شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:36

باسمه تعالی

زبان فارسی 2

 

 

 

 

شماره1

 

الف- بخش دستور : 8 نمره

1-     در جمله زیر نهاد جدا و نهاد پیوسته را مشخص نمایید و علت مطابقت یا عدم مطابقت آن را توضیح دهید .

*هر یک از شاعران ایران مثل ستاره ای در آسمان ادب فارسی می درخشند .75/0

2-     با رسم نمودار گروههای اسمی تشکیل دهنده ی جمله زیر نقش هر گروه را تعیین کنید .  25/1

*اهل محل به او دانشمند می گفتند .

3-     زمان و کار برد وجه فعل های زیر را بنویسید .1

*شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

* قافله ی تمدن بشری به کجا دارد می رود .

4-فعل های مقابل را مجهول کنید   1    دارد می نویسد:                 بپردازد:

5- از فعل « بیندیش » با حفظ شخص زمان های ماضی التزامی و ماضی مستمر و مضارع مستمر بسازید  5/1

6- ساختمان فعل های زیر را بنویسید .( ساده مرکب پسوندی )  75/0

* من او را از این موضوع آگاه کردم

*فرو می ریخت گردی زعفران رنگ

*حسن از خواسته هایش چشم پوشید .

7- در جمله ی زیر یک فعل کمکی ( معین ) نشان دهید .25/0

*قاب آسمان شکسته است.

8- جمله ای بنویسید که با آهنگ خیزان پرسشی شود . 5/0

9-با استفاده از نهاد داخل پرانتز فعل مجهول را به معلوم برگردانید   5/0

*آیا باز هم شکار هایی همچون شاهنامه فردوسی سروده خواهد شد ؟ ( ایرانیان )

10- برای جمله ی زیر یک متمم قیدی ذکر نمایید  5/0

*رستم چهره ای محبوب و ملی است .

زبان شناسی :  4  نمره

1-مقصود از نمود آوایی زبان ………………… است . 25/0

2- اشتباه و خطا در ……………… رخ می دهد و اصلاح آن به وسیله ی ………………صورت می گیرد  5/0

3-چگونه می توانیم ثابت کنیم که کر و لال ها از توانش زبانی برخوردارند ؟ 5/0

4-     چرا شکل گفتاری  و نوشتاری کلمات مقابل تفاوت دارد .   1               خوردن و خواستار

5-     تفاوت میان گفتار و خط و نوشتار را بنویسید  1

6-     راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست ؟ 75/0

املا و بیاموزیم:   3 نمره

1-کاربرد درست جمله های زیر را بنویسید  1

*کتاب « گلستان » به وسیله سعدی نوشته شده است .

*او دلایل قوی ای برای سخن خود ارائه داد .

2-نوشتن املای حروف « س» و « ش» بصورت کشیده مخصوص کدام خط است ؟ 25/0

3- به جای کلمه ی مشخص شده کلمه ی کوتاه تری قرار دهید ؟  25/0   *به چه سبب به مدرسه نیامدی ؟

4-جمله ی زیر از چه نظر غلط است ، صحیح آن را بنویسید .5/0

*به اوج قله ی کوه می نگریست  .

5-در گروه کلمه های زیر غلط املایی را بیابید و درست آن را بنویسید  1

قصر عمل ، وقاعت و بی شرمی ، ساتع و درخشان ، ضیاع و عقار ، سفاعت و نادانی ، موهش و هراس انگیز .

آیین نگارش :   5 نمره

·       گونه ی زبان و نوع نوشته ی زیر را بنویسید  5/0

« جنگل سیب صبح زود از خواب بیدار شد .همه درخت ها هر چیزی را که در خواب دیده بودند ، برای همدیگر تعریف می کردند .یکی از درخت ها گفت : من خواب دیدم تمام شاخه هایم پر از سیب                     شده اند……………»

·     اگر بخواهیم درباره ی موضوعی با تعداد زیادی از افراد مصاحبه کنیم ،یا به مصاحبه شوندگان دسترسی داشته باشیم .از روش ……………… استفاده می کنیم  5/0

·       سه مورد از اهمیت فضا سازی در نوشته های ادبی را بنویسید . 75/0

·       روش های کلی و عمومی یک تحقیق را نام ببرید.     1

·     نوشته ی زیر را ویرایش کنید .« آیا چگونه می توانیم بر علیه سوابق گذشته ی افرادی که نمی شناسیم عملیات قانونی انجام وموضوع را بررسی کنیم»  1

·       نوشته ی زیر را چند سطر ادامه دهید و نام مناسبی برایش انتخاب کنید .  75/0

با بال های زخمی اش روی شاخه ی درخت نشست میل پرزدن دوباره در دلش جوانه بست ،خواست پرواز کند که ناگهان ………………

·       دو مور از ویژگی های زبان محاوره را ذکر نمایید . 5/0

باسمه تعالی

 

شماره 2

 

الف- بخش دستور :  8 نمره

1- نمودار ساده ی جمله ی زیر را رسم کنید نهاد جدا و نهاد پیوسته آنرا مشخص نمایید وعلت مطابقت یا        عدم مطابقت نهاد جدا و پیوسته را توضیح دهید .    1

این ظرف ها شکستنی است .

2- با رسم نمودار گروه های اسمی تشکیل دهنده ی جملة نقش هر گروه را تعیین کنید .  1

ب- اهل محل او را دانشمند می گفتند.

3- برای جمله ای زیر یک متمم قیدی ذکر کنید ، زندگی هدف دار آرزوی آزادمردان است ، 5/0

4- زمان و کاربرد وجه فعل های زیر را بنویسید.    1

 قافله ی تمدن بشری به کجا دارد می رود ؟            شاید چشمی بر عطش رشت ببارد.

5- فعل های مقابل را مجهول نمایید.   داشت می نوشت :                  بشکند :          1

6- از فعل « آورده است » با حفظ شخص زمان های         ماضی التزامی ، ماضی مستمر و مضارع مستمر بسازید   5/0

7-فعل های زیر از نظر ساختمان بررسی کنید .( ساده مرکب پسوندی )

الف- من او را از این موضوع آگاه کردم                 ب-فرو می ریخت گردی زعفران رنگ

ج-او  از خواسته هایش چشم پوشید

8- در جمله ی مقابل یک فعل کمکی نشان دهید ،     قاب آسمان شکسته است  25/0

9- جمله ای بنویسید که با آهنگ خیزان پرسشی شود.     5/0

10- با استفاده از نهاد داخل پرانتز فعل مجهول را به معلوم برگردانید .

آیا باز هم شاهکارهایی همچون شاهنامه ی فردوسی سروده خواهد شد ؟ ( ایرانیان ) 5/0

زبان شناسی :    4 نمره

1-چگونه می توایم ثابت کنیم که کرو لال ها از توانش زبانی برخوردارند ؟ 5/0

2-به چه علت گوناگونی سبکی و لهجه ای وحتی گویشی به یگانگی زبان آسیب نمی رساند ؟ 5/0

3-چرا شکل گفتاری و نوشتاری کلمات زیر تفاوت دارد ؟ 5/0

 خوردن و  خواستار

4-تفاوت میان گفتار و خط و نوشتار را بنویسید . ( ذکر دو مورد ) 1

5-اشتباه و خطا در ………….رخ می دهد و رفع و اصلاح آن به وسیله ی ………… صورت میگیرد؟ 5/0

6-عواملی که باعث بروز خطا در گفتار می شود چیست ؟    1

ج- بخش املاء و بیاموزیم:            3نمره

کاربرد درست جمله های زیر را بنویسید      1

کتاب « گلستان » به وسیله سعدی شیرازی نوشته شده است.

او دلایل قوی ای برای سخن خود ارائه داد.

نوشتن املای حروف « س» و «‌ش» بصورت دندانه دار مخصوص کدام خط است ؟ 25/0

به جای کلمه مشخص شده کلمه ی کوتاه تری قرار دهید  25/0

به منظور بازدید از نمایشگاه کتاب کلاس تعطیل شد

در جمله ی زیر چه اشکالاتی وجود دارد به این  نوع کاربرد غلط چه می گویند ؟ 5/0

آخرین مسابقه فینال را دیدم.

در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد آنها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید      1

ضیاع و اقار ها- مناعت طبع- سفاهت و نادانی انیس و معلوف قصر عمل قضا و پیکار    

د- بخش آیین نگارش: 5 نمره

1-به گونه ی زبان و نوع نوشته ی زیر را بنویسید.1

« هشت و نیم صبح وارد شدم ،سلام مأموران دروازه و گل کاری میدانگاهی اش پیش باز خوشی بود و چون از یازده شب توی اتوبوس بودیم و پاها آماس کرده ……………»

2-دو مورد از ویژگیهای زبان محاوره را بنویسید .5/0

3-چرا یک طرح نگارش باید دقیق تر و حساب شده تر باشد؟

4-اهمیت فضاسازی از نوشته های ادبی چیست؟ 5/0

5-روش های کلی و عمومی یک تحقیق را نام ببرید    1

6-نوشته زیر را ویرایش کنید . صرب ها ،گاها گزارشات و خبرهای برخلاف واقع را منتشر                                  می سازند            1

7- عنوان مناسبی برای نوشته ی زیر انتخاب کنید .        5/0

« برف مثل پرنده ای صمیمی کنار پنجره ی کوچکم می نشست و قاب نقاشی مرا پر می کرد……… »

باسمه تعالی

شماره 3

 

الف- زبان شناسی            4 نمره

1-چگونه می توانیم ثابت کنیم کر و لال ها از توانایی زبانی برخوردارند ؟            5/0

2-چرا گوناگونی لهجه به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند ؟ 5/0

 

 

3-چرا سخن گویان گویش های مختلف در فهم سخنان یکدیگر با اشکال روبه رو می شوند        5/0

4-تمایز زبان و گفتار را با قواعد شطرنج و بازی شطرنج مقایسه کنید ؟   1

5-تفاوت های میان گفتار و نوشتار (خط) چیست ؟        5/1

ب-املاو بیاموزیم :         3نمره

1-املای تشدید میانی با تشدید پایانی چه تفاوتی دارد ؟ مثال بزنید 1

2-چرا املای « ی» میانجی بر شکل کوچک آن ترجیح دارد ؟    5/0

3- جملات زیر را ویرایش کنید :      5/0

الف- آخرین مسابقه ی فینال را دیدم .

ب- نامه را به وسیله ی پست سفارشی فرستادم.

4- جمله ی زیر را به دوشکل ویرایش کنید :      5/0

-با دوست صمیمی ای مشورت کردم

5- کدام یک از گزینه های زیر از نظر املایی صحیح نیست ؟ 25/0

الف- انیس و معلوف         ب- محضور و رودربایستی           ج- بحبوحه ی مسابقه             د- قلیان درونی

6-کدام یک از گزینه های زیر از نظر املایی صحیح نیست ؟ 25/0

الف- موحش و هراس انگیز                       ب- مضیقه و تنگنا

ج- عضویت و اهریمن                               د- صفاهت و نادانی

پ- نگارش          5 نمره

1- در چه مواردی می توان در نوشته از زبان محاوره استفاده کرد ؟       5/0

2- فرق عمده ی  نویسنده با معمار چیست ؟   5/0

3- فضا سازی یعنی چه؟ 5/0

4- گذشتگان به فضا سازی …………………می گفتند . 25/0

5- لازمه ی نگارش هر نوشته ………………………است. 25/0

6- برای انتخاب عنوان نوشته چه راه هایی وجود دارد ؟ ( دو شیوه را با مثال ذکر کنید )    1

7-پرسش نامه در چه مواردی استفاده می شود ؟ 5/0

8-کتاب شناسی در کتابخانه شامل چه مطالبی است ؟ 5/0

9- گونه ی زبان و نوع نوشته ی زیر را بنویسید            1نمره

-« جنگل سیب صبح زود از خواب بیدار شد . همه ی درخت ها همیشه هر چیزی را که در خواب دیده بودند برای همدیگر تعریف می کردند .یکی از درخت ها که پر شده بود از شکوفه های رنگارنگ ،سراسیمه گفت: من خواب دیدم تمام شاخه هایم پر از سیب شده اند………

ت- دستور  8 نمره

1-نماد و گزاره را در جملات زیر مشخص کنید :

الف- قدر زندگی را بدانیم                   ب- هم کلاسی های امروز ،دوستان صمیمی فردای ما هستند .         1

2- اجزای اصلی جملات زیر را مشخص کنید :     5/1

 الف- سخت کوشان از هیچ مشکلی نمی هراسند        

 ب- رستم چهره ای محبوب وملی دارد

3-از فعل های « تابیده است و نشسته بودند » با حفظ شخص مضارع مستمر ، ماضی التزامی و آینده                   بسازید :5/1

4-جملات معلوم زیر را مجهول کنید : 1

1-     امام خمینی حکومت ستم شاهی را برانداخت .

2-     غلامحسین یوسفی کتاب چشمه ی روشن را در نقد و تحلیل شعر فارسی نوشت .

5- بن ماضی ،بن مضارع ،مصدر و صفت مفعولی فعل «‌شکفتند » را بنویسید .       1

6- زمان و نوع و شخص افعال زیر را بنویسید :       1

برویم           می گدازند

7- فعل های کمکی را در عبارات زیر مشخص کنید :   1

-تاریک روشن صبح بود . توی کوچه های شهر کسی دیده نمی سد . هنوز اذان تمام نشده بود .پهلوان ذکر گویان داشت می رفت و در دل می گفت به یاری خداوند پیروز خواهم شد .

باسمه تعالی

 

 

شماره 4

 

دستور      8 نمره

1- در کدام جمله نهاد جدا و نهاد پیوسته مطابقت وجود ندارد ؟ چرا؟ 75/0

الف- همین نهال های کوچک روزی میوه خواهند داد .

ب- پیامبر اکرم (ص) دشمنان شکست خورده را بخشیدند .

2- جمله های زیر چند جزئی هستند ،نوع آنها را بنویسید . 2

الف- زندگی هدف دار آرزوی آزاد مردان است .

ب- رستم چهره ای محبوب و ملی دارد .

مردان ایران به دانشمندان خود می نازند .

ت- دانش آموزان با اشتیاق به مدرسه آمدند .

3- در جمله ی زیر ،فعل را مشخص کنید و ویژگی های آن را بنویسید . 5/1

مردم به حافظ لسان غیب می گویند. فعل (       ) زمان (             ) شخص (              ) گذر(                   ) وجه(                      ) معلوم و مجهول (                      )

4- زمان فعل های مقابل را بنویسید :             دیده باشم (                 ) خواندند (                    )

 امتحان می دهند (                  )  نوشته بودند(               )   2

5- جمله ی (فرهاد کتاب ها را به دانشگاه خواهد برد) را به مجهول تبدیل کنید  5/0

6- جمله  مجهول را به معلوم تبدیل کنید . 5/0        بسیاری از استعدادها کشته شده است . اعتیاد

7-نقش کلمات مشخص شده را بنویسید ؟ 75/0

الف- مردم سید علی محمد جمال زاده را پدر داستان نویسی معاصر ایران می دانند

ب- دانش آموزان به مطالعه علاقه دارند .

زبان شناسی          4نمره

1- خطا و اشتباه در گفتار ناشی از چه عواملی است    1

2- چگونه می توان ثابت کرد که کر و لال ها از توانایی ذهنی زبان برخوردارند   1

3- دو تفاوت زبان و گفتار با خط و نوشتار را بنویسید  1

4- راز اصلی نیاز ما به آموختن خط ونوشتار چیست     1

آیین نگارش           5 نمره

1- زبان و بیان و قالب نوشته ی زیر را بنویسید    75/0

فرزند من، آن چه مرا به نامه نوشتن وا می دارد بعد مکان نیست، بلکه فاصله ی زمان است ،اکنون تو                 کوچک تر از آنی که بتوانم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم . زبان ……………………قالب …………………

2-دو فرق عمده نویسی با معمار را بنویسید .  1

3- دو ویژگی زبان محاوره ای ( گفتاری ) را بنویسید        1

4- دو مورد از نتایج سودمند فضا سازی را بنویسید      1

5- لازمه هر نوشته داشتن ………………………………است          25/0

6- زبان رسمی کتاب های درس زبان فارسی چیست ؟      5/0

زبان گفتاری                  زبان مطبوعاتی                  زبان معیار               زبان ادبی

املا و بیاموزیم          3 نمره

1- چرا به کار بردن کلمات ( آشناییت و ایرانیت ) درست نیست؟ شکل درست آن را بنویسید        1

2- شکل صحیح کلمات نادرست را بنویسید .     1

نصر معاصر………………….عزل و ابد……………………….بهبوهه ی مسابقه …………………….

ائتلا و ارتقاء……………………………

3- کلمه ی (رضا) را به دوشکل مضاعف و غیر مضاعف بنویسید         1

رضا ( غیر مضاعف )

 

 

رضا ( مضاعف)

باسمه تعالی

شماره 5

 

الف- زبان شناسی              4 نمره

1- اشتباه و خطا در ………….رخ می دهد و رفع و اصلاح آن به وسیله ی ……………..صورت می گیرد         1

2- چگونه می توانیم ثابت کنیم که کر و لال ها از توانش زبانی برخوردارند       1

 3- تفاوت های میان گفتار و نوشتار را بنویسید    دو مورد        1

4- راز اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار در چیست ؟   1

ب- دستور               8 نمره

1-جمله ی معلوم روبرو را به مجهول تبدیل کنید             خیاط لباس ها را دوخت. 5/0

2-فعل روبرو را منفی کنید          بهرام داشت نامه می نوشت.   بهرام………………..5/0

3-وجه فعل را در جمله های زیر مشخص کنید .   75/0

الف-کتاب را بردار                    ب- کاش پرویز موفق شود              ج- احمد به خانه رفت

4-نوع فعل را از نظر ساختمان در جمله های زیر مشخص کنید .(ساده ،پسوندی ، مرکب)

الف- او از خواسته هایش چشم پوشید            ب- علی به مدرسه برگشت     

ج- رضا هر روز کتاب می خواند

5-از فعل « دید» با حفظ شخص موارد زیر را بسازید.   1

الف- ماضی التزامی                    ب- مضارع اخباری

ج- مضاعر مستمر                       د- آینده

6-نهاد جدا و پیوسته را در جمله های زیر مشخص کنید                1

الف- ما به ادبیات غنی و پربار خویش می بالیم . نهاد جدا              - نهاد پیوسته

ب- موفق و سربلند باشید                                 نهاد جدا               - نهاد پیوسته

7-با رسم نمودار اجزای ( نقش ها ) تشکیل دهنده ی جمله ی زیر را مشخص کنید             25/1

مردم روستا به او دکتر می گفتند.

8-فعل جمله های زیر را از لحاظ گذر بررسی کنید .در صورت گذرا بودن نوع گذرا را بنویسید         25/1

الف- علی دوست خود را قهرمان بزرگی می دانست

ب- هوا سرد شد.

ج- کبوتر پرید.

9- دلیل عدم تطابق نهاد جدا و پیوسته را در جمله ی زیر بنویسید.       1

الف- این ظرف ها شکستنی است

ب- حضرت پیامبر (ص) پس از مکه دشمنان شکست خورده را بخشیدند .

ج- نگارش            5  نمره                           

1- اصلاح شکل کلمات و یکسان کردن رسم الخط در حوزه ی کدام ویرایش قرار می گیرد .      5/0

2-نویسندگان آثار زیر برای عنوان نوشته ی خود از چه راههایی بهره برد ه اند ؟ 75/0

الف- نون والقلم:                                                      تماشاگه راز      :

ج- روشن تر از خاموشی :

3- با توجه به نوشته به سؤالات پاسخ دهید .« فرزند من، آن چه مرا به نامه نوشتن می دارد بعد مکان نیست ، بلکه فاصله ی زمان است .اکنون توکوچک تر از آنی که بتوانم آن چه می خواهم با تو بگوبم سالهای دراز باید بگذرد تا تو گفته های مرا دریابی ……»  75/0

الف- نوشته در قالبی است؟      ب- زبان نوشته چگونه است ؟            ج- طرز بیان آن چه طور است ؟

4- روش های کلی و عمومی تحقیق را نام ببرید.   1

5-استفاده از طرح نوشته چه مزیت هایی دارد ؟ 4مورد      1

6-جملات روبرو را ویرایش کنید . الف- جنگ هر روزه از شدت بیشتری برخوردار گشت       1

                                                      ب- مقداری از مسلمانان کشته شدند .

د- املا و بیاموزیم      3نمره

چرا به کار بردن کلماتی چون «‌آشناییت و «‌خوبیت » درست نیست ؟    5/0

جمله ی روبرو را به دو صورت ویرایش کنید«‌در کنار آن خط ، خط موازی ای بکشید .        1

دست نوشته ی بعضی  شبیه خط چاپی کتاب است که به آن خط «………………………» می گویند           5/0

در میان گروه کلمات غلط ها را پیدا کرده ،صحیح آن ها را بنویسید. احد و صمد  غذا و بیکار مضق و جویدن توطئه ی دشمن مآخذ و منابع مکس و توقـّف بانگ ناقوس رتل گران                               1

 

 

 

 

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo