شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:39

باسمه تعالی

ادبیات فارسی 3 عمومی

 

 

 

 

    شماره 1

 

 

الف با توجه به عبارت های زیر معنی لغات مشخص شده را بنویسید . 2 نمره

- و تخم خرمایی به تربیتش نخل  باسق گشته               - خود ایدر زمانی درنگ آوریم

- بانگ و هزاهز و غریو برخاست                              - انس با شمشیر آخته به سوی میدان نبرد می رفت

- پر و بالش به سان اخگر پاره های زرین برق می زد     - همه گبر  و برگستوان چاک چاک

- که چندین  بپیچیم که اسفندیار                        - طی دو سه لمحه همه چیز به خاکستر تبدیل شد

ب- درک مطلب : 4نمره

1-    در بیت زیر « مرغ سحر » و « پروانه » نماد چه کسانی هستند 5/0

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز        کان سوخته را جام شد و اواز نیامد

2- در جمله ی زیر منظور از « فرش زمردین » چیست/ 5/0

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.

3- در بیت « وادی پر از فوغونیان و قبطیان است         موسی جلو دار است و نیل اندر میان است

منظور از کلمات مشخص شده کیستند ؟ 5/0

4- مفهوم این عبارت چیست ؟ 5/0    امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد

5- در سرود کوتاه زیر شاعر چه کسانی را ملامت می کند ؟ 5/0

«آنان که فانوسشان را به پشت می برند سایه هایشان پیش پایشان می افتد »

6- مفهوم عبارت های مشخص شده را بنویسید .5/0

ولادتت که روزگاری از گوهر نور بود . بسوی بلوغ می خزد / خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر        می خیزند .

7- مفهوم کنایی « پا در رکاب داشتن » و «‌سرگران دیدن » را بنویسید ؟ 5/0

8-0 مفهوم « موکد کشتن نبشته به توقیع » چیست؟ 5/0

دانش های ادبی   3 نمره

-         بارزترین آرایه را در ابیات زیر بنویسید . 5/0

- ایزد که رقیب جان خرد کرد           نام تو ردیف نام خود کرد

- خروش آمد از باه هر دو مرد                  توگفتی بدرّید دشت نبرد

2- شیوه ی نثر هر یک از آثار مقابل را بنویسید . 5/0   قابوس نامه :          گلستان سعدی :

3-نام نویسیندگان آثار زیر را بنویسید.75/0

دن کیشوت                    هاملت           جنگ و صلح

4-چه کسی فیلم نامه ی « گاو » را ساخت ؟ 25/0

5-دو ویژگی نثر « جلال آل احمد » را بنویسید .5/0

6-« تاریخ مسعودی » نام دیگر کدام اثر برجسته فارسی است . 25/0

خود آزمایی   4 نمره

1- در بیت : که ایرانیان به کشتن دهم         خودم درجهان تاج بر سر نهم

« تاج »نماد چیست ؟ 5/0

2- در بیت « جانان من اندوه لبنان کشت ما را    بشکسته داخ دیر یاسین پشت ما را »

مراد از « داغ دیر یاسین » چیست ؟ 5/0

3- در عبارت مقابل منظور از « لمس شد» یعنی چه ؟ نصف تنش لمس شد 25/0

4- نویسنده ی « گل دسته ها و فلک » چه ایهام لطیفی را در انتخاب عنوان داستان به کار گرفته است ؟ 5/0

5- « ققنوس » در داستان «‌سیلویا تانزدوارنر » نماد چیست ؟ 25/0

6- با توجه به بیت زیر به سؤال پاسخ دهید .« آفتاب خار و خس مزرعه ی چشم تو»    5/0

چرا شاعر آفتاب را خار وخس چشم جانباز می داند

7-مصراع « همه دل پر از باد و لب پر زپند » بیانگر چه حالتی است ؟ 25/0

8-ضمیر « م» در مصراع « به بادافره این گناهم مگیر » چه نقشی دارد ؟ 5/0

9-در عبارت زیر منظور از شلنگ می انداخت چیست ؟ 5/0

مشدی حسن دیوانه وار دور طویله می دوید و شلنگ می انداخت

معنی عبارت ها و ابیات زیر را به نثر ساده و روان  بنویسید   6 نمره

«   و از بسیاری نکت چیزی را که در او کراهیتی نبود می فرستاد فرود سرای » 75/0

« حسنک پیدا آمد بی بند ، جنبه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد خلق گونه »  75/0

« سر بر جیب مراقبت فرو برده » 5/0

« پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد »‌5/0

- فراموش کردی تو سگزی مگر        کمان و برومرد پرخاشخر   75/0

- زنیرنگ زال بدین سان درست             وگرنه که پایت همی گور جست  75/0

- مه طاسک گردن سمندت                  شب طره پرچم سیاهت   75/0

- یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد   5/0

- شب ، دو صف از یا کریم از لب دیوار دلت پر کشید   75/0

حفظ شعر   1 نمره

چه مبارک سحری بود چه……………………                   آن شب قدر این که …………………دادند   5/0

به ساربان بگویید احوال آب چشمم           تا بر شتر نبندد ……………………………… 5/0

ادبیات فارسی 3 عمومی

 

 

 

 

 


باسمه تعالی

        شماره 2

 

الف- لغات مشخص شده را معنی کنید

1- باره پیل پیکر                   2- لابه ی رستم           ۳- زمان فره ی جوانی را می پژمرد

4- ضیعتکی حلال خزند                    5- کلاه دمده            6- مخنقه در گردن

7- در ناحیه ی شقیقه اش یک سوراخ دیده می شود                     8- گوشت شیشکه

ب- ابیات و عبارات زیر را معنی کنید    6 نمره

1- ای طاق نهم رواق بالا / بشکسته ز گوشه ی کلاهت   1

2- فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید / تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید

3- زنیرنگ زالی بدینسان درست/ وگرنه که پایت همی گور جست     1

4- امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد وجامه بگردانید   75/0

5- مه طاسک گردن سمندت / شب طره ی پرچم  سیاهت   75/0

6- خرد را مکن با دل اندر مغاک   5/0

7- آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتن   5/0

8- هوا گرگ و میش بود   25/0

9- یک هو به صرافت افتادم  25/0

ب-درک مطلب    4 نمره

1- مخاطب بیت« تودانی که بیداد کو شد همی / همی جنگ ومردی فروشد همی »کیست   5/0

2- ای از بر سدره شاهراهت/ وی قبه ی عرش تکیه گاهت » به کدام واقعه از زندگی پیامبر دارد . 5/0

3- شب دو صف از یاکریم / بال به بال نسیم / از لب دیوار دلت پر کشید » چرا شاعر چشم را لب دیوار دل دانسته است ؟   5/0

4- مبادا چنین هرگز آیین من / سزا نیست این کار در دین من » کدام زمینه ی حماسه را بیان  میکند    5/0

5- چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد  نوح کشتیبان شاعر چه کسی را به نوح مانند کرده است ؟

6- آن گاه که تاج بر سرش نهادند/ خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند »   1

الف خسوف های کژخیم استعاره از چیست ؟  ب « ش» در شکوهش مرجع آن چیست ؟

7- توبگو تواین سی کرور گره گوری اصلاَماچه قدر آدم باسواد داریم  » سی کرور گره گوری اشاره به چیست ؟   5/0

دانش های ادبی   3 نمره

1- شهرت محمد غفاری چیست؟   1

2- نویسندگان آثار « دون کیشوت ، تپه های برهانی » را بنویسید .   1

3-او ستا ره ی درخشان و فروزانی بود که در آن شب تار و غم انگیز روشنی می بخشید.  

     کدام رکن تشبیه حذف شده است؟ 5/0

4- نام دیگر « زاویه دید » چیست ؟   5/0

5- « عشقی که زندگی می ساخت و شادی ونشاط می آفرید» چه آرایه ای است   5/0

ح- خود ‎آزمایی   

1-    در شعر «ترانه ی من » چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند   5/0

2-    درون مایه   و زاویه دید  درس داستان ققنوس را بیان کنید   1

3-     هدف بیهقی از آوردن حکایت های مناسب در خلال حوادث چیست ؟  5/0

4-    پیام محوری داستان « گاو» را بیان کنید   5/0

5-    منظور از عبارت « شمار آن به قیامت مرا باید داد » چیست ؟  5/0

6-    آیا می توان شعر « بانگ جرس » رانوعی حماسه دانست ؟ چرا   5/0

7-    طلوع وغروب خورشید در فرهنگ بسیاری از ملت ها نماد چیست ؟  5/0

و- حفظ شعر  

جهاهای خالی را پر کنید 

با ساربان بگویید احوئال آب چشمم  /     ……………………………………………………

بی وفا نگار من می کند  ……..…………/     خنده های زیر لب ………………..…………

ادبیات فارسی 3 عمومی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره 3

الف- ابیات و عبارات زیر را معنی کنید    6 نمره

1-    درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسوم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده .  1

2-    فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید           تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید  1

3-    خور دست خدا زروی تعظیم      سوگند به روی همچو ماهت      75/0

4-    پای راست افگار شد  چنان که یک دوال پوست و گوشت بگسست   75/0

5- آفتاب / خار وخس مزرعه ی چشم تو   5/0

6- گاه سفر شد باره بر دامن برانیم  5/0

7- پیکان را ایستانیده  بودند که از بغداد آمده اند            5/0

8- سوی چاره گشتم به بیچارگی   25/0

9- من این نپذیرم ودر عهده ی این نشوم    25/0

10- این رعشه مصللحتی است       25/0

11- هر چه اصرار کردم کارگر نیفتاد   25/0

ب- لغات مشخص شده را معنی کنید   2 نمره

 1- دست انابت به امید اجابت              2- گوشت شیشکه اعلی حضرت       3- لابه ی رستم

4- در مقابل اسفندیار فرتوتی رستم را تحقیر می کند   5- طی دو سه لمحه همه چیز را نابود کرد 

6- آری زمان فره ی جوانی را می پژمرد    7- در ناحیه شقیقه اش یک سوراخ است

8-    سراسر کتاب مشحون است از گفت وگوی اشخاص

ج دانش های ادبی      3نمره

1- نوع نثر کتاب های « کلیله ودمنه ومرزبان نامه »‌را بنویسید    5/0

2- « تزار در آستانه ی در مثل مار چنبر زد » مشبه به و وجه شبه را مشخص کنید   5/0

3- شهرت محمد غفاری چیست ؟      5/0

5-    وجود رستم در شاهنامه کدام زمینه ی  حماسه است ؟ 1- ملی 2- قهرمانی 3- خرق عادت  4- داستانی  5/0

5- نویسندگان آثار « دون کیشوت ، داستان داستان ها » را بنویسید   5/0

6-    اولین کتاب شعر خانم وارنر چیست ؟  5/0

د- درک مطلب   4 نمره

1- چه غم دیوار امت را که دارد چو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان                              مخاطب شاعر کیست ؟   5/0

2- چوشیران جنگی براشفتند / پر از خشم اندام ها کوفتند » کدام سلاح جنگی بکار گرفته شد؟  5/0

3- توبگو تو این سی کرور گره گوری اصلاً ما چه قدر آدم با سواد داریم » گره گوری کنایه از چیست ؟  5/0

4-ای از بر سدره شاهراهت /وی قبّه عرش تکیه گاهت » اشاره به کدام واقعه از زندگی پیامبر دارد ؟  5/0

5- دریا دلان راه سفر در پیش دارند / پا در رکاب راهوار خویش دارند » پا در رکاب داشتن کنایه از چیست؟5/0

7-    شب دوصف ازیاکریم/ بال به بال نسیم/ ازلب دیوارت پرکشید » چرا شاعرچشم را لب دیواردل دانسته است ؟5/0

7- ولادت که روزگار از گوهر نور بود/ به سوی بلوغ می خزد وآن گاه که تاج بر سرش نهادند /خسوفهای کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند؟

الف- منظور از خسوف های کژ خیم چیست؟ 5/0

ب- مرجع ضمیر «ش» در شکوهش چیست؟ 5/0

و- خود آزمایی           4 نمره

1-    ققنوس نماد چیست ؟  5/0

2-در شعر «‌ترانه ی من » چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند ؟ 5/0

3-آنان که فانوسشان را / بر پشت می برند/سایه هاشان پیش پایشان می افتد منظور تاگور چه کسانی هستند ؟ 5/0

4- چرا داستان رستم و اسفندیار را نوعی تراژدی می دانیم ؟ 5/0

5- هدف بیهقی از آوردن حکایت های مناسب در خلال حوادث چیست ؟  5/0

6- منظور از عبارت «شما ر آن به قیامت مرا باید داد » چیست ؟ 5/0

7-«‌همه دل پر از باد و لب پر زپند » بیانگر چه حالت هایی است ؟ 5/0

8-منظور از اصطلاح « پاتک » چیست ؟  5/0

ز- حفظ شعر   1 نمره

1-    مصرع دوم بیت زیر را بنویسید :

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد/ ……………………………………

2-    جاهای خالی را پر کنید .

ای………………… جانم به طاقت آمد /  از بس که دیر ماندی چون …………………………

باسمه تعالی

ادبیات فارسی 3 عمومی

 

 

 

 

شماره 4

 

الف معنی لغت    2 نمره

لغات مشخص شده را معنی کنید :

1- در خبر است از صفوت آدمیان                                       2- پی پوزش و نام و ننگ آمدم

3- امّا شرارت و زعارتی در طبع وی موکّد شده                 4- امیر شبگیر بر نشست

5- رایزنان در برخی کارها نمی توانند نظر بدهند                  6- تو بگو توی این سی کرور گره گوری

7- ققنوس پرنده ای است دلکش و بهجت انگیز                    8- رستم به الحاح از شاهزاده می خواهد .

معنی شعر و نثر   6 نمره

ب- معنی هر یک از شعر ها و عبارت های زیر را بنویسید

1- منّت خدای را عزّ وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت   1

2-جبّه ای داشت حبری رنگ با سیاه می زد، خلق گونه ، موزه ی میکائیلی نو در پای و موی سرمالیده   1

3- وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم                   دل بر عبور سدّ خار وخاره بندیم   75/0

4-امیراز آن جهان آمده به خیمه فرود آمد و به زودی به کوشک آمد  75/0

5-خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز بر می خیزند   5/0

6-نهادند پیمان دوجنگی که کس                    نباشد بران جنگ فریاد رس   5/0

7-ای از بر سد ره شاهراهت        وی قبّه ی عرش تکیه گاهت   5/0

8-و من خیر خیر  جواب می آوردم   25/0

9- این مرد بزرگ به نشاط قلم در نهاد   25/0

10-دامنم از دست برفت  25/0

11-گفتی باز پسشان می کشند  25/0

ج- دانش ادبی   3 نمره

1-«  ققنوس » نماد چیست ؟  25/0

2-دو اثراز تولستوی نام ببرید  5/0

3-نثر « مرسل » یا ساده چه ویژگی هایی دارد ؟ 5/0

4-نام « دو نمایش نامه »‌از شیکسپیر را بنویسید ؟  5/0

5-موضوع اصلی « تاریخ بیهقی » چیست ؟ 5/0

6-« محمد غفاری » مشهور به چه بود ؟  25/0

7-در هر بیت یک آرایه مشخص کنید . 5/0

- باید به مژگان رفت گرد از طور سینین                باید به سینه رفت زین جا تا فلسطین

-بفرمود تا جوشن و خود اوی                              همان ترکش و نیزه ی جنگجوی

ح- خود آزمایی   4 نمره

1-    « کمال الملک » با دیدن قالیچه ی یارمحمد چه کرد ؟ این کار اونشانه ی چیست ؟ 5/0

2-در شعر زیر منظور از «‌تقصیر» چیست ؟5/0

بنده همان به که زتقصیر خویش           عذر به درگاه خدای آورد

2-    از عبارت « مشتی رند را سیم دادن که سنگ زنند » چه پیامی را می توان استنباط کرد ؟  5/0

4-در شعر « ترانه ی من » مقصود از تاج و موهبت چیست ؟  5/0

5-در عنوان داستان « گلدسته و فلک »‌ایهام به کار رفته را بنویسید ؟ 5/0

6-در شعر « ترانه من » چرا شاعر ولادت را از گوهر نور می داند ؟ 5/0

7- با توجه به داستان رستم واسفندیار شخصیت هر یک از آنها را چگونه ارزیابی می کنید   5/0

8-    در عبارت « آنان که فانوسشان را بر پشت می برند ، سایه هاشان پیش پایشان می افتد» چه کسانی را در نظر دارد ؟ 5/0

د- درک مطلب   4 نمره

1-    عبارت « پهلوی اهل من بمیرم و تو بمیری نیست » کنایه از چیست ؟  5/0

2-    « خرد را مکن با دل اندر مغاک » کنایه از چه می باشد ؟  5/0

3-    ماه / روشنی اش را / در سراسرآسمان / می پراکند / و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد منظور چه کسانی هستند ؟ 5/0

4-    منظور از عبارات و کلماتی که زیر آن خط کشیده شده چیست؟

الف- فرمان رسید این خانه از  دشمن بگیرید        تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید  5/0

ب- یعنی کلیم آهنگ جان سامری کرد   ای یاوران باید ولی را یاوری کرد   5/0

شب دو صف از یاکریم / بال به نسیم / از لب دیوار دلت / پر کشید   5/0

5-در شعر «‌آفتاب ،خار و خس مزرعه ی چشم تو » چرا شاعر آفتاب را خار و خس چشم جانباز می داند  5/0

6-در شعر « می شود از باغ نگاهت هنوز /یک سبد از میوه ی خورشید / چید » منظور از یک سبد از میوه ی خورشید چه می باشد ؟ 5/0

ذ- حفظ شعر   1 نمره

1-    مصرع دوم شعر زیر را بنویسید.5/0

- چه مبارک سحری بود چه فرخنه شبی   ...................................................     

۲-    جای خالی را پر کنید 5/0

- بگذار تا بگریم چون ابر………………………                    کز سنگ …………… خیزد روز وداع یاران

 

 

 

 

ادبیات فارسی 3 عمومی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره5

 

 

شعر ها و نثر های زیر را معنی کنید    6 نمره

ای از بر سدره شاهراهت                                      وی قبه عرش تکیه گاهت        1

کمندی به فتراک زین بر ببست                            برآن باره ی پیل پیکر نشست       1

گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه ی اصحاب را   75/0

گفت: بونصررا بگوی‌که امروزدرستم‌ودر این دو سه روز ، بارداده آید که علت وتب و تمامی زایل شد   75/0

بی خود از شعشعه ی پرتو ذاتم کردند   5/0

فرض است فرمان بردن ازحکم جلو دار  5/0

گاه گاه شیهه ی چند اسب بی شکیب ، سکوت دشت را درهم می شکست   5/0

چون پاسی از شب بگذشت سیمرغ در آسمان پدیدار شد   25/0

در ناحیه شقیقه اش یک سوراخ دیده می شد  25/0

لابه رستم در اسفندیار کارگر نیفتاد     25/0

بعد هم یک سقلمه زد به پهلوم  25/0

2- لغات زیر را معنی کنید   2 نمره

1- مقیم {                } 2- قربت{                 } 3- کانا{               } 4- رحیل {                  }

5- سطوت{             } 6- حمیت{              } 7- مشتی رند{               } 8- دربایست{                   }

3- نثرهای قدیم به چند نوع تقسیم می شوند نام ببرید   3 نمره

در بیت زیر آرایه جناس را مشخص کنید    1 نمره

باید به مژگان رفت گرد از طور سینین                          باید به سینه رفت زین جا تا فلسطین

در این بیت چه صنعت ادبی بکار رفته است؟ آن را توضیح دهید ؟  1

خروش آمد از باره ی هردو مرد             توگفتی بدرید دشت نبرد

منظور از کلمه تقصیر در بیت زیر چیست ؟ 4 نمره

بنده همان به که ز تقصیر خویش                 عذر به درگاه خدای آورد

در شعر زیر منظور از فرعونیان  و قبطیان و موسی (ع)چیست ؟ 1نمره

وادی پر از فرعونیان و قبطیان است                          موسی جلودار است و نیل اندر میان است

مصراع « همه دل پر از باد ولب پر زپند » بیانگر چه حالتهایی است ؟ 1

معادل امروزی بپیچم در بیت زیر چیست ؟  1

که چندین بپیچم که اسفندیار          مگر سر بپیچاند از کار زار

5-    چهار بیت از شعر { وقت سحر} حافظ را از حفظ بنویسید ؟ 1 نمره

 

با توجه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید  4 نمره

یکی از شاعران پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت فرمود تا جامه از او برکننند و از ده بیرون کنند مسکین برهنه به سرما همی رفت سگان به دنبال وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند زمین یخ گرفته بود عاجز شد و گفت این چه حرامزاده مردمانند سنگ را بسته اند و سگ را گشاده امیر از دور بدید و بشنید وبخندید .و گفت ای حکیم از من چیزی بخواه گفت جامه خود می خواهم اگر انعام می فرمایی :

امیدوار بود آدمی به خیر کسان                  مرا به خیر توامید نیست شرمرسان

مرجع ضمیر در فعل ( فرمود ) کیست؟ 1

برکنند به چه معنی است؟ توضیح دهید  1

پیام بیت پایانی چیست ؟ 1

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo