شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:31

ادبیات فارسی 1

باسمه تعالی

شماره 1

 ۱- ابیات وعبارات زیر را به فارسی روان بنویسید ؟

صورت « نیک» از خوشحالی ،گل انداخت .(25/0)

مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند .(25/0)

برخود گرفت که این کار بکند .(25/0)

خدایی اوراست درخورنده .(25/0)

به کشتی گرفتن برآویختند                     زتن خون و خوی را فرو ریختند (5/0 )

زکشتن جوی نیست پروای من                          شهادت بود ارث آبای من (5/0)

تو مرا کشتی و خدای نکشت                     مقبل آن کز خدای گیرد پشت (5/0)

 از قیاسش خنده آمد خلق را             کو چو خود پنداشت صاحب دلق را (75/0)

گر چه گاهی شهابی / مشق های شب آسمان را / زود خط می زد  ومحو می شد . (75/0)

خرامان بشد سوی آب روان                          چنان چون شده باز جوید روان (1)

هر آنکه از روی نادانی ، نه او را گزید ، گزند او ناچار بدو رسید .(1)

ب) شعر حفظی (1 ) نمره ابیات زیر را کامل کنید .

گفتم…… تودارم ،گفتا غمت سرآید                      گفتم که …… من شو،گفتا اگر برآید

گفتـم ز……… رســم  وفــا  بیــاموز                        گفتا ز………  ایـن کـار کمتـر آید

ج) دانش های ادبی (3  نمره)

1. در بیت زیر چه آرایه ی برجسته ی ادبی به کار رفته است ؟(25/0)

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد                       چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

2. در بیت « چوبشنید رستم ،سرش خیره گشت          جهان پیش چشم اندرش تیره گشت» کلمات قافیه را بیابید. (25/0)

3. «‌استعاره » چیست؟ (5/0)

4. « تراژدی » چیست ؟ (5/0)

5. ویژگیهای اصلی حماسه را بنویسید . (5/0)

6.آثار زیر از چه نویسندگان و شاعرانی است ؟(75/0)

الف .تاریخ جهانگشا:                        ب. هفت پیکر:                                ج. مثنوی :

7. این عبارت توصیف چه شخصیتی است ؟ (25/0)

« نویسنده ،شاعرو فیلسوف بزرگ هندوستان ومشرق زمین که موفّق به دریافت جایزه ی ادبی نوبل شد .»

د)خودآزمایی (4)نمره

اهداف سهراب از لشکر کشی به ایران چه بود؟(5/0)

مصراع « سر مهتری زیر گرد آورد » یعنی چه ؟ (5/0)

منظور از مصراع « زمانه بیامد نبودش توان » چیست ؟ (5/0)

معادل امروزی « فروبریم » ( بگذار تا فردا  دارای در میدان فروبریم ) و « قفا زدن »‌چیست ؟ (5/0)

در بیت «‌آمد آورد پیش خیر فراز              گفت گوهر به گوهر آمد باز »‌مقصود از گوهر اول و دوم چیست ؟ (5/0)

مقصود از مصراع اول بیت « می نمود آن مرغ را هرگون شگفت/تا که باشد کاندر آید او به گفت » چیست؟ (5/0)

منظور نویسنده از «‌هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند » چیست ؟ (5/0)

با توجه به درس هدیه ی ناتمام ،چرا راوی به دروغ گفت «‌نصف سطل زمین شویی مال من است » ؟(5/0)

هـ ) درک مطلب (4) نمره با توجه به شعر زیر به سؤالات پاسخ دهید .

-توچرا می جنگی ؟/  پسرم می پرسد :/  من تفنگم در مشت / کوله بارم بر پشت /  بند پوتینم را محکم        می بندم /مادرم / آب و آیینه و قرآن در دست  /  روشنی دردل من می بارد ./   پسرم بار دگر می پرسد : /-  تو چرا می جنگی ؟/  با تمام دل خود می گویم :/ -تا چراغ از تو نگیرد دشمن .

1.شاعر در این شعر به چه سنّتی اشاره دارد ؟ (5/0)

2.مقصود از « روشنی در دل من می بارد »‌چیست؟(5/0)

3.منظور از « چراغ» چیست؟ (5/0)

4.معادل « از صمیم قلب » را در کدام مصراع شعر می یابید .(5/0)

5. « بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟ (5/0)

6. در بیت زیر منظور از « عالم ذر» چیست ؟ (5/0)

شما شرک یزدان وکین بر رسول                       نهادید در عالم ذر قبول

7.منظور از کلمات مشخص شده در بیت زیر را بنویسید .(5/0)

مگر کان دلاور گو سال خورد                        شود کشته بردست این شیر مرد

8 .در سخن « انگشتری به من داد تا چون تو را پیش وی برم ،از عهده ی کار من بیرون آید » انگشتری به من داد بیانگر چه مفهومی است ؟ (5/0)

ن) لغات مشخص شده ی زیر را معنی کنید .(2 ) نمره

مرا مشاطه ی صبح و زینت بخش ریا حین و ازهار می نامند.

دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده ی جنگ است .

روی صورت جوان خون دلمه بسته.

کآفتاب نعمتم شد زیر میغ.

نمی دهم به شما غیر ناوک برّان

همی خواست پیروزی و دستگاه

هرکاری که با نام خدا آغاز نشود ،ابتر است .

 

                                                               موفق باشید

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

  باسمه تعالی

ادبیات فارسی 1            

 


                                                                                                                                                     شماره 2

الف- معنی لغت : (2 نمره)

معنی هر یک از لغت های مشخص شده را با توجه به مصرع یا عبارت مربوطه بنویسید .

1- زتن خون و خوی فروریختند .                                          2- نباید به گیتی کسی تا جور

3- من با تبختر گفتم .                           4- تا آتشک غدر نکند            5- جولقیی سربرهنه می گذشت

6-تو را به جان زینهار دهم.                7- بچه های مهندسی آخرین کارهای مانده را راست وریس

8- می خواهیم در میان ما حکم شوی.

ب- بیان معنی و مفهوم شعر و نثر: (6 نمره )

معنی هر یک از شعر ها وعبارت های زیر را بنویسید .

1- دگر گونه تر باشد آیین ما .(25/0)                              2- روی به راه نهاد تا از طلایه بگذشت .(5/0)

3- خانمی می گوید :چار چار است .(25/0)                    4- پدر را نباید که داند پسر .(5/0)

5- کم کسی از ابدال حق آگاه شد. (5/0)

6- ای آتشک تو در شبروی و عیاری دستی داری .(5/0)

7- تو مرا کشتی و خدای نکشت                          مُقبَل آن کز خدای گیرد پشت .(5/0)

8- مرامشاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند .(75/0)

9- خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است .(75/0)

10- قدرتی به من بخشا تا روح خود را از تعلّق به جیفه های ناچیز روزگار بی نیاز کنم .(5/0)

11- درود بر پیامبر بازپسین پیشرو پیامبران پیشین ،گره گشای هر بندی و آموزنده ی هر پندی (75/0)

12- با تو یاد هیچ کس نبود روا .(25/0)

ج- تاریخ ادبیات و دانش های ادبی :  (3 نمره )

ادبیات نمایشی در غرب به …………… ، ……………… و…………… تقسیم می شود (75/0)

نویسندگان آثار زیر را بنویسید (5/.) حقیقت :                           - مجموعه ریشه در ابر :

ویژگی اصلی حماسه چیست ؟(5/0)

در شعر زیر قافیه و ردیف را مشخص کنید .(5/0)

کنون گر تو در آب ماهی شوی                    و گر چون شب اندر سیاهی شوی

نویسندة داستان « سمک عیّار » کیست ؟(25/0)

در شعر زیر کدام آرایه ای ادبی به چشم می خورد ؟(5/0)

« بزد دست سهراب چون پیل مست                  برآوردش از جای و بنهاد پست»

ج: خودآزمایی : (4 نمره )

1-« زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه ؟(5/0)

2- معادل امروزی عبارات زیر را بنویسید .(5/0)

الف- تو مرا برخویشتن گیر .                                              ب- سمک وآتشک نگاه می داشتند.

3- با توجه به مصرع « به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از سپهدار کیست؟(25/0)

4- امروزه « سردم دار » به چه کسی گفته می شود ؟(25/0)

5- معادل امروزی « فرو بریم » و «‌قفا زدن » را بنویسید .(5/0)

6- مقصود از « روشنی در دل من می بارد »‌چیست ؟(5/0)

به عقیده نویسنده تقدیر تاریخی زمین از کجا و به دست چه کسانی جاری می شود ؟(5/0)

عبارت « تازه پشت لبش سبز شده » کنایه از چیست ؟(25/0)

سمک در گفت و گو با سیاه گیل چه کسی را برادر خود معرّفی کرد ؟(25/0)

در بیت « آمد آورد پیش خیر فراز/ گفت گوهر به گوهر آمد باز » مقصود از گوهر اول و دوم                  چیست ؟(5/0)

خ- درک مطلب : ( 4 نمره )

محوری ترین پیام داستان خیر و شر چیست؟(5/0)

عبارت « درد دل می کند و سیاست می بافند » کنایه از چیست ؟(5/0)

در عبارت « شنبه روز قتل است .» منظور « روز قتل » چه روزی است ؟(25/0)

« بند پوتین را محکم بستن»‌کنایه از چیست ؟(5/0)

 در ‌عبارت « نه کرسی فلک را زیرپای قزل ارسلان بکشند » منظور چه کسانی هستند؟(5/0)

در عبارت « تا چراغ از تو نگیرد دشمن »‌منظور از چراغ چیست ؟(25/0)

در قطعه ی فردوسی « زایر نامدار » کیست و با توجه قطعه ی مسافر «راهگذار »‌چه کسی است؟ 5/0

شعر داده شده را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :

شب ،شبی بی کران بود                    دفتر آسمان پاره پاره

برگ های زرد و تیره                       فصل ،فصل خزان بود

گر چه گاهی شهابی                  مشق های شب آسمان را               زود خط می زد ومحو می شد

ناگهان نوری از شرق تابید                 مردی از شرق برخاست            آسمان را ورق زد.

الف- « شب» و « شهاب » نماد چه چیزهایی می باشند ؟(5/0)

ب- « مردی از شرق برخاست »‌منظور چه کسی است؟(5/0)

ج-« آسمان را ورق زد» یعنی چه ؟ (25/0)

د- حفظ شعر : (1 نمره )

جای خالی را در ابیات زیر  پر کنید .

1- آب زنید راه را هین که…….. می رسد                  مژده دهید باغ را …………. می رسد

2- گفتم …………….رسم وفا بیاموز                           گفتا …………….. این کار کم تر آید.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  باسمه تعالی

ادبیات فارسی 1            

                                                                                                                                                     شماره 3

 

الف) ابیات و عبارات زیر را به نثر روان برگردانید .6 نمره

صد هزاران دام و دانه است  ای خدا/ ما چو مرغان حریصی بی نوا.(1نمره)

کار پاکان را قیاس از خود مگیر /گرچه ماند در نبشتن شیر شیر(1 نمره)

هر آن که از روی نادانی نه او را  گزید ،گزند او ناچار بدو رسید  .(75/0)

دیده ی آتشین من برکش / و آتشم را بکش به آبی خوش (75/0)

سمک را دید آن زمام گرفته و جلباب به روی مهد فرو گذاشته  .(5/0)

 نکته گفتی با همه سوداگران .(5/0)

مرا مشاطه ی صبح می نامند .(5/0)

دل من همی بر تو مهر آورد .(5/0)

تا چراغ از تو نگیرد دشمن .(25/0)

قطران بر خود گرفت .(25/0)

ب لغات مشخص شده را معنی کنید .(2 نمره)

1- بکشتی مرا خیره از بدخویی                        2- ز باد جوانی دلش بردمید

3- بکوشیم و فرجام کار آن بود                           4- چوپان از ملازمان او بود

5- ازدحام است و مهربانی                                    6- صدهزاران این چنین اشباه بین

.7- نمی دهم به شما غیر ناوک برّان

ج) درک مطلب ( 4 نمره )

ریش بر می کند ومی گفت ای دریغ / کآفتاب نعمتم شد زیر میغ

الف) ریش برکندن کنایه از چیست ؟                ب) مفهوم کلی مصرع دوم چیست  1نمره

چنین گفت فرزند خیرالانام / حسین آن شهنشاه والامقام  منظور از خیرالانام چه کسی است ؟ 5/0 نمره

شب شبی بیکران بود /دفتر آسمان پاره پاره /برگ ها زرد وتیره /

الف )شب وآسمان نماد چه چیزهای است .

پدر را نباید که داند پسر/ که بندد دل و جان به مهر پدر

الف)گوینده ومخاطب بیت چه کسانی هستند.   1 نمره

5- منظور از مصراع « زمانه به دست تودادم کلید » چیست ؟   5/0

د) دانش های ادبی  (  3نمره)

نام دیگر ادبیات داستانی چیست ؟ 5/0

دوتا از تفاوتهای نمایشی رو حوضی را با تعزیه بنویسید.   1نمره

نویسندگان آثار « سمک عیار » تاریخ جهانگشا » را بنویسید .  5/0

در بیت زیر استعاره را معلوم کنید .

در چراغ دو چشم او زد تیغ /نامدش کشتن چراغ دریغ   5/0

قافیه را در بیت زیر معلوم کنید .

چوبشنید رستم سرش خیره گشت /جهان پیش چشم اندرش تیره گشت 5/0

هـ )خود آزمایی (4 نمره )

با توجه به درس « طوطی و بقال » چرا قیاس طوطی خنده آور بود ؟(5/0)

در قطعه مسافر شاعر به کجا سفر می کند ؟ (5/0)

معادل « با تمام دل خود می گویم » چیست ؟(5/0)

«چو ده سال شد زان زمین کس نبود / که یا رست با وی نبرد آزمود »کدام زمینه ی حماسه را بیان              می کند .(5/0)

منظور از هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند چیست ؟(5/0)

محوری ترین پیام داستان « خیر و شر » چیست ؟(5/0)

هدف سهراب از لشکر کشی به ایران  چه بود ؟(5/0)

منظور از مصرع « آسمان را ورق زد»  چیست ؟ (5/0)

و- حفظ شعر ( 1 نمره )

ابیات زیر را تکمیل کنید

گفتم ……………… رسم وفا بیاموز /گفتا …………… این کار کمتر آید

آب زیند راه را  هین که نگار می رسد /…………………………………

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo