شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:34

ادبیات فارسی 2

باسمه تعالی

شماره 1

 

الف- معنی لغات مشخص شده ی زیر را بنویسید .(2 نمره)

1- پیغام اومفتاح فتوح است .                                              2- از او خواست دستوری امّا ندید.

3- چو سوفارش آمد به پهنای گوش.                                  4- آثار شادی در وجناتش پدیدار گردید.

5- وکیل باشی مثل جرزخیس خورده وارفت .                  6-ماه ایارش آواز ماست ،میان مزارع زیتون .

7- آسمان با ابرهای سیاهی شبیه به دودهای متراکم پوشیده بود.

8- بشد تیز رهّام باخود وگبر.

ب- ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان امروزی برگردانید.(6 نمره)

حالا برایت نقل می گویم .25/0

دستهایش را به سنگ مردگان آویختند 25/0

ما بهره ی خودمونو دادیم . 25/0

دل ما را هوای خود ده .25/0

فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ .5/0

چه زنم چونای هر دم ، زنوای شوق اودم ؟ 5/0

یکی از حضّار که کبّاده ی  شعر و ادب می کشید .5/0

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین          به علی شناختم من به خدا قسم خدا را  75 /0

الهی ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که ومه. 75/0

10- بر او راست خم کرد وچپ کرد راست                            خروش از خم چرخ چاپی بخاست .       1

11- چو تویی قضای گردان ،به دعای مستمندان                      که زجان مابگردان ره آفت قضا را .       1

ج- شعر حفظی ابیات زیر را کامل کنید .(1 نمره)

آن قصر که جمشید در او ………………… گرفت                  آهو بچه کرد ورو به ………………گرفت

بهرام که …………………… می گرفتی همه عمر                    دیدی که چگونه…………… بهرام گرفت

د-دانش های ادبی ( 3 نمره)

نویسندگان آثار زیر را بنویسید.75/0

الف-مناجات نامه :                          ب- حمله ی حیدری:                          ج: چمدان:

آغازگر واقع گرایی در نثر فارسی و پدر داستان نویسی معاصر ،کیست؟ 25/0

دو مورد از اصلی ترین مسایل ادب پارسی را ذکر کنید .5/0

مشهورترین چهره  ی ادب پایداری سیاهان کیست ؟ و اثر معروفش چه نام دارد ؟ 5/0

برجسته ترین آرایه ی ادبی به کار رفته در بیت زیر را بیابید.5/0

خیزید وخزآ‎رید که هنگام خزان است                       باد خنک از جانب خوارزم وزان است.

به چه آرایه ای «‌تلمیح»‌گفته می شود ؟5/0

ن-خودآزمایی (4 نمره)

در عبارت « برکشته های  ما جز باران رحمت خود مبار » مقصود از «‌کشته ها » چیست؟ 5/0

« تو قلب سپه را به آیین بدار » یعنی چه ؟ 5/0

عبارت « چند مرده حلّاج بودن » کنایه از چیست؟ 5/0

با توجّه به داستان گیله مرد ،شخصیت گیله مرد نماد چه انسانی در عصر خود است؟ 5/0

در شعر « تورا می خوانم » اثر پابلو نرودا ، مقصود شاعر از جمله ی « ما این را از گذشته به ارث می بریم» چیست؟ 5/0

زیتون نماد چیست ؟ ونشانه ی کدام کشور است ؟ 5/0

مقصود از « نرون مرد ، اما رم نمرده است » و «‌با چشم هایش می جنگد » چیست ؟ 1

هـ  - درک مطلب (4 نمره ) با توجـّه به عبارات زیر به سؤالات پاسخ دهید .

از تمام بندرگاه هایش راندند / زیبای کوچکش را ربودند / وگفتند تو آواره ای / به راستی که شب رفتنی است / نه اتاق توقیف ماندنی است / و نه حلقه های زنجیر / ودانه های خشکیده ی خوشه ای / دره ها را از خوشه ها لبریز خواهد کرد / از سایه های آبی ،خارهای سرخ/ براجساد به جا مانده فرو ریخت /آیا از سرزمین توبود که فرشتگان / سرودهای صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند ؟/ وقتی که مرگ در شکم درندگان / برسر زنان گریان به « دبکه »‌پرداخت / جز اوکسی نخندید./

منظور از «‌زیبای کوچکش » چیست ؟ 5/0

« شب » استعاره از چیست ؟ 5/0

در کدام عبارت می توان امید شاعر را به آینده ای درخشان مشاهده کرد ؟ 5/0

مقصود از «‌سایه های آبی » و « خارهای سرخ» چیست ؟5/0

« دبکه» یعنی چه ؟1

منظور از « سرودهای صلح و شادی » و « چوپانان » چیست ؟ 1

ادبیات فارسی 2

باسمه تعالی

شماره 2

 

الف- لغات مشخص شده را معنی کنید :2 نمره

1- با حال استیصال پرسیدم                                       2- اما علامت ،دیگر به خیابان اصلی پیچیده بود.

3- ماه آذارش ، پشته ها را با شقایق ها می آید                      4- ازو خواست  دستوری  اما ندید

5- شاخه های عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند               6- چو سوفارش آمد به پهنای گوش

7- یکی تیر الماس پیکان چو آب                 8- به سرگرد گفتی که ما بهره ی خود مونو دادیم

1-(                      )     2-(                   )  3- (                           )   4- (                         )

5-(                      )    6-(                   )  / 7- (                           )   8- (                         )

ب- ابیات و عبارات زیر را معنی کنید .6 نمره

یکی از حضار که کباده شعر و ادب می کشید چنان محفوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را        بوسید. 1 نمره

به سوی هژبر ژیان کرد روی /به پیشش برآمد شه جنگجوی  1

خروشید کای مرد رزم آزمای /هماوردت آمد مشو بازجای  75/0

به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت / که زکوی او غباری به من آر توتیا را   75/0

مسیوتم ،لابد خودت را یک جنتلمن تصور کرده ای  5/0

شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید    5/0

حالا دلت خواسته برایت نقل بگویم 5/0

خودتو منو تلکه کردی 25/0

آن لاورتون را خودم به درک می فرستم   25/0

عبدالله عمر بکاست اما عذر نخواست   25/0

ج- حفظ شعر    1نمره

مصرع دوم بیت زیر را بنویسید : 5/0

در طبع جهان اگر وفایی بودی /…………………  …………………

جاهای خالی را تکمیل کنید :5/0

آمد …………………… ، کشتی قالب ببست / باز چو کشتی شکست ، ………………………

 

خودآزمایی 4 نمره

« برکشته های  ما جز باران رحمت خود مبار » مقصود از کشته ها چیست ؟

عبارت کنایی « چند مرده حلاج بودن »‌را معنی کنید .

با توجه به درس گیله مرد « محمد ولی » نماد چه انسانی است ؟

در شعر تورا می خوانم مقصود شاعر از جمله ی « ما این را از گذشته به ارث می بریم » چیست؟

فرشتگان سرودهای صلح و شادی را برای چوپانان خواندند منظور از کلمات مشخص شده چیست ؟.

محوری ترین پیام داستان هدیه ی سال نو چیست؟

زیتون نماد صلح کدام کشور است؟

درک مطلب  4 نمره

مگر ای سحاب رحمت توبیاری ار نه دوزخ / به شرار قهر سوزد همه جان ماسوارا » شاعر از علی (ع) چه می خواهد ؟ 5/0

تهمتن برآشفت با توس گفت / که رهام را جام باد ست جفت / رهام چگونه معرفی شده است 5/0

چوآن آهنین کوه آمد به دشت / همه رزمگه کوه فولاد گشت

الف- آهنین کوه استعاره از کیست  5/0                ب- شاعر از چه نظر میدان جنگ را به کوه مانند کرد 5/0

به سوی هژبر ژیان کرد روی / به پیشش برآمد شه جنگجوی » هژبر ژیان کیست ؟ 5/0

مفهوم کنایی « کاسه کوزه یکی شده بودیم»‌چیست ؟ 5/0

سرزمین ما زمرد است / ولی در بیابانهای تبعید/ بهارهای پیاپی /جز زهر بر چهره ی ما نمی پاشد  شاعر از چه نظر سرزمین را به زمرد مانند کرده است ؟ 5/0

یکهو می بینی رنگ شب پریده است » چه زمانی را نشان می دهد؟5/0

دانش های ادبی   3 نمره

خاوران نامه چه نوع حماسه ای است ؟ 5/0

2- نویسندگان « سال پنجم الجزایر ، مجمع دیوانگان » را بنویسید   5/0

3- گیسوان زیبای دلا چون آبشار طلایی رنگ می درخشید » وجه شبه ومشبه را مشخص کنید  1 نمره

نخستین مجموعه ی سیمین دانشور چه نام دارد ؟ 5/0

ادبیات فارسی 2

شاعر مقاومت فلسطین لقب کیست؟

  باسمه تعالی

    شماره 3

 

الف-معنی لغات مشخص شده را بنویسید : ( 2 نمره)

1- ای صمدی که از ادراک خلق جدایی                 2- فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

3- یک دست دیگر ظرف عاریه بگیریم                  4- یک کت مندرس را از آن بیرون کشید

5- با حال استیصال پرسیدم                                     6- از ابرهای سیاهی شبیه به دودهای متراکم پوشیده بود.

7- ماه اَیارش آواز ماست .                                      8- زمانه مرا پتک ترک تو کرد .

ب-خود آزمای :  4 نمره

مقصود از “ کیمیای هستی ” در مصراع « کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را » چیست ؟ 5/0

در داستان « هدیه ی سال نو» چرا نویسنده عمل مادام سوفیا را چپاول وغارت دانسته است؟ 5/0

عبارت « شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید » یعنی چه ؟ 5/0

« سربه گرد آوردن » یعنی چه؟  5/0

 چرا نویسنده فیلم نامه را « بچه های آسمان » نامیده است؟ 5/0

عمو تم ضعف اربابش را چگونه به رخش کشید ؟ 5/0

عبارات زیر ار معنا کنید :

- سماق مکیدن                                          - چند مرده حلّاج بودن    1

پ- حفظ شعر (1 نمره) جاهای خالی را پر کنید :

1- هر نفس ……………… می رسد از چپ و راست        ما به فلک می رویم……………که راست؟ 5/0

2- بهرام که گور می گرفتی همه عمر                          ……………………………………………    5/0

ت- دانش ادبی  :   3 نمره

منظومه ی معروف شهریار چه نام دارد ؟ سووشون نوشته ی کیست ؟  5/0

پدر داستان نویسی ایران کیست ؟  25/0

“ حمله ی حیدری ” اثر کیست ؟ چه نوع حماسه ای است ؟ 5/0

فرق نمایش نامه و فیلم نامه چیست ؟      5/0

5-در ابیات زیر بارزترین وزیباترین آرایه را مشخص کنید :

- نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت               متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را      5/0

-بر او راست خم کرد و چپ کرد راست                      خروش از خم چرخ چاچی بخاست      5/0

6- مشهورترین شاعر ادب پایداری در شیلی کیست؟   25/0

ث- معنی نظم ونثر  :   6 نمره

1- علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را             که به ماسوا فکندی همه سایه ی هما را    75/0

2- تهمتن برآشفت و با توس گفت                             که رهام را جام باده ست جفت        5/0

3- به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                     به خواب عافیت آنگه به بوی موی تو باشم          75/0

4- سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد           دلبر که در کف اوموم است سنگ خارا     1

5- دلیران میدان گشوده نظر                                       که برکینه اول که بندد کمر   5/0

6- مگر ای سحاب رحمت تو بباری از نه دوزخ             به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را   75/0

7- الهی عبدالله عمر بکاست ، اما عذر نخواست .   5/0

یکی از حضار که کبّاده ی شعر وادب می کشید ،جلو رفته ،جبهه شاعر را بوسید   5/0

زهم رد نمودند هفتاد حرب    25/0

10-تنی لرز لرزان و رخ  سندروس   25/0

11- بر مصطفی بهر رخصت دوید   25/0

ج- درک مطلب : 4 نمره  - با توجه به عبارات به سؤالات پاسخ دهید :

“ عنان  را گران کرد و او را بخواند”  عنان گران کردن کنایه از چیست ؟  5/0

به سوی هژبرژیان کرد رو        به پیشش برآمد شه جنگجو    5/0

منظور از کلمات مشخص شده چه کسانی است ؟

3- زیبای کوچکش را ربودند / وگفتند تو آواره ای ، زیبای کوچک منظور چیست؟   5/0

4- “ ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد ” این جمله یعنی چه ؟       5/0

5-“ کلاهش را برداشت و از زیر آن آبشار طلایی رنگ سرازیر شد ” آبشار طلایی استعاره از چیست؟  5/0

6- با عشق خود چه کنیم / در حالی که چشمانمان پر از خاک و شبنم یخ زده است ؟   5/0

عشق خود در عبارت بالا به چه اشاره دارد ؟

7 “ زمین آهنین شد ، سپهر آبنوس ” منظور از عبارات مشخص شده چیست ؟  5/0

8- نِرون مرد ، امارم نمرده است این عبارات یعنی چه ؟   5/0

 

 

 

ادبیات فارسی 2

   باسمه تعالی

       شماره 4

 

الف) کلمات خط کشیده شده را معنی کنید    2 نمره

1- ماه نیسانش دشت ها را با شکوفه ها می شکوفاند          2- نه جان دلم با مال می رویم

3- آن لاورتون را خودم به درک فرستادم                           4- جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید

5- فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ                                6- چورهام گشت از کشانی ستوه

7- چشم ما را ضیای خود ده                                                8- با حال استیصال پرسیدم

1-                                  2-                                3-                               4-

5-                                   6-                               7-                               8-

ب) درک مطلب   4 نمره

1- خواستار چیزی بودن معنی کدام کنایه است ؟              5/0

2- حبیب خدای جهان آفرین / نگه کرد بر روی مردان دین   1

منظور از حبیب خدای جهان آفرین       و مردان دین چیست؟

کمان را به زه کرد زود اشکبوس / تنی لرزلرزان و رخ سندروس در مصرع دوم وجه شبه چیست؟  5/0

بخندید رستم به آواز گفت / که بنشین به پیش گرانمایه جفت

منظور از گران مایه جفت چیست      ولحن گفتار رستم چگونه است ؟   1

سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است ، منظور از سلام چیست؟  5/0

مخاطب شاعر در بیت زیر کیست؟

چوتویی قضای گردان مستمندان /که زجان ما بگردان ره آفت قضا را   5/0

ج- آرایه های ادبی وتاریخ ادبیات    3 نمره

« براو راست خم کردو چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچی بخاست »

هدف شاعر از بهره گرفتن صامت های « خ و چ » چیست ؟ 5/0

دلا کلاهش را برداشت و از زیر آن آبشار طلایی رنگ سرازیر شد » از چه آرایه ای  استفاده شده است ؟ 5/0

نخستین مجموعه داستان سیمین دانشور چه نام دارد ؟  5/0

4- داستان « گیله مرد » از کدام اثر بزرگ علوی برگزیده شده است   5/0

5- یکی از حماسه های مصنوع را نام ببرید    5/0

6- موضوع کدام اثر با دیگران متفاوت است ؟   5/0

الف) خوشه های خشم    ب) سال پنجم الجزایر    ج) انگیزه ی نیکسون کشی    د) مائده های زمینی

د- خود آزمایی             4 نمره

1- برکشته های ما جز باران رحمت خود مبار   منظور از کشته چیست؟   5/0

2- سربه گردآوردن کنایه از چیست؟   5/0

3- در داستان گیله مرد  محمدولی  نماد چه انسانی است ؟  5/0

شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید  چه ویژگی از انسان را بیان می کند . 5/0

« دبکه » جشن ملی کدم کشور است ؟ 5/0

محوری ترین پیام داستان هدیه سال نو چیست ؟    5/0

 فرشتگان سرودهای صلح وشادی انسان را برای چوپانان خواندند منظور کلمات خط کشیده را بیان               کنید . 1

هـ معنی عبارات و ابیات زیر را بنویسید   6 نمره

تک و تنها می آید سی میدان ،فکری است چه طور یک تنه با آن همه  دشمن لعین جر بکند .  1

که ناگاه عمر آن سپهر نبرد/برانگیخت ابرش برافشاند گرد  1

3- چو سوفارش آمد به پهنای گوش / زشاخ گوزنان برآمد خروش     75/0

4- بشد تیز رهام با خود وگیر /همی گرد رزم اندر آمد به ابر    75/0

5- عبدالله عمر بکاست عذر نخواست   5/0

6- نرون مرد ولی رم نمرده است    5/0

7- در صرف کردن صیغه ی بلعت اهتمام تامی داشتند   5/0

8- از او خواست دستوری اما ندید    5/0

9- آدم را کفری می کنند   25/0

10- هزار مرتبه قرآن را مهر کردید    25/0

و-   حفظ شعر     1 نمره

بیت بعدی بیت زیر را بنویسید

ما به فلکبوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جارویم جمله که آن شهر ماست

……………………………………………/…………………………………………………  باسمه تعالی

شماره 5

 

الف- ابیات و عبارات زیر را به نثر روان معنی کنید .    6 نمره

1- برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن               که نگین پادشاهی دهد از کرم  گدا را    1

2- چو سوفارش آمد به پهنای گوش                        زشاخ گوز نان برآمد خروش   1

3- تنها همان رتبه ها بالا را وعده بگیر ومابقی را نقداً خط بکش    75/0

4- با عشق خود چه کنیم / در حالیکه چشم ها  ودهانمان پراز خاک و شبنم یخ زده است     75/0

5- مهر او بلانشینان را کشتی نوح است    5/0 

  6- فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ  5/0

7-تو قلب سپه را به آیین بدار    5/0

8- ماه آذارش ، پشته ها را با شقایق ها و نرگس ها می آراید    5/0

9- از و خواست دستوری اما ندید   25/0    

 10- سر و پکالش خینی می شود     25/0

ب- لغات مشخص شده را معنی کنید    2 نمره

ای صمدی که از ادراک خلق جدایی  2- آثار شادی در وجناتش نمودار گردید

3-آن لاور تون را خودم به درک می فرستادم .   4- شاخه های عظیم به وضعی موحِش سیخ ایستاده بودند .

5-چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را .    6- نهنگ یم قدرت حق علی .

7-هر کس به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد .  8- چه طور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند .

ج- خود آزمایی   4 نمره

عبارت کنایی « دندان به دندان خاییدن » یعنی چه ؟

 معنی کنایی عبارات زیر را بنویسید .الف)سماق مکیدن (             ) ب) شکم را صابون زدن (           ) 5/0

 چرا نویسنده ی « بچه های آسمان» این عنوان را برای فیلم نامه ی خود انتخاب کرده است ؟ 5/0

در داستان گیله مرد « مأمور دوم وگیله مرد» نماد چه انسانهایی در عصر خود هستند ؟ 5/0

جمله ی « ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری » را با این شعر سهراب سپهری « چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید » مقایسه کنید ؟ 5/0

در بیت « چه زنم چو نای هر دم زنوای شوق اودم ؟   که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را » منظور از       « لسان غیب » چیست ؟  5/0

مفهوم کنایی « چانه اش گرم شده » چیست ؟ 5/0

د- درک مطلب    4 نمره

1- با توجه به شعر به چهار پرسش زیر پاسخ  دهید.

به راستی که شب رفتنی است / نه اتاق توقیف ماندنی است / ونه حلقه های زنجیر / نرون مرد اما رم نمرده است/ با چشم هایش می جنگد.  5/0

الف- در مصراع اول « شب» نماد چیست ؟

ب) مقصود شاعر از عبارت « با چشم هایش می جنگد » چیست؟  5/0

د) به نظر شاعر چه چیزی پایدار نمی ماند ؟   5/0

2- در عبارت زیر مقصود از « سایه های آبی » و « خارهای سرخ» چیست ؟   5/0

و از سایه های آبی ، خارهای سرخ / بر اجساد مانده و ………………… فرو ریخت .

در شعر « و در قهقهه ی فشنگ ها ، برسر زنان گریان به دبکه پرداخت » دبکه به چه معنی است ؟  5/0

عبارت « سربه گردآوردن » یعنی چه ؟  5/0

مفهوم کنایی « کبّاده ی چیزی را کشیدن » چیست ؟  5/0

هـ دانش های ادبی    3 نمره

نویسنده ی کتابهای « سووشون » و « بینوایان » را نام ببرید . 5/0

حماسه ی طبیعی به چه نوع حماسه ای گفته می شود ؟   5/0

دو تن از چهره های برجسته ی ادبیات مقاومت فلسطین را نام ببرید؟  5/0

داستان کوتاه در ایران با چه مجموعه ای و بوسیله ی چه کسی بوجود آمد ؟   5/0

ویژگی های مناجات  خواجه عبدالله انصاری چیست ؟   5/0

در هر یک از ابیات زیر یک آریه ی ادبی مشخص کنید ؟  5/0

الف) آسمان بار امانت نتوانست کشید                قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند .

ب) به گرز گران دست برد اشکبوس                  زمین آهنین شد سپهر آبنوس

و حفظ شعر   1 نمره

الف) خود زفلک برتریم وزفلک افزون تریم                  ………………………………………………………… 5/0

ب)…………………………………………………                دیدی که چگونه گور بهرام گرفت    5/0

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo