X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:38

آرایه های ادبی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره1

 

1-در بیت زیر قافیه و ردیف را مشخص کنید .5/0

صد خانه اگر به طاعت آباد کنی                به زان نبود که خاطری شاد کنی

2-در کلمه ی « دلگشا» چند مصوت وجود دارد .هجای سوم آن را مشخص کنید .5/0

3-غزل عاشقانه را …………………..و غزل عارفانه را………….به اوج رسانیدند.5/0

4- قدیم ترین ترجیع بند از …………………و قدیم ترکیب بند از …………..است.5/0

5- مناسب ترین قالب شعری برای بیان داستان ها ومطالب طولانی چیست؟چرا؟ 5/0

6-قالب چهار پاره از چه هنگامی و با چه هدفی رایج یافت؟5/0

7- شعر سنتی و نیمایی از نظر قافیه چه تفاوتی دارند؟ 5/0

8-تشبیه ادعای ………………….ولی استعاره ادعای …………………..است؟ 5/0

9-در بیت زیر واژه های مشخص شده را از نظر حقیقت و مجاز مشخص کنید 5/0

چو آشامیدم این پیمانه را پاک                            در افتادم زمستی برسر خاک

10-استعاره مکنیه ای که مشبه به آن انسان باشد ………………یا …………….نام دارد 5/0

11-با کلمه ی « شهر » جمله ای بسازید که مجاز باشد و در آن قرینه را نشان دهید . 5/0

12- با کلمات داده شده تشبیه بسازید (75/0) گل سرخ             مشبه به

13- وجه شبه چیست؟در کدامیک از طرفین تشبیه آشکارتر است؟ مهمترین پایه های تشبیه چه نام دارد؟ 75/0

14-در مصراع زیر ارکان تشبیه را مشخص کنید.( مشبه مشبه به-ادات تشبیه وجه شبه ) 1نمره

« باز آی که چون برگ خزانم رخ زردی است»

15-تشبیه بلیغ چیست انواع آنرا نام ببرید ؟ 1

16-با توجه به عبارت زیر به سؤالات پاسخ دهید         1

« تابناک نبات در مهد زمین بپرورد »

1)تشبیه های بلیغ را مشخص کنید.

2)در تشبیه اول مشبه به کدام است؟

3)در تشبیه دوم مشبه را مشخص کنید.

17- استعارات زیر را به تشبیه تبدیل کنید و تمامی پایه های تشبیه را ذکر کنید      1

1-مرا در خانه سروی هست کاندر سایه ی قدش

2- جاده نفس نفس می زد.

18-علاقه مجاز را در عبارات زیر مشخص کنید  1

1- شبی یاد دارم که چشمم نخفت                 3- سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

2- به یاد روی شیرین بیت می گفت                4- دهخدا قلم خوبی دارد

19-در عبارت زیر ضمن مشخص کردن تشبیهات مفرد و مرکب ،مشبه و مشبه به و وجه شبه را مشخص کنید.2

از دیده گر سرشک چوباران چکد رواست

هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند

20- در ابیات زیر کلماتی را که استعاره هستند مشخص کنید و نوع استعاره را بنویسید. 2

الف- هزاران نرگس از چرخ جهانگرد                      فرو شد تا برآمد یک گل زرد

ب- کس چوحافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب         تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

21- اصطلاحات زیر را تعریف کنید .2

الف- مجاز:

ب-علاقه:

ج-قرینه:

د- کنایه:

22-در جملات و ابیات زیر ضمن مشخص کردن کنایه مفهوم هر کدام را بنویسید  2

الف-هر که دل پیش دلبری دارد                   ریش در دست دیگری دارد

ب- از امکانات عمل غافل مشو                      گندم از گندم بروید جوزجو

ج- چوبشنید بیچاره بگریست زار                   که ای خواجه دستم زدامن بدار

د-کمان را به زه کردزود اشکبوس                تنی لرز لرزان و رخ سندروس

                                                                            باسمه تعالی

آرایه های ادبی

 

 

 

 

شماره2

 

1- قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید.

سرو چمان چرا میل چمن نمی کند             همدم گل نمی شود ؟یاد سمن نمی کند

2- شعری را که ردیف دارد چه می گویند.

3- اگر شاعر مقصود خود را تنها در یک بیت بیان کند به آن بیت چه می گویند؟

4- واژه های زیر از چند هجا ساخته شده اند.

بیدار                فقر

5-هجا های مصراع زیر را جدا کنید وبا علامت خاص بنویسید.

گویند مرا چو زاد مادر

6- جای نقطه چین را پر کنید.

……………………… در قصیده رابط میان مقدمه با تنه ی اصلی قصیده است.

7-تغزل چه بخشی از قصیده است و چرا سروده می شود؟

8-غزل از چه دوره ای جنبه ی اجتماعی به خود می گیرد؟

9- اولین بیت غزل را………………….. و آخرین بیت غزل را …………..می نامند.

10-از میان شاعران زیر کدامیک قطعه سرا بوده است؟

الف-حافظ     ب-باباطاهر          ج- پروین اعتصامی             د- مولوی

11- در قالب ترجیح بند بیت مصرع و یکسان بین غزل ها………………….نامیده می شود.

12-قدیمی ترین سراینده ی ترکیب بند کیست؟

13-بنیانگذار مسمط کیست؟

14- درون مایه مثنوی های زیر چیست؟

15-الف)حدیقه الحقیقه ی سنایی                 ب- شاهنامه فردوسی

16-هر یک از اشعار زیر در چه قالبی سروده شده است .

الف) گر مرد رهی میان خون باید رفت         از پای فتاده سرنگون خواهدرفت

توپای به راه در نه و هیچ مپرس                   خود راه بگویدت که چون باید رفت

ب)به صحرا بنگرم ،صحرا ته وینم                به دریا بنگرم ، دریا ته وینم

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت                 نشان از قامت رعنا ته وینم

17-تنها قالب شعر سنتی که مصراع های آن با هم برابر نیست کدام است؟

18- آشکارترین تفاوت شعر سنتی و نیمایی در چیست؟

الف- وزن،قافیه و درون مایه                    ب- طول ومصراع ها وقافیه

ج- درون مایه و سبک بیان ووزن               د- قافیه ورون مایه و طول مصراع ها

19- در بیت زیر پایه های تشبیه را معین کنید.

گفتا برو چوخاک تحمل کن ای فقیه             یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن

بلم آرام چون قویی سبکبار                               به نرمی بر سر کارون همی رفت

20- در کدام گزینه کلمه ی« دریا» مشبه به است؟

الف- تلاطم زندگی امواج دریا را به باد می آورد         ب- دریای بی کران چون دل عارفان است

ج-رنگ دریا همچو رنگ آسمان آبی است                 د- دلش چودریا بزرگ است

21- در بیت ها و جمله های زیر تشبیهات را بیابید و تعیین کنید که در آن ها،کدام یک از پایه های تشبیه حذف شده اند.

الف- وزرا بر مثال اطبا اند

ب- که نی ام کوهم ز صبر و حلم و داد            کوه را کی در رباید تندباد

22- در تشبیهات مرکب زیر طرفین تشبیه را تعیین کرده و وجه شبه آن را بنویسید .

آن شاخه های نارنج اندر میان ابر               چو پاره های اخگر اندر میان دود

آن قطره باران که برافتد به گل سرخ          چون اشک عروسی است که برافتاده به رخسار

23-در شعر و عبارت های زیر تشبیهات مفرد و مرکب را تعیین کنید.

آن فسون دیو در دل های کژ                         می رود چون کفش کژ در پای کژ

ای زلف توهر خمی کمندی                         چشمت به کرشمه ،چشم بندی

24-در بیت های زیر ،استعاره ی مصرحه را بیابید ضمناً مشبه مشبه به و وجه شبه را مشخص کنید.

ای غنچه ی خندانم ،چرا خون در دل ما می کنی               خاری به خود می بندی وما را از سر وا می کنی

در این بازار اگر سودی است با درویش خرسنداست                خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

25-در بیت زیر استعاره مکنیه را بیابید و در هر استعاره،مشبه ،مشبه به و وجه شبه را تعیین کنید .

هر کو نکاشت مهر و زخوبی گلی نچید                    در رهگذار باد نگهبان لاله بود

26- در بیت های زیر کلماتی که مشخص شده اند کدامیک استعاره مکنیه تشخیص و کدامیک غیر تشخیص است

در آفاق گشاده است ولیکن بسته است            از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر

گل بخندید و باغ شدپدرام          ای خوشا این جهان بدین هنگام

27-در بیت زیر واژه هایی مشخص شده اند .کدام واژه حقیقت و کدام مجاز است ؟ در هر مجاز قرینه را مشخص کنید .

چو آشامیدم این پیمانه را پاک                       در افتادم زمستی برسرخاک

28- در عبارت و بیت زیر واژه های حقیقت و مجاز را مشخص کنید.

همه کس را دندان به ترشی کند شود الا قاضیان  را که به شیرینی

آرایه های ادبی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره3

 

1-قافیه و ردیف را در بیت زیر مشخص کنید. 5/0

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد             تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

2-کمترین مقدار سخن موزون چیست؟   5/0

3-………مقدمه قصیده است با مضامین چون عشق ،یادجوانی ، وصف طبیعت.5/0

4- کلمه ی «سحر » از چند هجا ساخته شده است؟نوع هجا را مشخص کنید؟5/0

5- …… کوچکترین جزء نقشدار زبان است که سبب تمایز میان دو واژه میگردد .5/0

6- غزل از نظر ………………..و…………………با قصیده تفاوت دارد     5/0

7- دو شاعر مشهور قلعه پرداز را نام ببرید؟ 5/0

8- کدامیک از شاعران از سرایندگان مشهور ترکیب بند است؟ مولوی محتشم کاشانی فردوسی -پروین اعتصامی 5/0

9- در مسمط هر بخشی را یک ………..و مصراع آخر آن را ……….می گویند.    5/0

10- اهمیت مستزاد به چه خاطر می باشد؟ 5/0

11- ..مناسب ترین قالب برای بیان داستان های طولانی است.5/0

12- نام قالب شعر زیر را بنویسید و ویژگی های قافیه آن را توضیح دهید . 5/0

اگر صد تیرتاز از دلبرآید          مکن باور که آه ازدل برآید

پس ازصد سال از مرگ فایز           هنوز آواز دلبر دلبر آید.

13-بارزترین تفاوت شعر نیمایی و سنتی چیست؟ 5/0

14- درون مایه چهار پاره را چه مطالبی تشکیل میدهد ؟ 5/0

15- در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده کدام یک از ارکان تشبیهند؟ 1

دل ما به دو رویت زچمن فراغ دارد               که چوسرو پایبند است و چو لاله داغ دارد

16- در بیت « چون آینه ،جان نقش تو در دل بگرفته است     دل در سر زلف تو زورفته چو شانه است» 5/0

الف- مشبه در مصراع اول کدام است؟          ب- مشبه به را در مصراع دوم مشخص کنید؟

17- در مصراع زیر مشبه، مشبه به ،ادات تشبیه را مشخص کنید؟  75/0

لبت در لطافت لاله سیراب را ماند.

18- کدام یک از موراد ذکر شده ادات تشبیه دارند؟ 25/0

الف- توسرو جویباری ،تولاله بهاری            ب- دلم در بی قراری چشمه سیماب را ماند

19- در مصراع زیر یک تشبیه بلیخ مشخص کنید و «‌مشبه به » آن را بنویسید؟ 1

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

20-با« مشبه » زیر یک تشبیه مرکب بسازید.     5/0              اشکی بر رخسار یک کودک

21- کدام یک از تشبیهات زیر مرکب و کدام مفرد است؟

ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد                      ساقی به دور باده گلگون شتاب کن

به چمن خرام و بنگر برتخت گل که لاله               به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد

22- تشبیهی که ادات و وجه شبه آن حذف شود………نام دارد ؟ 5/0

23- با « وجه شبه» زیر یک تشبیه بسازید:                  پاکی:      5/0

24- در بیت زیر چه نوع تشبیهی وجود دارد ؟مشبه آن کدام است؟ 5/0

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف         آفتابی است که در پیش سحابی دارد.

25- در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟ در بیت چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟ 1

چو تنها ماند ماه سرو بالا              فشاند از نرگسان لولی لالا

26-در ابیات زیر استعاره کدام است ؟ چه نوع استعاره ای به کار رفته است؟5/1

الف- گریستند و از گریه جویی روان          بیاید مگر گریه ی آسمان

ب- گل بخندید و باغ شد پدرام              ای خوشا جهان بدین هنگام

27- در بیت زیر چند استعاره وجود دارد ؟ 5/0

مرا برف باریده بر پر زاغ         نشاید چوبلبل تماشای راغ

28- استعاره مکنیه ای که مشبه به آن انسان باشد ………نام دارد ؟5/0

29- در بیت زیر در کدام کلمه تشخیص به کار رفته است ؟چرا؟ 5/0

ای دل من تو را بشارت باد      که تو را من به دوست خواهم داد

30- در ابیات زیر کنایه ها را مشخص کنید ومفهوم آن ها را بنویسید

1- بخواهد هم از تو پدر کین من                 چوبیند که خاک است با این من

2-هرکه دل پیش دلبری دارد                        ریش در دست دیگری دارد

3-چونا مردم آواز مردم شنید                        میان خطر جای بودن ندید

4-هنوز از دهن بوی شیر آیدش                همی رای شمشیر و تیر آیدش

5-من تفنگم بردوش کوله بارم بر پشت        بندپوتینم را محکم می بندم

باسمه تعالی

آرایه های ادبی

 

 

 

 

شماره 4

 

 

1- با توجه به شعر به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف- سروچمان من چرا میل چمن نمی کند                    همدم گل نمی شود ،یاد سمن نمی کند

ب- دی گله ای ز طره اش کردم و از سرفسوس              گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند

ج- تادل هرزه گرد من رفت به چین زلف او                    زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند

د- چون نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن                    وه که دلم چه یاد از آن عهد شکن نمی کند

هـ قالب شعر بالا چیست؟

خ- کلمات ردیف و قافیه را نشان دهید.

چ-بیت مصرع و تخلّص را نشان دهید .

ر- هجاهای مصراع اول را با علامت خاص بنویسید.

1-……………………. شعری است حداقل در دو بیت که معمولاً مطلع آن مصرّع نیست و مصرع های زوج آن هم قافیه اند و وحدت موضوع دارد . 5/0

3- قدیمی ترین ترجیع بنداز  ………. و زیباترین آن ها از ……..است .5/0

4- مثنوی چگونه قالبی است و درون مایه ان را بنویسید. 5/1

5- قالب ابیات زیر را مشخص کنید .

الف- من درد تو را آسان از کف ندهم          دل برنکنم زدوست تا جان ندهم

از دوست به یادگاری دردی دارم                  کان درد به صد هزار درمان ندهم

ب- بانگ برداشت مرغ حق : شب شب            برگ برشاخ بید لرزان شد

ج- ته دوری از برم دل در برم نیست               هوای دیگری اندر سرم نیست

به جان دلبرم کز هر دو عالم                              تمنّای دگر جز دلبرم نیست

د- مدعی قامت دلجوی توست            بداد است

رحم کن ای دیده رخ زرد من             درد من

6- اهمیت قالب مستزاد در چیست؟ چرا؟ 1

 7- در ابیات زیر پایه های تشبیه را معین کنید  1

 الف- دل ما به دور رویت زچمن فراغ دارد       که چو سرو پای بند است و چو لاله داغ دارد

ب- گرت زدست برآید چو نخل باش کریم       ورت به دست نیاید چه سرو باش آزاد

8- با مشبه و مشبه  به های زیر تشبیه بسازید.  1

مشبه : شب

مشبه به : گل سرخ

9- در ادبیات و جملات زیر تشبیهات را بیابید و تعیین کنید کدام یک از پایه های تشبیه حذف شده است. 1

الف- در شجاعت شیر ربّا نیستی                      در مروت خود که داندکیستی

ب-وزرا بر مثال اطبّااند

10- تشبیهاتی بلیغ بسازید که واژه های زیر مشبه آن باشند         1

دانش =دوستی

11- در ابیات زیر تشبیهات مفرد ومرکب را تعیین کنید    1

 الف- قرار در کف آزادمان نگیرد مال       چو صبر در دل عاشق ،چو آب در غربال

ب- رخ گل را که عکس روی یار است         هوا مشاطه ، آب آیینه دار است

12- در تشبیهات مرکب زیر ، طرفین تشبیه و  وجه تشبیه را تعیین کنید.        5/1

الف- آن قطره ی باران که برافتد به گل سرخ      چو اشک عروسی است برافتاده به رخسار

ب- آن شاخه ی نارنج اندر میان ابر              چون پاره های اخگر اندر میان دود

13- با مشبه و مشبه  به های زیر تشبیه مرکب بسازید.   5/1

مشبه اشکی بررخسار یک کودک

مشبه به چراغ های مهتابی که در حال چشمک زدن هستند.

14- در ادبیات زیر استعاره مصرحه را بیاموزید و با آن تشبیه بسازید .5/1

الف- در این بازار گر سودی است با درویش خرسند است     خدایا منعم گردن به درویشی و خرسندی

ب- چوتنها ماند ماه سرو بالا             فشاند از نرگسان لؤلؤی لالا

15- با واژه های زیر استعاره مصرحه بسازید. 1

سرو - کاروان سرا

16- در بیت های زیر استعاره های مکنیه را بیابید و بگویید کدام تشخیص است      5/1

الف- به صحرا شدم عشق باریده بود.

ب- گل بخندید و باغ شد پدرام                      ای خوشا این جهان بدین هنگام

ج- ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست           منزل آن مه عاشق عیار کجاست

                                                                           باسمه تعالی

آرایه های ادبی

 

 

 

 

شماره 5

 

1 - شعر زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید .دلی دارم خریدار محبت       کزو گرم است بازار محبت

                                                                           لباسی بافتم بر قامت دل          زپود محنت و تار محبت

الف- ردیف شعر کدام است؟ 25/0

ب- قافیه را در بیت او ل پیدا کنید؟ 25/0

ج- واژه ی « محبت » را هجا بندی کنید و با علامت مخصوص بنویسید ؟ 5/0

2- مقدمه ی قصیده را ……………… می نامند. 25/0

3- نخستین شاعری که نکات عرفانی را در غزل بکار گرفت چه کسی است؟ 25/0

4-الف- قالب قطعه را ازنظر نحوه ی آرایش قافیه توضیح دهید ؟ 25/0

ب- تعریف زیر در مورد کدام قالب شعری است ؟

غزلهایی هم وزن با قافیه هایی متفاوت که بیت یکسان مصرعی آن ها را بهم می پیوندد .

5- الف- بنیانگذار مسمط کیست؟ 25/0

ب-مثنوی مولانا از مثنوی های 1- عاشقانه        2- عارفانه        است . 25/0

6- الف- مناسب ترین قالب برای ثبت لحظه های زود گذر شاعرانه کدام است ؟ 25/0

ب- مشهورترین شاعر دو بیتی سرا کیست؟ 25/0

7- الف- بنیان گذار شعر نیمایی کیست؟ 25/0

ب-آوردن قافیه در شعر نیمایی الزامی : 1- است                2- نیست               25/0

8-الف- مشبه و مشبه به را …………………… می نامند. 25/0

ب- ویژگی مشترک میان مشبه و مشبه به چه نام دارد . 25/0

ج- تشبیهی بسازید که ( کتاب ) «‌مشبه» آن باشد  5/0

د- تشبیهی بسازید که (دریا) « مشبه به » آن باشد  5/0

9- پایه های تشبیه را در عبارت زی مشخص کنید .دانا چوطبله ی  عطار است خاموش و هنر نمایی   1

10- الف- تشبیه بلیغ اضافی زیر را به تشبیه بلیغ غیر اضافی تبدیل کنید ؟ بهار جوانی         5/0

ب- تشبیه بلیغ کدام پایه های تشبیه را ندارد ؟   5/0

ج- پایه های تشبیه را در شعر زیر را مشخص کنید؟ قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا

11- الف- با( مشبه به ) زیر یک تشبیه مرکب بسازید . الف- ستاره ها در اطراف ماه :              5/0

ب- طرفین تشبیه و وجه شبه را در تشبیهات مرکب زیر تعیین کنید.  5/1

آن قطره ی باران که برافتد به گل سرخ  چون اشک عروسی است بر افتاده به رخسار

2- دیده ی اهل طمع به نعمت دنیا               پر نشود همچنان که چاه به شبنم

12- الف- واژه ی (ماه) را در جمله ای بکار ببرید که استعاره ی مصرحه باشد           5/0

ب-استعاره ی مصرحه را در عبارت زیر پیدا کنید و به تشبیه تبدیل کنید و پایه های تشبیه را نام ببرید

باز امشب ای ستاره ی تابان نیامدی 5/1

13- الف-استعاره ی مکنیه ای که «‌مشبه به » آن انسان  باشد…………یا …………… نام دارد        5/0

ب- استعاره ی مکنیه را بیابید و به تشبیه تبدیل کنید و ( مشبه ) و ( مشبه به ) و ( وجه شبه ) را تعیین کنید  5/1

14- الف- واژه ی زیر را در معنی مجازی بکار ببرید ؟ شهر 5/0

ب- چهار علاقه از رایج ترین علاقه های مجاز را نام ببرید ؟ 1

15- در عبارت زیر مجازها را مشخص کنید و قرینه ی آنها را نشان دهید و نوع علاقه را بیان کنید ؟ 75/0

الف- به یاد روی شیرین بیت می گفت       چوآتش تیشه می زد کوه می سفت

16- در بیت زیر واژه های مشخص شده کدام حقیقت و کدام مجاز است؟ قرینه ی مجاز را نشان دهید. 75/0

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد      گناه بخت پریشان و دست کوته ماست.

استعاره ،مجازی است که علاقه ی آن ………است  5/0

کنایات را پیدا کنید و مفهوم آن ها را بیان کنید.

الف- گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد            هر کجا پای نهد ،دست ندارندش پیش    1

ب- از مکافات عمل غافل مشو                           گندم از گندم بروید جو زجو       1         

19- فلانی ریش سفید است کنایه از چیست؟ 5/0

باسمه تعالی

آرایه های ادبی

 

 

 

 

شماره 6

 

1-قافیه و ردیف را در بیت زیر بیابید. 5/0

در غم ما روزها بی گاه شد                   روزها با سوزها همراه شد

2-در کلمه ی « دلگشا» چند مصوت وجود دارد ؟علامت هجای اول آن را بنویسید  5/0

3-قصیده شعری است که از نیمه ی قرن . هـ .ق ، در ادبیات فارسی ، به تقلید از شعر ………پدید آمد . 5/0

4-کدام  یک از شاعران زیر به قطعه سرایی شهرت یافته اند؟ 25/0

الف- نظامی          ب- سنایی        ج- ابن یمین            د- حافظ

5- قدیمی ترین ترکیب بند از ……………..،شاعر قرن پنجم هـ .ق ،است؟ 25/0

6- بنیان گذار « مسمط » کیست؟ 25/0

7- ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است؟ 25/0

خدایا به ذات خداوندی ات        به اوصاف بی مثل ومانندی ات

به پاکان ،کز آلایشم دوردار              وگر زلّتی رفت، معذور دار

8- کدام یک از اشعار زیر رباعی و کدام دو بیتی است؟ 5/0

الف- گر صد تیر ناز از دلبر آید                       مکن باور که آه از دل برآید

پس از صد سال بعد از  مرگ فایز                      هنوز آواز دلبر دلبر آید

ب- ای کاش که جای آرمیدن بودی               یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش ازپس صد هزار سال از دل خاک       چون سبزه امید بر دمیدن بودی .

9- دو ویژگی شعر نیمایی را بیان کنید     5/0

10- ارکان تشبیه را در مثال زیر مشخص کنید 1

دانا چو طبه ی عطار است ،خاموش و هنر نمای .

11-برای فهم یک تشبیه باید به سراغ ……………رفت که مهم ترین پایه ی تشبیه است ،زیرا …….از آن استنباط می شود. 5/0

12-در بیت زیر:

تو هم چون گل زخندیدن لبت با هم نمی آید         روا داری که من بلبل ،چو بوتیمار بنشینم

الف- «تو» در مصراع اول کدام رکن تشبیه است؟ 5/0

ب- مشبه به ،تشبیه دوم کدام است؟ 5/0

13- تشبیه بلیغ را در ابیات زیرمشخص کنید .1

الف- هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق             ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

ب- گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما     در این سیلاب غم ، دسته ی گل شاداب را ماند

14- در هر یک ابیات زیر چه نوع تشبیه بلیغی دیده می شود؟ 1

الف-تو دی ماهی و آن دلبر بهار است              رسیدنتان به هم دشوار کار است

ب- دست از مس وجود چو مردان ره بشوی         تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

15- در بیت :آن قطره ی باران که برافتد به گل سرخ     چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار

الف- چه نوع تشبیهی دیده می شود؟ 5/0

ب- مشبه ومشبه به کدام است ؟5/0

16- با مشبه های زیر ،تشبیه مرکب بسازید . 1

-اشکی بر رخسار یک کودک،

-چهره ی زیبا در پس پرده ی زلف،

17- در مصراع : بتی دارم که گرد گل زسنبل سایه بان دارد .

الف- مفهوم استعاری هر یک از کلمات مسشخص شده چیست؟ 5/0

ب- چه نوع استعاره ای دیده می شود ؟5/0

ج- چند استعاره به کار رفته است؟ 5/0

18- در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟ و چه نوع استعاره ای دیده میشود ؟ 1

چو تنها ماند ماه سرو بالا           فشاند از نرگسان  لو لوی لالا

19- در بیت زیر کدام کلمه در معنای استعاره ی به کار رفته است؟ آیا تشخیص است یا خیر ؟چرا؟ 1

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست        منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

20- در عبارت زیر چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟ مشبه و مشبه به ی آن را معین کنید؟ 5/0

به صحرا شدم : عشق باریده بود.

21-دربیت زیر کدام یک از کلمات مشخص شده ،حقیقت و کدام مجاز است ؟ 5/0

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد               گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

22- چه ارتباطی میان « استعاره » و «‌مجاز » وجود دارد ؟ 5/0

23- در بیت زیر کدام  کلمه مجاز است ؟ علاقه و قرینه ی آن را بنویسید . 5/0

یکی درخت گل اندر میان خانه ی ماست             که سروهای چمن ،پیش قامتش پستند

24-در نمونه های زیر علاقه های مجاز را بیابید؟ 2

الف-سرم درد می کند                                    ب- دهخدا قلم خوبی داشت.

ج- جهان انجمن شد بر تخت اوی                  د- این دم شنو که راحت از این دم شود پدید

25- در بیت زیر کنایه را مشخص کنید و مفهوم ان را بنویسید       1

نرفتم به محرومی از هیچ کوی         چرا از در حق شوم زرد روی

26-کنایه دریافت …………….معنی است از طریق……………. 5/0

27- در بیت زیر :

هر که دل پیش دلبری دارد        ریش در دست دیگری دارد

الف- کنایه کدام است؟ 5/0

ب- مفهوم آن چیست؟ 5/0

 

 

 

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo