جمعه 4 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 23:44

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت  آموزش و پرورش شهر ستان کلاله  

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی /شماره کارت :

سؤالات امتحان : زبان فارسی 1

رشته : عمومی

ساعت شر وع :            صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان،بزرگسالان ، داوطلبان آزاد پایه : اول متوسطه

تاریخ امتحان

دبیرستان/هنرستان:

شهرستان :

مهر آموزشگاه :

 

ردیف

طرح سؤال

بارم

 

1

2

 

3

4

5

6

الف) زبان شناسی :

زبان را تعریف کنید.

دو کلمه بنویسید که وجود خارجی ندارند اما چون در زبان به کار رفته اند برای آنها بیرون از ذهن خود قائل  به وجود خارجی شده ایم.

گویش به کدام یک از شکل های زبان اطلاق می شود؟

شکل هایی نظیر « شنیدستم» در کدام زبان شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد.

یک مثال برای ترادف و یک مثال برای تضمّن بنویسید.

نام های دیگر زبان شناسی جدید را بنویسید.

 

5/0

 

5/0

1

5/0

1

5/0

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

13

 

14

15

 

16

 

17

 

18

ب) دستور زبان :

در جمله ی زیر نهاد و گزاره را مشخص کنید .

زنبور عسل شیره ی بهترین گل ها را می مکد.

نمودار جمله ی زیر را رسم کنید.

او نامه ای برای دوست خود نوشت.

با استفاده از مصدر « نوشتن » زمان های زیر را بسازید.

الف) اول شخص مفرد ماضی بعید                                        ب) دوم شخص مفرد مضارع اخباری

در جمله ی زیر از مصدر  داخل پرانتز فعل مناسب بسازید.

مادر کودکش را (خوابیدن)

ساخت اسم های زیر را مشخص کنید .

الف) آتش                                                       ب) سفید رود

هسته گروه اسمی «همین دو کتاب جغرافی» ر ا مشخص کنید .

در جمله های زیر وابسته های پسین و پیشین را مشخص کنید و نام آن ها را بنویسید .

الف) چند شاهنامه در کتابخانه موجود است .                                          ب) آسمانِ آبی زیباست.

با استفاده از مصدر «دیدن» صفت فاعلی و لیاقت بسازید .

در جمله ی زیر ضمیر و مرجع آن را مشخص کنید .

گالیله قدم به قدم سرنوشت خویش را می سازد .

در جمله ی زیر قید را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید .

من به او کاملاً اطمینان داشتم.

جاهای خالی را با نقش نماهای مناسب کامل کنید .

نهاد کلمه .............. گروهی از کلمات است ................... درباره ی آن خبری می دهیم.

جمع مکسر کلمه ی « عمل» را بنویسید.

 

5/0

 

1

 

1

 

5/0

 

5/0

 

5/0

1

 

5/0

5/0

 

1

 

5/0

 

ادامه سؤالات در صفحه بعد

5/0

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت  آموزش و پرورش شهر ستان کلاله  

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی /شماره کارت :

سؤالات امتحان : زبان فارسی 1

رشته : عمومی

ساعت شر وع :            صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان،بزرگسالان ، داوطلبان آزاد پایه : اول متوسطه

تاریخ امتحان

دبیرستان/هنرستان:

شهرستان : 

مهر آموزشگاه :

 

ردیف

طرح سؤال

بارم

 

19

20

            21

 

22

 

23

24

25

ج) نگارش :

انواع نامه ها را بر حسب نوع نگارش نام ببرید .

عبارت زیر را نشانه گذاری کنید .

پیامبر فرمودند طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است

نوع نگارش عبارت زیر علمی است یا ادبی؟ چرا؟

یک تک بوته مغیلان وسط یک بیابان دراز، یک قصیده ی بلند است.

جمله ی زیر را کوتاه تر کنید به طوری که مفهوم اصلی آن حفظ شود.

دانشمندان و خردمندان با سعی و کوشش بسیار به هدف خویش رسیده اند .

چرا به کار بردن عبارت «نگهبان دین تواند بود » در نوشتار امروز نادرست است؟

آسمان آبی را در سه سطر توصیف کنید.

بیان شباهت ها و تفاوت های دو امر با کدام یک از راه های پروراندن معانی میسر است؟

 

75/0

75/0

 

1

 

5/0

 

5/0

1

5/0

 

26

27

 

 

28

 

29

 

د) املا و بیاموزیم :

چرا استفاده از واژه «گاهاً» در زبان فارسی نادرست است؟

جمله های زیر را ویرایش کنید.

الف) ملت ایران بر علیه رژیم سلطنتی قیام کرد.

ب) کتاب داستانی که هفته پیش منتشر شده بود را خریدم.

در گروه کلمات زیر دو غلط املایی وجود دارد آن ها را اصلاح کنید .

الف) قدر و خیانت                ب) سند هویّت                               ج) امیر و مأمور                   د) هوا و حوس

جمله ای بنویسید که در آن رعایت نقش نمای اضافه الزامی است.

 

 

 

 

 

 

توفیق رفیق راهتان باد.

 

 

 

5/0

1

 

 

1

 

5/0

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo