جمعه 4 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 23:53

 

                سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

مدیریّت آموزش و پرورش کلاله

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی / شماره کارت :

سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی (1)    رشته : عمومی

ساعت شروع : 9 صبح

مدّت امتحان : 70 دقیقه

دانش آموزان پایه : اول                  متوسطه

تاریخ امتحان :

مهر آموزشگاه

دبیرستان

شهرستان

 

ردیف

سؤالات

بارم

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید .

الف ) در این کار تعبیه ای است .

ب ) ستاره مان از اول مطابق نیامد .

ج ) شندر غازی از وزارت فرهنگ می گرفت .

د ) بیست نفر سوار با تیپ می آیند .

ه ) معلّم در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود .

و ) بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را .

ز ) خدا آن ملّتی را سروری داد                   که تقدیرش به دست خویش بنوشت

ح ) در دکان بودی نگهبان دکان                  نکته گفتی با همه سوداگران

ط ) این مرد پارسی هم تنگ دست بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند .

ط ) همی خواست پیروزی و دستگاه             نبود آگه از بخشش هور و ماه

ی ) خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد           زاشک ویران کُنش آن خانه که بیت الحَزَن است .

 

25/.

25/.

25/.

25/.

5/.

5/.

5/.

75/.

75/.

1

1

2

 

 

 

 

 

5/.

 

 

 

5/.

 

5/.

معنی لغات مشخـص شده را بنویسید .

الف ) خدایی اوراست در خورنده .                           ب ) بد سگالی به تباهی می انجامد .   

ج ) چنان که هستی برنشبن و نزدیک من آی .            د ) اشتر طلبید و محمل آراست .

ه ) زتن ها سر زسرها خُود افکند .                            و ) مشّاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم .

ز ) تحصیل باید با فراغ بال و تأنّی انجام گیرد .            ح ) معلّم مشوّش بود .

دانش های ادبی :

الف ) اگر دو بیت زیر آغاز شعری باشد آن شعر در چه قالبی است ؟

            جـوانی چنین گـفت روزی بـه پیری          که چون است با پیری ات زندگانی

            بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم         کــه معنیش جز وقت پیری ندانی

   1- مثنوی               2- غزل                         3- چهار پاره               4- قطعه

ب ) معروف ترین سراینده ی داستان های بزمی که یکی از آثارش « مخزن الأسرار » است .

   1- مولوی                   2- نظامی                     3- فردوسی                  4- عنصرالمعالی

ج ) در شعر و نثر دوره ی مشروطه به چه مسائلی پرداخته می شود ؟

                                                                                                                                          ادامه ی سؤالات در صفحه ی بعد

 

               

 

 

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

مدیریّت آموزش و پرورش کلاله

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی / شماره کارت :

سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی (1)    رشته : عمومی

ساعت شروع : 9 صبح

مدّت امتحان : 70 دقیقه

دانش آموزان پایه : اول                  متوسطه

تاریخ امتحان :

مهر آموزشگاه

دبیرستان :

شهرستان

 

ردیف

سؤالات

بارم

 

 

 

 

 

 

4

ه )  در بیت « در چراغ دو چشم او زد تیغ / نامدش کُُشتن چراغ دریغ » چه آرایه ای به کار رفته است ؟

    1- استعاره                2- تضاد                     3- جان بخشی            4- تمثیل

و ) در این نوع نوشته نویسنده بـه بیان حالات و احساسات خـویش مـی پرازد و با زبانی صمیمی و روان از دغدغه هایی که درباره ی خود دارد سخن می گوید .

     1- زندگی نامه            2- سفرنامه                   3- نوشته ی ادیی             4- حَسب حال

ز ) به غزل هایی که محتوای آن ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است ……………           می گویند .

5/.

 

 

5/.

 

5/.

 

5/.

 

5/.

 

 

5/.

5/.

 

 

 

 

 

 

 

5/.

5/.

5/.

5/.

 

درک مطلب :

الف ) در بیت « به گردان لشکر سپهدار گفت / که این راز باید که ماند نهفت » منظور از سپهدار کیست؟

   1- سهراب             2- کاووس                3- رستم                    4- افراسیاب

ب) در بیت«آمد آورد پیش خیر فراز/ گفت گوهر به گوهر آمد باز» منظور از گوهر اول و دوم به ترتیب چیست ؟

    1- خیر و جواهر            2- شر و جواهر              3- جواهر و خیر            4- جواهر و شر

ج ) در بیت«کُُنج ویرانه ی زندان شد اگر سهم بهار/ شکر آزادی و آن گنج خدادادکنید»منظور از کلمه ی مشخّص شده چیست ؟ 

د ) در بیت «جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا / نماند در این خانه ی استخوانی» منظور از کلمات مشخّص شده چیست ؟

 

                              با توجّه به بیت های زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید .

            در آن دریای خون در قرص خورشید          بـه خون آلوده ایران کهن دید

             درآن دریـای خـون در دشت تاریک          بـه دنبال سر چنگیز می گشت

             شبی را تـا شبی بـا لشکـری خــُرد            ز تن ها سر ، ز سرها خُود افکند  

             چـو لشکر گِـرد بر گِـردش گرفتند            چو کشتی ، بادپا در رود افکند  

ه ) در بیت اول منظور از « دریای خون » چیست ؟

و ) در بیت دوم منظور از « دریای خون » چیست ؟

ز ) با توجّه به بیت های بالا جنگ چه مدت طول کشید ؟

ح ) در بیت چهارم منظور از « بادپا » چیست ؟

                                                                                       ادامه ی سؤالات در صفحه ی بعد

 

 

 

 

 

 

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

مدیریّت آموزش و پرورش کلاله

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی / شماره کارت :

سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی (1)    رشته : عمومی

ساعت شروع : 9 صبح

مدّت امتحان : 70 دقیقه

دانش آموزان پایه : اول                  متوسطه

تاریخ امتحان :

مهر آموزشگاه

دبیرستان :

شهرستان

 

ردیف

سؤالات

بارم

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

خود آزمایی :

الف ) هدف سهراب از لشکرکشی به ایران چه بود ؟

ب ) منظور از « گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد » چیست ؟

ج ) در بیت « از عمر آن چه هست بر جای /  بستان و به عمر لیلی افزای » به کدام صفت مجنون اشاره شده است ؟

د ) در بیت « به آتش های تُرک و خون تازیک / زرود سند تا جیحون نشیند » منظور از آتش های تُرک چیست ؟

ه ) منظور از جمله ی « لباس می پوشد تا خود را بپوشد » چیست ؟

و ) معادل امروزی عبارات زیر را بنویسید .

          1- بخواستم رفت                           2- دررویم

ز ) در بیت « ولیکن کس ندانست این مسافر / چه گفت و با که گفت و از کجا گفت » منظور از مسافر کیست ؟

ح ) چرا همسر و فرزند نیما از او گله داشتند ؟

 

5/.

5/.

 

5/.

 

5/.

5/.

5/.

 

5/.

5/.

حفظ شعر :  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 الف ) بوی گل و بانگ مرغ بر خاست                 ..................................................................... .

ب ) تورا من چشم در راهم .......................           که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها ............... سیاهی .

 

 

                                                                                      « توفیق رفیق راهتان باد »

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                               

 

 

 

 

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

مدیریّت آموزش و پرورش کلاله

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی / شماره کارت :

سؤالات امتحان درس ادبیّات فارسی (1)    رشته : عمومی

ساعت شروع : 9 صبح

مدّت امتحان : 70 دقیقه

دانش آموزان پایه : اول                  متوسطه

تاریخ امتحان :

مهر آموزشگاه

دبیرستان :

شهرستان

 

ردیف

سؤالات

بارم

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

خود آزمایی :

الف ) هدف سهراب از لشکرکشی به ایران چه بود ؟

ب ) منظور از « گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد » چیست ؟

ج ) در بیت « از عمر آن چه هست بر جای /  بستان و به عمر لیلی افزای » به کدام صفت مجنون اشاره شده است ؟

د ) در بیت « به آتش های تُرک و خون تازیک / زرود سند تا جیحون نشیند » منظور از آتش های تُرک چیست ؟

ه ) منظور از جمله ی « لباس می پوشد تا خود را بپوشد » چیست ؟

و ) معادل امروزی عبارات زیر را بنویسید .

          1- بخواستم رفت                           2- دررویم

ز ) در بیت « ولیکن کس ندانست این مسافر / چه گفت و با که گفت و از کجا گفت » منظور از مسافر کیست ؟

ح ) چرا همسر و فرزند نیما از او گله داشتند ؟

 

5/.

5/.

 

5/.

 

5/.

5/.

5/.

 

5/.

5/.

حفظ شعر :  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 الف ) بوی گل و بانگ مرغ بر خاست                 ..................................................................... .

ب ) تورا من چشم در راهم .......................           که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها ............... سیاهی .

 

 

                                                                                     « توفیق رفیق راهتان باد »

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo