جمعه 4 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 23:56

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت  آموزش و پرورش شهر ستان کلاله  

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی /شماره کارت :

سؤالات امتحان : زبان فارسی 2

رشته :

ساعت شر وع :            صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان پایه :         دوم متوسطه

تاریخ امتحان

دبیرستان :

شهرستان : 

مهر آموزشگاه :

 

ردیف

طرح سؤال

بارم

 

1

2

3

4

5

6

الف) زبان شناسی :

تمایز زبان و گفتار را با قواعد شطرنج و بازی شطرنج مقایسه کنید .

خط و نوشتار به طور غیر مستقیم و به واسطه ی .................................. با زبان پیوند می خورد .

زبان و گفتار ریشه در ............................. ولی خط و نوشتار ریشه در ................................. دارد .

کلمه ی «آبادان» دارای چند واج و هجا است؟

در کلمه ی «چمنزار» هجای تکیه را مشخص کنید.

در عبارت زیر ساخت واژه های اشتقاقی و صرفی را مشخص کنید.

                     ابوریحان از نوادر آفرینش و از عالی ترین نوع کمال انسانی عالم در علم و معرفت است .

 

1

5/0

5/0

5/0

5/0

1

 

7

8

9

 

10

11

 

12

13

 

14

 

15

16

 

17

18

 

19

 

ب) دستور

در جمله ی « راز موجودات جهان را از که بپرسیم ؟ » نهاد جدا و پیوسته را مشخص کنید.

نمودار جمله ی « مردم علی را دانا به حساب می آورند » را رسم کنید.

زمان و شخص فعل های زیر را مشخص کنید.

            الف) آمده اند                                                                  ب) می شناسیم

جمله ی « احمد نامه نوشت » را به صورت مجهول بنویسید.

ساختمان فعل را در جمله های زیر مشخّص کنید .

        الف ) علی کتاب را از قفسه برمی دارد .                      ب ) من به کارهای او ایمان آوردم .

جمع مکسر کلمه «مدرسه» را بنویسید.

ساخت اسم های زیر را مشخص کنید.

            الف) تکاپو                                                             ب) گردش

نوع اضافه های زیر را مشخص کنید.

          الف) کشور ایران                                                    ب) شاهنامه ی فردوسی

از مصدر « دیدن» صفت فاعلی و لیاقت بسازید.

در جمله ی زیر ضمیر و مرجع آن را مشخص کنید.

                      حقیت همان اندازه رایج خواهد شد که ما آن را رواج داده ایم .

واژه ی « خندان » را در دو جمله طوری به کار ببرید که در یک جمله مسند و در جمله دوم قید باشد.

در جمله ی مرکب زیر، جمله ی هسته و وابسته را مشخص کنید.

                        تا از دل و جان نکوشیم به آزادگی و سرافرازی نخواهیم رسید .

دو مورد از حروف هم پایه ساز را نام ببرید.

 

ادامه سؤالات در صفحه ی بعد

 

5/0

1

1

 

5/0

5/0

 

5/0

5/0

 

5/0

 

5/0

5/0

 

1

5/0

 

5/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت  آموزش و پرورش شهر ستان کلاله  

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی /شماره کارت :

سؤالات امتحان : زبان فارسی 2

رشته :

ساعت شر وع :            صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان:         دوم متوسطه

تاریخ امتحان :   

دبیرستان

شهرستان :

مهر آموزشگاه :

 

ردیف

طرح سؤال

بارم

 

20

 

21

22

 

23

24

25

26

27

ج) نگارش :

جمله های زیر را ویرایش کنید.

              بازرسین سازمان ملل گاهاً گزارشات و اخبارهای خلاف واقع را انتشار می دهند .

دو مورد از روش های کلی و عمومی تحقیق را نام ببرید.

علایم اختصاری زیر را به طور کامل بنویسید.

                    الف) ه . ش .                                                        ب) ق . م

اگر نام اثری « خفتگان بیدار » باشد از کدام روش انتخاب عنوان استفاده شده است ؟

فرهنگ معین در سه بخش تنظیم شده است دو مورد را نام ببرید.

در لغت نامه ی دهخدا دو خطّ موازی      نشانه ی چیست ؟

مقاله های پژوهشی و علمی را توضیح دهید.

گزارش ها از نظر حجم به دو دسته تقسیم می شوند نام ببرید.

 

1

 

5/0

5/0

 

5/0

5/0

5/0

1

5/0

 

د) املا و بیاموزیم :

چرا به کار بردن کلماتی مانند «رهبریّت» نادرست است؟

جمله ی زیر را ویرایش کنید.

                                  نقّاشی های کم نظیری به وسیله ی کمال الملک آفریده شده است .

در گروه کلمات زیر دو غلط املایی وجود دارد آن ها را اصلاح کنید.

الف) خواستگاه اجتماعی                         ب) مائده های زمینی              ج) الیم و دردناک              د) قدر و نیرنگ

جمله ی زیر را به صورت کوتاه و بی فعل بنویسید.

                مسلمان با دروغ میانه ای ندارد .

جمله ی زیر را اصلاح کنید.

                معلّم را دیدم و به آن سلام کردم.

 

 

                                                                                               « توفیق رفیق راهتان باد »

 

 

 

 

 

 

5/0

5/0

 

1

 

5/0

 

5/0

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo