چهارشنبه 2 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 22:28

باسمه تعالی

شماره1

 

عشاق نامه اثر کیست ونام دیگر آن چیست 5/0

2- دو مورد از پیامد های فتنه ی مغول را ذکر کنید    5/0

1-                                                                   2-

3-عمده ترین موضع و مضامین در عصر حافظ چه بود .5/0

4- القاب زیر مربوط به کدام شاعران است. 5/0

1- قطعه سرایی فارسی                           2- شوخ طبعی اگاه

5- ذوق وهنر عبیدزاکانی در چیست.   5/0

6- لحن حافظ گزنده وتلخ وتوام با ………………………………است.5/0

7-دیوان خواجوی کرمانی شامل چیست (2 مورد )   5/0

8- بهارستان اثر کیست و به تقلید از چه کتابی است  5/0

9- موضوع کتاب تاریخ جهان گشای جوینی چیست    1

10- جامع التواریخ اثر کیست ونثر آن چگونه است.      1

11- پدر مرثیه سرایی کیست 25/0

12- مثنوی های وحشی بافقی را ذکر کنید     5/0

13- مرثیه معروف دوازده بند اثر کیست ودر مورد چیست؟ 75/0

14- شهرت کلیم همدانی بیشتر درکدام قالب شعری است   25/0

15- آثار زیر از کیست. 5/0

1- عرفات(                  )                2-قندهارنامه(               )

16- خلاق المعانی ثانی لقب کیست وچرا به این نام خوانده شد.75/0

17-دومورد از اختصاصات سبک قائم مقام را بنویسید 5/0

1-                                                                   2-

18- دو اثر از عصر قائم مقام را که سرمشق ساده نویسی بوده اند نام ببرید 5/0

2-

19- هدف عبدالله مستوفی از نوشتن کتاب شرح زندگانی من چه بود 5/0

 

20-  پیشگامان انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند ( دو مورد )               5/0

21- موضوع غزل در عصر حافظ چه بود(دو مورد )5/0

22- تذکره ی آتشکده آذر بیگدلی در مورد چیست؟ 1

23-فروغی بسطامی در غزل سرایی از چه شاعرانی پیروی کرده است         5/0

24- خداوند نامه اثر کیست و در مورد چیست؟1

25-جالبترین بخش اشعار یغما چه نام دارد ؟ 25/0

26-چه کسی مثنوی ناتمام وحشی بافقی را به پایان رساند      25/0

27- تخلص حبیب مربوط به کدام شاعر است 25/0

28- مجموعه آثار منظوم و منثور نشاط در کدام آثار وی آمده است 25/0

29- چشم گیرترین ویژگی ادبیات قرن بیستم چه نام دارد .25/0

30-بنای مکتب سورئالیسم بر چه چیزی استوار است         1

31-سور رئالیستها از نظرات چه کسی در روانکاوی بهره گرفتند.25/0

32-مؤسس مکتب دادائیسم چه کسی است ویک اثر از این مکتب  را ذکر کنید .5/0

33- لوئی آراگون شیفته ی کدام شاعر ایرانی بود ومنظومه ای که به تقلید از او نوشت چه نام دارد .5/0

34-واژه ی سوررئالیسم را اولین بار چه کسی بکار برد.25/0

1-آندره برتون                   2- جیمز جویس                 3- گیوم آپولینر               4- ویلیام فاکنر     25/0

35-آثار زیر از کیست5/0

1-وداع با سالحه                               2- محاکمه

36- اثر مشهور کامو چه نام دارد ودر مورد چیست   75/0

37-دو مورد از اصول پست مدرنیسم را ذکر کنید               1

1-                                                  2-

باسمه تعالی

شماره 2

 

 

1-نام دیگر کتاب «عشاق نامه» چیست؟و این کتاب در چه زمینه ای است ؟  1

2-چرا در عصر حافظ قالب قصیده از رواج افتاد ؟5/0

3-موضوع قصیده ها و غزل های ابن یمین چیست؟1

4-علت تندی وگزندگی زبان طنز عبید را بیان کنید ؟ 5/0

5-موضوع کتاب « سلامان وابسال »جامی چیست؟ 5/0

6-در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست وچرا حافظ وی را به این نام خوانده است؟1

7-دلایل رونق تاریخ نویسی را در دوران حاکمیت مغول وتیمور بنویسید؟ 2

8-موضوع قصاید وحشی بافقی را بنویسید؟5/0

9-مثنوی ناتمام « فرهاد و شیرین» را چه کسی سرود؟ این مثنوی را چه کسی کامل کرد؟ 1

10-چرا به کلیم همدانی لقب خلاق المعانی ثانی داده اند ؟ 5/0

11-زبان فارسی در دوره صفویان چه موقعیت و جایگاهی داشت؟ 1

12-«‌حسب حال» به چه نوع نوشته هایی گفته میشود ؟ 1

13-کتاب « حاجی بابا اصفهانی » اثر کیست؟ 5/0

14-کار انجمن مشتاق از چه جهاتی اهمیت دارد ؟1

15-« اخوانیات » به چه نوع شعری گفته می شود ؟ 1

16-موضوع کتابهای « خداوند نامه » و «‌عبرت نامه » صبای کاشانی را بنویسید؟ 1

17- آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای اهمیت و ارزش است؟ 1

18- واژه کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست؟آن را توضیح دهید ؟1

19- یکی از بهترین آثاری که چهار چوب مکتب  و هم گرائی را به نمایش می گذارد چه نام دارد ؟ 5/0

20- واژه سورنالیسم را نخست بار چه کسی و باچه هدفی به کار گرفت ؟ 1

21-دو چهره ی مشهور مکتب سورنالیسم را بنویسید ؟5/0

22- اصول پست مدرنیسم را بیان کنید ؟ 2مورد      1

23-آثار «‌ارنست همینگوی » را نام ببرید؟ 4مورد              1

باسمه تعالی

شماره 3

 

 

1-جایگاه قصیده وموضوع ومضامین آن را در عصر حافظ توضیح دهید .5/1

2-  الف- در شعر ابن یمن چه موضوعاتی مورد تأکید قرار گرفته است) 5/0

      ب- علت تندی وگزندگی زبان طنز عبید را بیان کنید        1

3-چرا حافظ را خاتم شعرای ایران می نامند؟ و غزل های اجتماعی او چه ویژگی دارد ؟ 5/1

4-در عصر حاکمیت مغول و تیمور به چند دلیل تاریخ نویسی رونق گرفت شرح دهید .    2

5-از مشخصات سبک عصر صاحب سه مورد نوشته وتوضیح دهید . 5/1

6-الف- به چه سبب کلیم همدانی را ، خلاق المعانی ثانی لقب داده اند. 5/0

    ب- یک مثنوی از صائب ذکر کرده و بنویسید چرا شعر او دشوار جلوه می کند     1

7-مؤلف آثار داده شده را بنویسید .  الف- محیط اعظم            1

ب- مسالک المحسنین         ج- مثنوی طاقدیس         د- مجنون اِلسا

8-به چه دلیل در عصر کدام مقام نثر فارسی متحول شد و ساده نویسی رواج پیدا کرد .( دودلیل)

9- کار انجمن ادبی مشتاق از چند جهت اهمیت دارد ؟توضیح دهید. 1

10- تذکره ی آتشکده اثر کیست ؟و در چه موضوعی نوشته شده است؟ 75/0

11- الف-شعرای نام برده در چه قرنی می زیسته اند.5/0

1-حافظ شیرازی               2-وحشی بافقی

ب- شهنشاه نامه ی صبا در چه بحری و بر وزن کدام اثر مشهور سروده شده است ؟ 5/0

12- الف- بنای مکتب سوررئالیسم برچه چیزی استوار شده ؟ 1

ب- ادبای اروپایی به چه دلیل جامعه ی قرن بیستم را مدرن می دانستند؟ 5/0

14- الف- توصیه دادائیست ها به نویسندگان چه بود؟ 75/0

ب- اساس شعر گاریسا لورکا را بنویسید .5/0

15- دوران مدرنیسم را با دوران پست مدرنیسم مقایسه کنید. 2

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo