سه‌شنبه 20 آذر‌ماه سال 1386 ساعت 20:32

باسمه تعالی                                                          آرایه های ادبی

شماره 6

 

1-قافیه و ردیف را در بیت زیر بیابید. 5/0

در غم ما روزها بی گاه شد                   روزها با سوزها همراه شد

2-در کلمه ی « دلگشا» چند مصوت وجود دارد ؟علامت هجای اول آن را بنویسید  5/0

3-قصیده شعری است که از نیمه ی قرن . هـ .ق ، در ادبیات فارسی ، به تقلید از شعر ………پدید آمد . 5/0

4-کدام  یک از شاعران زیر به قطعه سرایی شهرت یافته اند؟ 25/0

الف- نظامی          ب- سنایی        ج- ابن یمین            د- حافظ

5- قدیمی ترین ترکیب بند از ……………..،شاعر قرن پنجم هـ .ق ،است؟ 25/0

6- بنیان گذار « مسمط » کیست؟ 25/0

7- ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است؟ 25/0

خدایا به ذات خداوندی ات        به اوصاف بی مثل ومانندی ات

به پاکان ،کز آلایشم دوردار              وگر زلّتی رفت، معذور دار

8- کدام یک از اشعار زیر رباعی و کدام دو بیتی است؟ 5/0

الف- گر صد تیر ناز از دلبر آید                       مکن باور که آه از دل برآید

پس از صد سال بعد از  مرگ فایز                      هنوز آواز دلبر دلبر آید

ب- ای کاش که جای آرمیدن بودی               یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش ازپس صد هزار سال از دل خاک       چون سبزه امید بر دمیدن بودی .

9- دو ویژگی شعر نیمایی را بیان کنید     5/0

10- ارکان تشبیه را در مثال زیر مشخص کنید 1

دانا چو طبه ی عطار است ،خاموش و هنر نمای .

11-برای فهم یک تشبیه باید به سراغ ……………رفت که مهم ترین پایه ی تشبیه است ،زیرا …….از آن استنباط می شود. 5/0

12-در بیت زیر:

تو هم چون گل زخندیدن لبت با هم نمی آید         روا داری که من بلبل ،چو بوتیمار بنشینم

الف- «تو» در مصراع اول کدام رکن تشبیه است؟ 5/0

ب- مشبه به ،تشبیه دوم کدام است؟ 5/0

13- تشبیه بلیغ را در ابیات زیرمشخص کنید .1

الف- هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق             ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

ب- گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما     در این سیلاب غم ، دسته ی گل شاداب را ماند

14- در هر یک ابیات زیر چه نوع تشبیه بلیغی دیده می شود؟ 1

الف-تو دی ماهی و آن دلبر بهار است              رسیدنتان به هم دشوار کار است

ب- دست از مس وجود چو مردان ره بشوی         تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

15- در بیت :آن قطره ی باران که برافتد به گل سرخ     چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار

الف- چه نوع تشبیهی دیده می شود؟ 5/0

ب- مشبه ومشبه به کدام است ؟5/0

16- با مشبه های زیر ،تشبیه مرکب بسازید . 1

-اشکی بر رخسار یک کودک،

-چهره ی زیبا در پس پرده ی زلف،

17- در مصراع : بتی دارم که گرد گل زسنبل سایه بان دارد .

الف- مفهوم استعاری هر یک از کلمات مسشخص شده چیست؟ 5/0

ب- چه نوع استعاره ای دیده می شود ؟5/0

ج- چند استعاره به کار رفته است؟ 5/0

18- در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟ و چه نوع استعاره ای دیده میشود ؟ 1

چو تنها ماند ماه سرو بالا           فشاند از نرگسان  لو لوی لالا

19- در بیت زیر کدام کلمه در معنای استعاره ی به کار رفته است؟ آیا تشخیص است یا خیر ؟چرا؟ 1

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست        منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

20- در عبارت زیر چه نوع استعاره ای به کار رفته است ؟ مشبه و مشبه به ی آن را معین کنید؟ 5/0

به صحرا شدم : عشق باریده بود.

21-دربیت زیر کدام یک از کلمات مشخص شده ،حقیقت و کدام مجاز است ؟ 5/0

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد               گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

22- چه ارتباطی میان « استعاره » و «‌مجاز » وجود دارد ؟ 5/0

23- در بیت زیر کدام  کلمه مجاز است ؟ علاقه و قرینه ی آن را بنویسید . 5/0

یکی درخت گل اندر میان خانه ی ماست             که سروهای چمن ،پیش قامتش پستند

24-در نمونه های زیر علاقه های مجاز را بیابید؟ 2

الف-سرم درد می کند                                    ب- دهخدا قلم خوبی داشت.

ج- جهان انجمن شد بر تخت اوی                  د- این دم شنو که راحت از این دم شود پدید

25- در بیت زیر کنایه را مشخص کنید و مفهوم ان را بنویسید       1

نرفتم به محرومی از هیچ کوی         چرا از در حق شوم زرد روی

26-کنایه دریافت …………….معنی است از طریق……………. 5/0

27- در بیت زیر :

هر که دل پیش دلبری دارد        ریش در دست دیگری دارد

الف- کنایه کدام است؟ 5/0

ب- مفهوم آن چیست؟ 5/0

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo