شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:32

ادبیات فارسی 1            

 باسمه تعالی

                                                                                                                                                  شماره 4                

 

 

الف) معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .                  6 نمره

ارجمند گرداننده ی بندگان ازخواری .(5/0)

سمک گفت :در این کار تعبیه ای است .(5/0)

هول عیّاری ای کرده است؟(5/0)

دفتر آسمان پاره پاره (5/0)

آن هم از مردمی که تمام عمر در لاک خودشان بوده اند .(5/0)

قطره ی علم است اندر جان                          وارهانش از هوا و زخاک تن (5/0)

دردکان بودی نگهبان دکان                           نکته گفتی با همه سوداگران (5/0)

پدر را نباید که داند پسر                                که بندد دل و جان به مهر پدر (5/0)

همی خواست پیروزی ودستگاه                      نبود آگه از بخشش هور و ماه(5/0)

10- بدوگفت ارایدون که رستم تویی                  بکشی مرا خیره از بدخویی (75/0)

11- وای بر جان توکه بدگوهری                        جان بری کرده ای و جان نبری (75/0)

ب) هر یک از لغت های مشخص شده را معنی کنید .                    2 نمره

1- نباید به گیتی کسی تا جور (                    )    2- لوای ستم برتو شد استوار  (                   )

3- من با تبختر گفتم              (                    )     4- چوپان که از ملازمان او بود (                )

5- زتن خون و خوی فروریختند (                 )   6- آفتاب نعمتم شد زیر میغ (                    )

7- من نیز برآن ستیزه مرا قفا زدند تو را بیاوردم (              )   8- راهی به مراتب قرب نداری (              )

ج) خودآزمایی:                  4 نمره

1-چرا قیاس طوطی خنده آور بود ؟ (5/0)                     2- مصرع « زمانه بیامد نبودش توان » یعنی چه ؟(5/0)

3-در قطعه مسافر « راهگذر » چه کسی است ؟ (5/0)     4- محوری ترین پیام داستان خیر و شر چیست ؟(5/0)

5- با توجه به مصرع «به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از سپهدار کیست؟(5/0)

منظور نویسنده از « هنرمندان بسیاری خود را به قطار رساندند » چیست ؟(5/0)

7-در مصرع « تا چراغ از تو نگیرد دشمن »‌ منظور شاعراز چراغ چیست ؟ (5/0)

8-معادل امروزی « قفا زدن» و «‌فروبریم» بگذار داری در میدان فرو بریم » چیست ؟(5/0)

د- دانش های ادبی :      3 نمره

1- ویژگی اصلی حماسه چیست ؟ (5/0)                       2- » قطرات سه گانه »‌ اثر کیست ؟ (25/0)

3- موضوع اصلی ادبیات نمایشی چیست ؟(5/0)          4- چه شواهدی بر ایرانی بودن داستان سمک عیار وجود دارد ؟ (5/0)

به حکایاتی که نتیجه آن ها می تواند سرمشقی برای موارد به مشابه باشد…………… می گویند ؟(25/0)

6- دو مورد از اصلی ترین مسائل در ادبیات پایداری را بنویسید ؟(5/0)

7- « مشبه به » و «‌وجه شبه» را در عبارت زیر بیابید .(5/0)- تنش چون بید لرزان است .

هـ درک مطلب :       4 نمره

1- در مصرع های : گرچه گاهی شهابی / مشق های شب آسمان را / زود خطی می زد و محومی شد .

الف) مقصود از شهاب چیست؟ (5/0)                      ب) شعر در چه قالبی سروده شده است ؟(5/0)

2- مفهوم  کنایی « نه کرسی فلک را زیر پای قزل ارسلان بکشد »‌ چیست ؟(5/0)

3- در عبارت « دریا دلان صف شکن که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند » مقصود از عبارت مشخص شده چیست ؟(5/0 )

4- با توجه به ابیات : حالی آن لعل آبدار گشاد / پیش آن ریگ آبدار نهاد

در چراغ دوچشم اوزدتیغ/ نامدش کشتن چراغ دریغ              الف) مقصود از ریگ آبدار چیست ؟(5/0)

ب) چراغ استعاره از چیست ؟(5/0)

5- با توجه به بیت زیر چرا طوطی فکر می کند درویش شیشه روغن را شکسته است؟

« از چه ای کل باکلان آمیختی                        تومگراز شیشه روغن ریختی

6- با توجه به قطعه فردوسی در عبارت « در برابر نامدار که زانوبر زمین زده و سرفرود آورده بود » زایر نامدار کیست؟(5/0)

و- شعر حفظی :   1نمره

در اشعار زیر نقطه چین ها را پرکنید :

1-………………………………………                   غم به کناره می رود ،مه به کنار می رسد

2- گفتم  ز مهر ورزان  رسم  وفا  بیاموز                       ………………………………………

 

ادبیات فارسی 1            

                                                                              مؤفق و مؤید باشید

  باسمه تعالی

     شماره 5

 

الف) درک مطلب             4 نمره

فرزند عزیز را به صدجهد                                             بنشاند چو ماه در یکی مهد

آمد سوی کعبه سینه پرجوش                                      چون کعبه نهاد حلقه در گوش

گفت ای پسر این نه جای بازی است                           بشتاب که جای چاره سازی است

گویارب از گزاف کاری                                            توفیق دهم به رستگاری

مجنون چون حدیث عشق بشنید                                            اول بگریست پس خندید

کلمات قافیه را در بیت اول مشخص کنید . (5/0)

مجنون پس از شنیدن حدیث عشق چه کار کرد ؟(5/0)

پدر مجنون با چه حالتی سوی کعبه آمد؟(5/0)

پدر مجنون در مورد کعبه به مجنون چه گفت؟(5/0)

پدر مجنون از مجنون خواست که چه دعایی بکند ؟ (5/0)

 در بیت « از قیاسش خنده آمد خلق را                   کوچو خود پنداشت صاحب دلق را » چرا مردم به نحوه مقایسه طوطی خندیدند؟(5/0)

در بیت « همی خواست پیروزی ودستگاه                         نبود آگه از بخشش هور و ماه » رستم از خداوند چه چیزهایی می خواست ؟(5/0)

در بیت « حالی آن لعل آبدار گشاد                       پیش آن ریگ آبدار نهاد » مقصود از ریگ آبدار در مصراع دوم کیست؟(5/0)

ب)بیان معنی ومفهوم شعر و نثر.       6 نمره

از دور ناله ای شنید براثر ناله رفت . (25/0)

سمک با خود گفت در این کار تعبیه ای است .(25/0)

شر به سبب خبث طینت آن را نپذیرفت   .(25/0)

صورت جوانی که خونش (O- ) است گل انداخته  .(25/0)

جهان را بلندی و پستی تویی                        ندانم چه ای هر چه هستی تویی(5/0)

گفت مُردم زتشنگی دریاب                         آتشم را بکش به لختی آب(5/0)

بدوگفت اریدون که رستم تویی                  بکشی مرا خیره از بدخویی (5/0)

بی ادب تنها نه خود را داشت بد                  بلکه آتش در همه آفاق زد (75/0)

دل من همی برتو مهر آورد                       همی آب شرمم به چهر آورد   (75/0)

10- ریش برمی کند و می گفت ای دریغ             کآفتاب نعمتم شد زیر میغ (1)

11- چون رایت عشق آن جهان گیر                  شد چون مه لیلی آسمان گیر (1)

چ) معنی لغات     2نمره

سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست .(25/0)

سمک عیار پیش خورشید شاه برپای بود و خدمت می کرد .(25/0)

روزی رستم برای شکار به نخجیر گاهی نزدیک مرز توران روی نهاد .(25/0)

از خوان توبسی خوردم و از غریب نوازی توبسی آسودم .(25/0)

ازدحام است و مهربانی می گویند جلوی دانشگاه تهران سی چهل نفرکشته شده اند .(25/0)

ساعتی بیش به شروع حمله نمانده است واین جا آیینه ی  تجلّی همه ی تاریخ است .(25/0)

پدر لبخند زد من با تبختر گفتم هر کدام جداگانه به او هدیه می دهیم .(25/0)

چون موسوم حج رسید برخاست                 اشتر طلبید و محمل آراست  (25/0)

د)در بیت زیر نقطه چین ها را پر کنید .

باغ سلام می کند سرو ………… می کند                     سبزه پیاده می رود غنچه………… می رسد (1)

هـ )خودآزمایی   4 نمره

« بند پوتین  را محکم بستن » کنایه از چیست ؟ (5/0)

شعر « خط خورشید » در چه قالبی سروده شده است ؟ (5/0)

3- در بیت « چنین گفت فرزند خیرالانام         حسین آن شهنشاه والامقام » مقصود از خیرالانام کیست؟ (5/0)

4- در بیت «‌شرکه آن دید دشنه باز گشاد            پیش آن خاک تشنه رفت چوباد » مقصود از خاک تشنه کیست ؟(5/0)

5- معادل امروزی « فروبریم» در عبارت « بگذار تا فردا داری در میدان فرو بریم » چیست ؟ (5/0)

6- مصراع «‌زمانه بیامد نبودش توان »‌یعنی چه .(5/0)

7- با توجه به مصراع « به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از «‌سپهدار »‌کیست .(5/0)

در عبارت « پادشاهی اوراست زیبنده » خدایی اوراست درخورنده » بین کدام کلمات آرایه سجع دیده     می شود .(5/0)

 

 

و) تاریخ ادبیات و دانش های ادبی       3نمره

1- در بیت « بزد دست سهراب چون پیل مست              برآوردش از جای و بنهاد پست » مشبه‍ٌ به را مشخص کنید .(25/0)

2-ادبیات نمایشی در غرب به سه نوع تقسیم می شود فقط نام ببرید .(75/0)

بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران چه نام دارد؟ (75/0)

کتاب « داستانهای دل انگیز ادبیّات فارسی » نوشته ی کیست؟ (5/0)

معروف ترین سراینده ی داستان های بزمی در ادب پارسی کیست ؟(5/0)

از آثار شهید سیدمرتضی آوینی دومورد را نام ببرید .(5/0)

ادبیات فارسی 1            

 


  باسمه تعالی

شماره 6

 

ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان معنی کنید .(6 نمره )

الف) خدایی اوراست درخورنده .(25/0)

ب) کاووس از این گستاخی برآشفت .(25/0)

ج)ای بزرگوار به اقبال توامشب قطران را دست بسته بیاورم .(25/0)

د) هرم نفس مردم گرمشان کرد .(25/0)

ه) با تمام دل خود می گویم                          تا چراغ از تو نگیرد دشمن .(5/0)

و) مرامشاطه ی صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می دانند .(1)

ز) چو نه ماه بگذشت بردخت شاه                           یکی پورش آمد چو تابنده ماه (5/0)

ح) چو سهراب  شیراوژن اورا بدید                         زباد جوانی دلش بردمید (5/0)

ط) هر نفس حمد خداوندی که نیکو اخترم             شد به یاری حسین ،دستم جدا از پیکرم (5/0)

ی) وای برجان توکه بدگهری                                 جان بری کرده ای و جان نبری (5/0)

ک) هر دو نی خوردند از یک آبخور                این یکی خالی وآن پر از شکر (5/0)

ل) باز در آن هوای مه آلود              پاک کن هایی از ابر تیره               خط خورشید را پاک می کرد (1)

معنی لغاتی که زیر آنها خط کشیده شده را بنویسید .(2 نمره)

گوش پند نیوشان آواز اوشنوده.          توپور گو پیلتن رستمی .                        سبک تیغ تیز از میان برکشید.

چنین گفت فرزند خیرالانام           حسین آن شهنشاه والامقام.                                ای برادر مرا دست باز بند.

از خوان توبسی خوردم .             دشمن در برابر ایمان جنود خدا متکی به ماشین پیچیده ی جنگ است .

در عبارت « مردی از شرق برخاست » منظور کیست ؟(25/0)

« رنگ به رو ندارد » یعنی چه ؟ (25/0)

در جمله ی «مادرم آب و آیینه و قرآن در دست » به کدام سنت اشاره دارد ؟(5/0)

در داستان هدیه ی ناتمام نیک چگونه به بزرگواری پدر پی برد ؟(5/0)

مترجمان چه کار می کنند ؟(25/0)

محوری پیام داستان خیر و شر چیست ؟(5/0)

در این بیت منظور از پدر و پسر کیست ؟ (5/0)

پدر را نباید که داند پسر                           که بندد دل و جان به مهر پدر

10-ویژگی  اصلی حماسه چیست؟(5/0)

11-نوشته ای که مضمونی شاعرانه دارد چه نامیده می شود ؟(5/0)

12-قطرات سه گانه اثر کیست؟( 5/0)

13-شیللر با کدام شاعر آلمان هم سنگ و برابر است ؟(5/0)

14- استعاره را درعبارت زیر مشخص کنید .(5/09

دفتر آسمان پاره پاره

15-منظور از گل هایی که در نسیم آزادی می شکفند چیست؟(5/0)

16-قطعه ی ادبی چیست ؟(1) با ذکر مثال

17-دومورد از اصلی ترین مسایل ادبیات پایداری را بنویسید .(1)

18-« ارجمند گرداننده ی بندگان از خواری ،در پای افکنده ی گردن کشان از سروری » اشاره به کدام آیه ی شریفه دارد ؟

19-از داستان طوطی  و بقال چه نتیجه ای می توان گرفت ؟(1)

20- در بیت زیر چه آرایه هایی به کار رفته است ؟(1)

صد هزاران دام ودانه است ای خدا                   ماچومرغان حریصی بی نوا

21- این مصراع ها را کامل کنید .(1)

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت                   …………………………………

رونق باغ می رسد ،چشم و چراغ می رسد                 …………………………………

 

ادبیات فارسی 1            

                                                                                      موفق باشید .

  باسمه تعالی

شماره 7

 

معنی شعر و نثر     6 نمره

اشعار و عبارت های زیر را به فارسی روان برگردانید .       5/0

الف- هست کننده نیستی ،نیست کننده پس از هستی  .25/0

ب- در این کار تعبیه ای است .  25/0

ج-مرا مشاطه ی صبح و زینت بخش ریا حین و ازهار می نامند .          75/0

ح- قطره علم است اندرجان من                                 وارهانش از هوا وزخاک تن    5/0

خ-زکف بفکن این گرز و شمشیر کین                    بزن جنگ و بیداد را بر زمین   5/0

د- خم آورد پشت دلیر جوان                                        زمانه بیامد نبودش توان     75 /0

ذ- جدا از تو نگردم من ،اگر جان در بدن دارد              اگر جان را فدا کردم ،زهی طالع که من دارم .1

ر- از قیاسش خنده آمد خلق را           کوچوخود پنداشت صاحب دلق را  . 75 /0

ز-خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است .5/0

و- قدرتی به من بخشا تا روح خود را از تعلق به جنبه های ناچیز روزگار بی نیاز کنم. 5 /0

لغت   2 نمره

معنی لغات را با توجه به عبارت های داده شده بنویسید .هر لغت 25/0                                       2 نمره

الف- توانی به من عطا فرما تا در برابر گستاخ ومغرورزانوی دنائت خم نکنم .        ب- پدر لبخند زد .من با تبختر گفتم.

پ- دشمن در برابر ایمان جنودخدا متکی به ماشین جنگ است     ت- قلبشان با قلب مردم هماهنگی یافت وهرم نفس مردم گرمشان کرد.

ج-کم کسی ز ابدال حق آگاه شد                                  ح- چوپان که از ملازمان اوبود پرسید

د- به خدمت قطران رفتم و اورا با تمکین تمام آوردم     ذ- روزی رستم برای شکار به نخجیرگاهی مرز توان رفت .

خودآزمایی    4 نمره  

1- با توجه به قطعه ی مسافر راهگذار چه کسی است؟   25/0

2-در قطعه ی « فردوسی » زایر نامدار کیست؟  25/0

3-با خواندن داستان هدیه ی ناتمام کدامیک از دو برادر را فداکارتر می دانید ؟     25/0

4- دوفیلم سینمایی نام ببرید که در آن صحنه هایی از هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشیده شده است .5/0

5-دونمونه از اعتقادات عیاران را بنویسید.5/0

6-با توجه به مصراع « به گردان شکر سپهدار گفت »منظور از سپهدار » کیست؟25/0

7-« هر کاری با نام خدا آغاز نشود ابتر است » اشاره به چه حدیثی دارد؟5/0

افراسیاب بافرستادن سپاه به یاری سهراب چه هدفی رادنبال می کرد ؟5/0

مصراع « زمانه بیامد نبودش توان »‌یعنی چه ؟ 5/0

معادل امروزی « فرو بریم » و « قفازدن » چیست ؟  5/0

دانش های ادبی 3 نمره

1- مؤلفان کتب زیر را بنویسید .1 نمره     هر کدام   25/0

مثنوی (           ) هفت پیکر (            ) مثل چشمه مثل رود (            )   مناظره ی گوهر و اشک (                 )

دومورد از ویژگی های اصلی حماسه را بنویسید .5/0

ردیف و قافیه را در بیت زیر مشخص کنید .5/0

چویک ماه شد همچو یک سال بود                                  برش چون بررستم زال بود 25/0

هنری ترین نوع ادبیات مردمی …………………نام دارد .25/0

در نوشته ی « ابرمی گرید و می خندد از آن گریه ی چمن » چه آریه ی ادبی نهفته                                    است ؟(                    )25/0

6- تراژدی چیست ؟   25/0

شکل مقابل مربوط به کدام یک از اوزان شعری است ؟                       ------         ------  ×

                                                   (   قالب )                                  ------         ------ ×

درک مطلب   4 نمره

تو چرا می جنگی /پسرم می پرسد /من تفنگم  در مشت /کوله باری بر بام برپشت /بند پوتینم را محکم             می بندم /مادرم /آب وآیینه و قران در دست ،روشنی در دل من می بارد /پسرم باردگر می پرسد/توچرا        می جنگی /با تمام دل خود می گویم /تا چراغ ازتو نگیرد دشمن .

1-شاعر در این شعر به چه سنتی اشاره دارد ؟5/0

2- منظور از روشنی در دل من می بارد چیست ؟5/0

3- معادل از صمیم قلب را در کدام مصراع شعر می یابند ؟5/0

4- « بند پوتین را محکم بستن » کنایه از چیست ؟5/0

ب- مقصود از خاک تشنه در بیت « شرکه آن دید، دشنه بازگشاد            پیش آن خاک تشنه رفت چوباد » کیست؟25/0

پ- قطران گفت :« ای آتشک ! شیرآمدی یا روباه ؟» آتشک گفت : « ای پهلوان ! به اقبال توشیر آمدم .    5/0

1-در این نوشته یک ضرب المثل بیابید .

ت- شب شبی بی کران بود/دفتر آسمان پاره پاره /برگ ها زرد و تیره / فصل ،فصل خزان بود/ گرچه گاهی شهابی/مشق های شب آسمان را زودخط می زد و محومی شد/ناگهان نوری از شرق تابید /خون خورشید /آتشی در شفق زد/مردی از شرق برخاست/آسمان را ورق زد ./

منظور از شهاب چه کسانی است؟5/0

مردی از شرق برخاست اشاره به کیست؟25/0

منظور از آسمان را ورق زد چیست؟5/0

شعر حفظی 1 نمره کامل کنید.

  مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد         ...............................................

راه دهید یار راآن مه ده چهار را  ............................................. 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo