  چون دم مهی زآب

ب )        ای کاروان آهسته ران کارام جانم می رود      وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

8 ـ باتوجه به تقطیع نام بحررا بنویسید.

دل می رود زدستم صاحبدلان خدارا                       درداکه رازپنهان خواهدشد آشکارا

                                                                                  

دل

می

ر

ود

ز

دس

تم

صا

حب

دِ

لان

خُ

دا

را

ــــ

ــــ

U

ــــ

U

ــــ

ـــــ

ـــــ

ــــ

U

ــــ

U

ــــ

ـــ

در

دا

کِ

را

زِ

پن

هان

خا

هد

ش

دا

ش

کا

را

ـــ

ــــ

U

ـــ

U

ــــ

ــــ

ـــــ

ـــــ

U

ــــ

U

ــــ

ــــ

 

9 ـ در بیت زیر یک اختیار وزنی پیدا کنید ؟ و نوع آن را معلوم کنید ؟

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد                در خرابات بگویید که هشیار کجاست

10 ـ در هجای چندم بیت زیر اختیار زبانی کار رفته است ؟ آنرا بیابید و نوع آن را معلوم کنید ؟

کوچه ها پر گشته از عطر بهار                          گرد شبنم در هوا پاشیده بود

11 ـ بیت زیر را تقطیع کنید ؟ و هجاهای معادل را بنویسید و سپس تقطیع به ارکان کنید و نام ارکان را بنویسید ؟ ( تقطیع یک مصراع کافی است )

جهانا  چه بد مهر  بد خو جهانی                     چو آشفته بازار بازارگانی

ج ) نقد ادبی

1 ـ چه نوع نقدی جوهر هنر را دور از محتوای خاص آن بررسی می کند ؟

2 ـ یکی از انواع نقد را که به شکل ظاهر و صورت های عینی اثر ارتباط دارد ، نام ببرید ؟

3 ـ نظر « ژان پل سارتر » در باب ادبیات چیست ؟

4 ـ تأثیر نظریه و اندیشه های کسانی چون « فروید » ، « یونگ » و « آدلر » در چه نوع نقدی محسوس است ؟

5 ـ چه عواملی موسیقی کلام را به وجود می آورد ؟

6 ـ با توجه به نقد شعر ، مهمترین عاملی که مفهوم این بیت را از صورت یک خبر ساده به یک شعر متعالی تبدیل کرده است ؟

چو برگشت شب گرد کرده عنان                                 سپیده برآورد رخشان سنان

7 ـ دو ویژگی از ویژگی های سبک خراسانی دوره ی سامانی را بنویسید .

8 ـ چه نوع نثری در نگارش کتاب «  الابنیه عن حقایق الادویه »  به کار رفته است ؟

9 ـ چه نوع نثری در نگارش کتاب « تاریخ جهانگشای جوینی » به کار رفته است ؟

10 ـ دو تفاوت عمده منظومه « افسانه » نیما را با سروده های شاعران پیشین و معاصر وی بنویسید ؟

11 ـ نام اصلی کتاب کتاب قابوس نامه چیست ؟

12ـ تفاوت غزلیات  صائب با حافظ و سعدی در چیست ؟

14    ـ چرا شعر حافظ را رندانه می خوانند ؟

15    ـ موضوع شاهنامه چیست ؟

16     ـ کاربرد واژه در « گلستان سعدی » چه اهمیتی دارد ؟

17    ـ کتاب «  تاریخ بیهقی » از دو جهت  اهمیت دارد ، آنها را نام ببرید ؟

 

18    ـ مهم ترین نوع نقد در ادب عربی و فارسی چیست ؟

18 ـ ایقاع را تعریف کنید ؟

 19 ـ نام دیگر مکتب ادبی پارناس چیست ؟ 

 

-----------------------------------  

الف ) بخش قافیه

1 ـ واژه های « روان » در بیت زیر قافیه هستند یا ردیف ؟ در هر صورت دلیل آن را بنویسید ؟ 

گلابست گویی به جویش روان                                    همی شاد گردد ز بویش روان

2 ـ واژه های قافیه ، حروف اصلی و الحاقی قافیه را در بیت زیر مشخص کنید و بنویسید قافیه بر اساس کدام قاعده است ؟

ز دو دیده خون فشانم ، ز غمت شب جدایی                   چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی

3 ـ چرا قافیه کردن واژه هایی  که در داخل هر پرانتز آمده است ، نادرست است ؟

الف :  ( بخت ، دخت )                       ب : ( ستیغ ، دقیق )

4 ـ گاه شاعران در پایان نیم مصرع نیز قافیه می آورند که به آن قافیه ……………… می گویند ؟

5 ـ نیما یوشیج چه موقع تغیییر قافیه شعر را لازم می داند؟

ب ) بخش عروض :

1ـ از میان واژه های زیر ،آن هایی را که دارای مصوت بلند نیستند،مشخص کنید :

             ایران ، خواهر، وقت ، موسی ، سیل،

2ـ ارکان معادل هجاهای زیر را بنویسید :

      الف: ( ـ ـ      )       ب : (          ـ  )

3 ـ یکی از ارکان عروضی مصراع اول بیتی ، « مفتعلن » است ، شاعر با استفاده از کدام اختیار شاعری است که می تواند در مصراع دوم در مقابل آن ، « مفعولن » بیاورید ؟ بنویسید که این نوع اختیار ، زبانی است یا وزنی ؟

4 ـ وزن کدام یک از واژه های زیر ، با حذف همزه یا بدون حذف همزه تغییر نمی کند؟ کلمه ی مورد نظر را با حذف همزه تقطیع کنید :

عاقبت اندیش ، خون آلود ، دل انگیز

5 ـ بیت زیر را تقطیع هجایی کنید و هجاهای معادل را بنویسید و سپس تقطیع به ارکان کنید و نام وزن آن را بنویسید . ( اگر از اختیار شاعری استفاده شده است آن را مشخص کنید )

هوا خواه توام جانا و می دانم که می دانی                                   که هم نا دیده می بینی و هم ننوشته می خوانی

6 ـ پرکاربردترین وزن شعر فارسی کدام وزن است؟

7ـ دومورد از مشخصات اوزان دوری را که در بیت زیر و جود دارد ،بنویسید .

           دل می رود زدستم صا حبدلان خدا را            دردا که راز پنهان خواهد شد  آ شکارا

8 ـ کدام وزن است که در مثنوی های حماسی و رزمی کاربرد فراوان دارد؟

9ـ دو نوع  اوزانی را که در آن ها نظم میان هجاهای هر مصراع رعایت می شود اما طول مصراع ها یکسان نیست ، نام ببرید ؟

10 ـ در کدام وزن است که زیر و بم بودن در کلمات یک هجایی باعث تغییر معنی می شود ؟ 

ج ) بخش نقد ادبی

1 ـ تعریف نقد را در اصطلاح ادب بنویسید ؟

2 ـ بررسی و ارزیابی کاربرد زبان و اصول و قواعد آن در یک اثر ادبی بر عهده ی کدام یک از انواع نقد است ؟

3 ـ آنچه را که در مکتب ادبی پارناس ( هنر برای هنر ) اهمیت دارد ، بنویسید ؟

4 ـ چه عواملی موسیقی کلام را به وجود می آورد ؟

5 ـ چه میزان و محک واقعی برای ارزیابی آثار و ابداعات ادبی در اختیار ماست ؟

 6 ـ آنچه در مکتب هنر پارناس اهمیت دارد چیست ؟

 7 ـ نظر تولستوی درباره ی هنر چیست ؟

 8 ـ هوراس ارزش شعر را در چه می داند ؟

 9 ـ چه کسی برای ادبیات  نوعی مسئولیت و تعهد اجتماعی قائل می شود ؟

10 ـ دو تن از نویسندگانی که نثر را در خدمت اجتماع قرار داده اند نام ببرید ؟

11 ـ اندیشه های « آدلر » در کدام نوع نقد مورد بررسی قرار می گیرد ؟ 

--------------------------------------- 

الف ) قافیه

1 ـ واژه ی « مردانه »  از چند حرف درست شده است ؟

2 ـ در بیت زیر حروف اصلی ، الحاقی ، و واژه های قافیه را معلوم کنید ؟

همه را بیازمودم  چو تو خوشترم نیامد / چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد

3 ـ پسوندها و پیشوندها در چه صورت واژه ی قافیه محسوب می شوند ؟

4 ـ رد القافیه را تعریف کنید ؟

5 ـ نظر نیما در مورد قافیه چیست ؟

6 ـ تکرار واژه ی غیر ساده در چه صورت رواست ؟

ب ) عروض

1 ـ دو هجای زبان فارسی را نام ببرید و علامت هر یک را بنویسید ؟

2 ـ املای عروضی کلمات ( خواهر ، عزت )  را بنویسید ؟

3 ـ ارکان معادل هجاهای  ( ــ ــ  ن ن ،    ــ  ن  ــ‌ ــ ، ن ــ  ــ ) را بنویسید ؟

4 ـ واژه ی ( تیر انداز ) را یکبار با حذف همزه و یکبار بدون حذف تقطیع کنید ؟

5 - دو تا از اختیارات زبانی را نام ببرید ؟

6 ـ دو تا از مشخصات وزن دوری را نام ببرید ؟

7 ـ وزن شعر شاهنامه و مثنوی مولوی را بنویسید ؟

8 ـ یک مصراع از بیت زیر را تقطیع و هجا گزاری کنید و نام وزن را بنویسید ؟

الهی سینه ای ده آتش افروز / در آن سینه دلی وان دل همه سوز

نقد ادبی

1 ـ نقد ادبی را تعریف کنید ؟

2 ـ نظر شاعر پارناسین درباره ی شعر چیست ؟

3 ـ ارسطو  هدف شعر را در چه می داند ؟

4 ـ دو تن از شاعرانی که شعر خود را در خدمت اجتماع می دانند ، نام ببرید ؟

5 ـ شیوه ی نقد تاریخی چه هنگامی مفید است ؟

6 ـ شاهنامه به چند بخش تقسیم شده است ؟  نام ببرید ؟

7 ـ قدیمی ترین مثنوی نظامی چیست ؟

8 ـ مثنوی مولوی چند دفتر است ؟

9 ـ اهمیت کتاب تاریخ بیهقی از چند جهت است ؟ نام ببرید ؟

10 ـ خداوندگار سخن فارسی کیست ؟

11 ـ سبک کلی شعر فردوسی چیست ؟

12 ـ نثر کتاب قابوس نامه چگونه است و نام دیگر آن چیست ؟

------------------------------------------------ 

الف ) بخش قافیه

1 ـ در بیت زیر حروف اصلی ، الحاقی ، واژه های قافیه ، و  قاعده ی قافیه را مشخص کنید ؟

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست                                 منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

2 ـ قافیه کردن کدام کلمات نادرست است ؟

الف ـ ( بنده ، زنده )                       ب ـ ( حواله ، پیاله )                    ج ـ ( غمناک ، دردناک )

3 ـ  چرا واژه های  « جوی و جوی »  در بیت زیر قافیه محسوب می شوند ؟

دلارام در بر دلارام جوی                   لب از تشنگی خشک بر طرف جوی

4 ـ کدام حروف در شعر فارسی همواره الحاقی به شمار می آیند ؟

5 ـ بیت زیر دارای کدام نوع از انواع قافیه است ؟

آه همی زند برون از سر و سینه موج خون                      من چکنم که از درون دست تو می کشد کمان

6 ـ چرا امروزه قافیه کردن واژه های « بحر ، و شهر » نادرست به نظر می آید ؟

پ ) بخش عروض

1 ـ ارکان معادل هجاهای ( ــ ــ U ــ )   و (U ــ ــ U ) را بنویسید ؟

2 ـ در تبدیل مفتعلن ( ــ U U ــ ) به مفاعلن (U ــ U ــ ) از کدام اختیار وزنی استفاده می شود ؟

3 ـ تقطیع ترکیب زیر با کدام اختیار زبانی  مطابقت دارد ؟

بازی دهر  ( ــ U U ــ U )

4 ـ کتاب منطق الطیر عطار در چه وزنی سروده شده است ؟

5 ـ واژه ی « خوش آمد »  را یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه تقطیع کنید ؟

6 ـ کدام یک از ابیات زیر در وزن دوری سروده شده است ؟ یکی از ویژگی های آن را بنویسید ؟

الف ) دانی چرا در سیر خود بر خویش می لرزد قلم                       ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم

ب ) سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست                هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

7 ـ در زبان های چینی و ویتنامی سرودن شعر بر اساس  کدام یک از انواع وزن است ؟

8 ـ اختیارات وزنی و زبانی را در بیت تقطیع شده ی زیر یافته و نوع آن را بنویسید ؟

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند              وان که این کار ندانست در انکار بماند

هَر

ـــ

وان

کـِ

U

 

کـِ

شُد

ـــ

این

ـــ

مَح

ـــ

کا

ـــ

رَ

U

 

ر

U

م

U

 

نَـ

U

دل

ـــ

دا

ـــ

دَر

ـــ

نسـ

ــــ

حـَ

U

 

ت

U

رَ

U

 

دَ

U

م

ــــ

رن

ـــ

یا

ـــ

کا

ـــ

ر

U

 

ر

U

بـِ

U

 

بِـ

U

ماند

ـــ

ماند

ـــ

 

9 ـ بیت زیر را فقط به خط عروضی بنویسید ؟

نه تو در علم آیی و نه در عیان                       نی  زیان و سودی  از سود و زیان

10 ـ یک مصراع از بیت زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نمایید سپس نام ارکان و نام کامل وزن ( بحر ) آن را بنویسید؟

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد                      هر که بی روزی است روزش دیر شد

ج ) نقد ادبی

1 ـ کدام یک از انواع نقد در ادب عربی و فارسی مهم ترین نوع نقد به شمار می رود ؟

2 ـ چه عواملی موسیقی کلام را به وجود می آورد ؟

3 ـ دو مورد از توصیه های عزراپوند را در مکتب تصویر گرایی بنویسید ؟

4 ـ آلبرکامو و برتولت برشت در رواج کدام نوع از انواع نقد کوشیده اند ؟

5 ـ سبک خراسانی به چند دوره تقسیم می شود ؟

6 ـ رعایت نکردن قواعد زبان را از دیدگاه نقد لغوی در بیت زیر بیان کنید ؟

بر آن بود کاموس و خاقان چین                      که آتش بر آرند از ایران زمین

 

----------------------------------------


الف ) بخش قافیه

1 ـ در نمونه های شعری زیر ، ردیف ، قافیه ، حروف الحاقی ، و حروف اصلی را بیابید و بنویسید که قافیه مطابق کدام قاعده است ؟

الف ) گفتمش خالی ست شهراز عاشقان ، وینجانماند / مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش / گفت :  چون روح بهاران آید اقصای شهر/  مردها جوشد ز خاک / انسان که از باران گیاه / وآنچه می باید کنون / صبر مردان و دل امیدواران بایدش

ب ) مهمان خوش نشین سرای شکوفه ام                       محو جمال و مست لقای شکوفه ام

2 ـ اگر کلمات داخل هر پرانتز قافیه های بیتی باشند . بکار بردن کدامیک غلط است ؟ علت نادرستی آنها چیست ؟

( لولیان وروان ) ـ ( لذیذ و عزیز ) ـ ( آبدار و پایدار ) ـ ( زلفین و چوگان )

3 ـ نوع قافیه ابیات زیر را بنویسید ؟

الف ) رفیق جو ، شفیق جو ، عقیق لب شفیق رو              رفیق دل دقیق مو ، چه موز مشک تارها

ب ) مگر شب من سحر ندارد ، شرارآهم اثر ندارد              که جز دل من خبر ندارد ز درد بی همزبانی من

ج ) خداوندا در توفیق بگشای                                                 نظامی را ره تحقیق بنمای

4 ـ در کدام گزینه پسوند ها تکراری و آشکار است و عیب شمرده می شود ؟

الف ) رنجید و ورزید

ب ) رنجور و مزدور

ج ) شاخسار و کوهسار

د ) برترین و بدترین

5 ـ از دیدگاه  علمای بلاغت ، تکرار واژه های قافیه در چه صورتی عیب شمرده نمی شود ؟

6 ـ درکدامیک ازابیات زیرحروف قافیه دربیش ازیک واژه قرارگرفته است؟

الف : آتش است این بانگ نای و نیست باد                 هرکه این آتش ندارد نیست باد

ب: چراغ روی تو راشمع گشت پروانه                           مرا ز خال تو باحال  خویش پرونه

7ـ چرا قافیه کردن دو واژه ی «کُند و زَند » درست است؟

ب : بخش عروض :

1 ـ   « آ » درخط برابر با چیست ؟

2 ـ « ی » درکدامیک ازکلمات  ( پویان وناکامی ) صامت است؟ علت راتوضیح دهید.

3 ـ « و » درچه کلماتی هیچ گاه کوتاه نمی شود؟ مثال بزنید.

4 ـ واحد وزن درشعرعرب چیست؟

5 ـ واژه های مقابل را باخط عروضی بنویسید.  خواهش                            مؤذن                       دروازه مدکدمننر

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo