شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:42

باسمه تعالی     

شماره 1

 

الف- ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید    6 نمره

1- یتیمی که ناکرده قرآن درست                  کتب خانه چند ملت بشست   1

2- حسنک پیدا آمد بی بند و موزه میکائیلی نودر پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اند اندک مایه پیدا بود .   1

3-زمانه برد راست آن را به چشم                        بدان گه که باشد دلت پر زخشم   75/0

4- چوشدروز ،رستم بپوشید گبر                 نگهبان تن کرد بر گبر ببر          75/0

5- گفت از من زحمت دیدی ، در اخراجات خود صرف کن  5/0

6-نمرود فرمود که بروید بدو هیزم آرید سوختن ابراهیم را    5/0

7- چرا در ترقیم این صفحات از عقلا دلالت نخواستی  5/0

8- در باب خواجه ژاژ می خاییدم  25/0

9- دولت افتان وخیزان بهتر باشد   25/0

10- درحال فراغ خلوتی راست آید  25/0

11- وفور امانت تومقرر است  25/0

ب- معنی لغاتی که مشخص شده است را بنویسید           2 نمره

1- ندانم که نرگس چرا شد دژم         (                    )    2-گرفتند زان پس دوال کمر     (                  )

3- و حاکم سجل کرد در مجلس       (                    )    4- ازار بند استوار کرد              (                   )

5- می خورند از بهر حطام عاریت را  (                    )    6- از آن همه لغز نغز                   (                   )

7- بازرگان را گفت : سقط شد           (                   )     8- چنان گرم در تیه قربت براند  (                   )

ج- خود آزمایی  4 نمره

12-در مصراع« نهد زرین قدح در صحن بستان» منظور از « قدح زرین » چیست ؟  5/0

13-« بپیچم و  بپیچاند » در بیت زیر چه مفهومی دارد ؟   5/0

که چندین بچینم که اسفندیار                        مگر سر بپیچاند از کار زار

14-در عبارت « موش ها به کار جویدن کتاب مشغول اند» منظور از « موش ها » چه کسانی است ؟ 5/0

15- « باد در مشت داشتن » کنایه از چیست؟ 5/0

16- منظور از عبارت « کار و بار وحشمت ایشان برود » چیست؟  5/0

17-معنی عبارت زیر را بنویسید . 5/0

به پاسخ آنکه از وی رفت ، گرفتار

18- « گاو» و « کلیله» نمایندگان چه شخصیت هایی هستند؟ 5/0

19- امروزه فارسی زبانان به جای « تبجیل » از چه واژه ای استفاده می کنند؟ 5/0

د- دانش های ادبی    3  نمره

20- نام نویسندگان کتابهای را بنویسید .  نوروزنامه(             )  گلستان(                    )   5/0

21-اصل کتاب « کلیله و دمنه » به چه زبانی و چه کسی از پهلوی به عربی ترجمه نموده است ؟ 5/0

22- تحمید در لغت به چه معناست و تحمیدیه در اصطلاح ادبی چیست ؟ 5/0

23- معمول ترین شیوه ی روایت داستان چیست؟  5/0

24- هر کدام از آثار زیر دارای چه نوع نثری هستند؟  سیاست نامه (               ) تاریخ بلعمی (              ) 5/0

25- ویژگی های نثر مرسل را بنویسید؟   2 مورد   5/0

هـ  - درک مطلب

26- بیت های زیر را  با دقت خوانده به سؤالات پاسخ دهید

الف- نهد در نار ، نور و مهره در مار                    دهد از نیش ،نوش و خیری از خار

ب- یتیمی که نا کرده قرآن درست                    کتب خانه چند ملت بشست

ج- ببینی تو فردا سنان مرا                                  همان گرد کرده عنان مرا

د- چومانده شد از کار ، رخش و سوار               یکی چاره سازید بیچاره

در بیت «الف» چه آرایه هایی وجود دارد ؟

بیت «ب» در توصیف کیست؟

با توجه به بیت « ب » منظور از شستن کتب خانه چند ملت چیست ؟

در بیت «ج» عنان کردن کنایه از چیست ؟

در بیت « د» چاره سازید به چه معنا به کار رفته است ؟

27- « پی بیرون بردن » در جمله ( هر کجا سرقه ای کردندی ، پای در میان نهادی و پی بیرون بردی ) کنایه از چیست ؟

28- با توجه به متن به سوالات ذیل پاسخ دهید ؟

.. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بر دار باید کرد لاجرم چون سلطان پادشاه شد ، این مرد بر مرکب چوبین نشست ؟

با توجه به متن بالا کدام سلطان پادشاه شد ؟

با توجه به متن بالا مرکب چوبین کنایه از چیست ؟

و- حفظ شعر  1 نمره

ابیات را کامل کنید

ای گل خوش نسیم من ……………………کز سر صدق می کند شب همه……………….

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان          ...  ..................                         

 

 

 

   باسمه تعالی

ادبیات فارسی 3  

 

شماره 2

 

الف- ابیات و نثرهای زیر را به فارسی روان برگردانید

چشم نهاده بودی     25/0

در نشیمن عزلت نشینم  25/0

عنان گران کردن  25/0

ابراهیم را باز داشته بودن   25/0

عجیب نیست که استاد برترین سخن آخر واپسین رساله را نهاده باشد   5/0

چوشد روز رستم بپوشید گبر       نگهبان تن کرد بر گبر ببر   5/0

این بوسهل مردی امام زاده بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد گشته 5/0

به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خاهیدم اما حسنک بر مرکب چوبین نشست  75/0

 بترس  از جهان دار یزدان پاک              خرد را مکن با دل اندر مغاک 75/0

10-  یک شب تأمل ایام گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل به الماس  آب دیده می سفتم .              1

11- چو صیتش در افوه دنیا فتاد          تزلزل در ایوان کسری فتاد        1

ب- معنی لغاتی را که مشخص شده است بنویسید      2  نمره

 1- دو چیز طیره عقل است                             2- شنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد

3- تا نیک ازار گرفت و از جای بشد                4- چون به لب هیرمند می رسد برخی رستم است

5- شخص آزاد مردان را اصطناع کند             6- بزاز قفل را حیله کرد.

7- دهد از نوش نیش و خیری از خوار              8- در ایام زندگانی تفحص کار دزدان می کرد

 پ- دانش های ادبی ( تاریخ ادبیات درآمد بیاموزیم )           3 نمره

1- آثار مقابل از چه کسانی است پاشو غریبه کوچک (                   ) قص الانبیا(                    )

2- چه کسی کلیله ودمنه را به عربی ترجمه کرد.

3-فکر اصلی  و مسلط بر هر اثر را چه می گویند

4- نام دیگر سوم شخص مفرد در روایت داستان چه نام دارد .(             )

5- مصرع    وقت خرمنش خوشه باید چید       چه ارایه ی شاخصی دارد (                  )

6- کدام مصراع تشبیه دارد  چو نزدیک گشتند پیر و جوان      عمر برف است و آفتاب تموز

د- درک مطلب منظور از قسمت های مشخص شده چیست                     5/1

1- یتیمی که ناکرده قران درست                 2- بدو گفت سالار بیت الحرام

چنین با خداوند بیگانه شد

* دمنه گفت هر که به ملوک نزدیکی جوید برای طمع قوت نباشد که شکم به هر چیز پرشود فایده تقرب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان

دمنه فایده ی تقرب به سلطان را در چه چیزهایی می داند  1

دمنه چه چیزی را برای تقرب به پادشاه بی ارزش میداند دلیل اوچیست  1

* اواز دادند که سنگ دهید پس مشتی رند چنین کاری کردند   سنگ دهید یعنی چه؟ 5/0

د- خودآزمایی  منظور از قسمتهای مشخص شده چیست  1

عذار افروز مه رویان افلاک

نهد زرین قدح در صحن بستان 1

بپیچم و بپیچاند در بیت زیر چه مفهومی دارد

که چندین بپیچیم که اسفندیار         مگر سر بپیچاند از کار زار      5/0

منظور از      خرد مایه ی خط فروش ارزان قلم چیست ؟ 5/0

باد در مشت داشتن کنایه از چیست 5/0

به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار  یعنی چه  5/0

گرم شکمی  کنایه از چیست

و-  حفظ کنیم  ابیات زیر را کامل کنید

1- تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو                ……………………………………………………

2- مایه ی پرهیزگار قوت ………است و عقل                   عقل گرفتار ………… صبر زبون هواست

  باسمه تعالی

شماره 3

 

 

ادبیات فارسی 3 

 

1-اشعار و عبارات زیر را به نثر روان ترجمه کنید            6 نمره

- چوصیتش در افواه دنیا فتاد                   تزلزل در ایوان کسری فتاد   1

- حسنک پیدا آمد بی بند جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه و دراعه وردایی سخت پاکیزه.   1

-دستاری نشابوری مالیده موی سرمالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا بود  5/0

نمرود مر ندیمان را  گفت که حال ابراهیم به چه رسید 25/0

چون حمال بیامد چهار رزمه از جامه های قیمتی برهم نهاده بود.25/0

در لمس آن گمان چرب وبرص و جزام است  75/0

چو او  از کمان تیر بگشاد شست                  تن رستم و رخش جنگی بخست  75/0

 به پالیــز بلبل بنالــد همی                             گل از ناله ی او ببالــد همــی 5/0

عبیرآمیز انفاس بهاری                                    زبور آموز کبک کوهساری 5/0

و مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور  25/0

 مستمری به موقع نرسید  25/0

2- لغات و اصطلاحات زیر را معنی کنید . 2 نمره

1- کوکبه{                   }    2- نمام {                    }  3- زرق{                      }  4- ملاقی {                 }

5- دارالکتاب{              }    6- بادافره {                }  7- هوش {                   }    8- قدیم{                  }

3- با توجه به متن به سؤالات زیر را پاسخ دهید .  4 نمره

خردمند آن است که به نعمتی وعشوه ای که زمانه دهد فریفته نشود و حذر باشد از باز ستدن که سخت زشت ستاند و بی محابا و این جهان گذرنده  را خلود نیست و همه برکاروان گاهیم و پس یک دیگر               می رویم و هیچ کس را  این جا مقام نخواهد بود .

*منظور از نعمت و عشوه چیست ؟ 1نمره

*منظور از کاروان گاه در این جمله چیست ؟ 1 نمره

*پس یک دیگر میرویم یعنی چه ؟  1نمره

*مقام در این عبارت به چه معنی است ؟ 1 نمره

4- دو بیت از شعر ( تاب بنفشه ) را  از حفظ بنویسید  1 نمره

5- درون مایه را در داستان توضیح دهید  1 نمره

-کلیله ودمنه دارای چه نوع نثری است ؟ وچه کسی ؟ آن را به عربی ترجمه کرده است ؟ 1نمره

پی بیرون بردن کنایه از چیست ؟ 1 نمره

6-معنای این عبارت چیست؟  4نمره

تورا به خاطر خط نگه داشته اند نه اندیشه  1 نمره

بپیچم و بپیچاند در بیت زیر چه مفهومی دارد  1 نمره

که چندین بپیچم که اسفندیار      مگر سر بپیچاند از کار زار

عبارت جهان خوردم و کارها راندام .به چه معنی است.  1 نمره

 عبارت باد در مشت داشتن کنایه از چیست ؟ 1نمره

   باسمه تعالی

ادبیات فارسی۳

شماره 4

 

بیان معنی شعر و نثر  6 نمره

این همه اسباب منازعت ومکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سو نهادند . (1)

 فایده ی تقرب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان وقهر دشمنان .  (1 )

سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می سفتم . (75/0)

تنت بر تک رخش مهمان کنم               به گرز و به کوپال درمان کنم 75/0

کمان برگرفتند و تیر خدنگ                 ببردند از روی خورشید رنگ 75/0

به گرد جهان هر که راند سخن              نکوهیدن من نگردد کهن 5/0

استاد : جهت پاپوس و عذرخواهی مصدع اوقات عالی است 5/0

بزاز قفل را حیطه کرد تا بگشاد  25/0

این مرد بر مرکب چوبین نشست  25/0

10- در  حال  فراغ خلوتی راست آید  25/0

معنی لغت ( معنی واژه های مشخص شده را با توجه به جمله بنویسید .  2نمره

برآن باره ی پیل پیکر نشست «…………………»       اندکی ماند وخواجه غره هنوز «…………………»

نتوانستندنزدیک آتش شدن از تبش «………………»   استاد :چه طور ؛ مستمری به موقع نرسیده ؟«……………»

دو قباله نبشته بودند همه ی اسباب و ضیاع حسنک را بر وی خواندند «……………………» «………………………»

شمعکی خرد با مفاتیح که برای گشادن در دکان معد بود در آستین نهاد «……………………» « …………………»

درک مطلب    4 نمره

با توجه به ابیات زیر به پرسش های 1 تا 3 پاسخ دهید

چو عزمش برآهخت شمشیر بیم                     به معجزه میان قمر زد دو نیم

چو صیتش در افواه دنیا فتاد                             تــزلزل در ایوان کسرا فتاد

یتیمی که ناکرده قرآن درست                        کتب خانه ی  چند ملت بشست

در بیت اول به چه واقعه ای اشاره شده است ؟ 5/0

در بیت دوم تلمیح به چه چیزی شده است ؟ 5/0

در بیت سوم منظور از « یتیمی » چه کسی است ؟ 5/0

در بیت زیر « عمر انسان » به چه چیزی تشبیه شده است ؟ 5/0

عمر برف است و آفتاب تموز          اندکی ماند و خواجه غره هنوز

منظور از « خداوند » در بیت زیر چه کسی است ؟ 5/0

همان رخش رخشان سوی خانه شد            چنین با خداوند بیگانه شد

منظور از « قدیمی »‌در بیت زیر کیست؟ 5/0

قدیمی کاولش را ابتدا نیست              کریمی کاخرش را انتها نیست

-منظور از « خدایان » و « پاره کرده است » در جمله ی « او خدایان شما را پاره کرده است » چیست 1

دانش های ادبی  3 نمره

1-نام دیگر تاریخ بیهقی چیست ؟ و موضوع اصلی آن را بنویسید ؟ 5/0

2-مترجم کتاب « کلیله و دمنه » از پهلوی به عربی کیست ؟ 5/0

3-در بیت مقابل چه آرایه ای وجود دارد ؟ « اگر یک سر مو فراتر پرم         فروغ تجلی بسوزد پرم» 5/0

4-هسته یا طرح داستان را تعریف کنید ؟ 5/0

5-در عبارت « گویی تمام غرور بشر با کوششی دردناک به پا می خیزد »‌چه آرایه ای وجود دارد ؟ 5/0

6-دومورد از آثار « بهرام بیضایی » را نام ببرید ؟

خودآزمایی  4 نمره

در عبارت « موش ها به کار جویدن کتاب مشغول اند» منظور از« موش ها »‌چه کسانی هستند؟ 5/0

دو نمونه از ویژگی های نثر بیهقی را بنویسید ؟ 5/0

در داستان «‌شیر و گاو» کلیله و دمنه نمایندگان چه شخصیت هایی هستند ؟ 5/0

 « گرم شکمی »‌کنایه از چیست؟ 5/0

منظور از عبارت « کار و بار و حشمت ایشان برود» چیست؟ 5/0

چه مأموریتی به شرزین واگذار شد؟ 5/0

سعدی برای گلستان چه فوایدی برشمرد ؟ 5/0

در مصراع « نهد زرین قدح در صحن بستان»‌ منظور از قدح زرین چیست ؟ 5/0

حفظ شعر  1نمره

سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست               …………………………………………………

……………………………………………………                   قال و مقال عالمی می کشم از برای تو

                                                                       باسمه تعالی

شماره 5

 

 

الف- اشعار وعبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید                 6 نمره

و حال حسنک دیگر بود ، که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اَکفا  آن را احتمال نکنند .           1

فایده ی تقرب به ملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان وقهر دشمنان و قناعت از دنائت و همت و قلّت مروت باشد.        1

به نام نقش بند صفحه ی خاک                        عذار افروز مه رویان افلاک       75/0

کند روشن به نرگس چشم مستان                 نهد زرین قدح در صحن بستان      75/0

بلند آسمان پیش قدرت خجل                        تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل        5/0

هم از بند او بد شود نام من                           هم از کشتنش بد سرانجام من         5/0

آزردن دوستان جهل  است وکفارت یمین سهل و خلاف راه صواب است       5/0

 خجل آن کس که رفت و کار نساخت                        25/0

 روضه ماء نهر ها سلسال          25/0

10-کتابی بود در ماترک پدر و مهین استادم        25/0

11- بوسهل را  صفرا بجنبید    25/0

ب-با توجه به جمله های داده شده لغت مشخص شده را معنی کنید     2 نمره

1- استادم که خدایش جا در جنان کناد                       2- به فراست صادق دانست که حال چیست

3- واین جهان گذرنده را خلود نیست                             4- گهر بخشنده ی ابر تُتُق بند

5- نتوانستند نزدیک آتش شدن ازتبش                           6- اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده بود .

7- و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و صنایع حسنک را    8- عقد ثریا از تاکش درآویخته

پ- درک مطلب  4 نمره

بیت زیر منظور از یار ناپایدار کیست ؟

یار ناپایدار دوست مدار           دوستی را نشاید این غدّار          5/0

2-در بیت زیر کدام عبارت مفهوم کنایی دارد ؟مفهوم کنایی آن را نیز بگویید  5/0

که فردا چو پیک اجل درسد               به حکم ضرورت زبان درکشی      

3- با توجه به بیت زیر چه چیزی نشانه ی کم عقلی است ؟ 5/0

دو چیز طیره ی عقل است: دم فرو بستن       به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی                  

با توجه به این عبارت «‌بر مرکب چوبین نشست » کنایه از چیست؟ 5/0

لاجرم چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست .

5-مردم به دل مردم است یعنی چه؟ 5/0

معنای این عبارت چیست ؟ تو را به خاطر خط نگه داشته اند نه اندیشه           5/0

7-در بیت زیر کلمه «‌درست » و عبارت «‌پایت همی گور جست » به چه معنی است ؟    5/0

زنیرنگ زالی بدین سال دُرُست      وگرنه که پایت همی گور جست

8-در بیت زیر « زمین بوس » چه مفهوم کنایی دارد ؟    5/0

خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد                  زمین بوس قدر تو جبریل کرد

 ج- خود آزمایی    4 نمره

چرا رستم در برابر اسفندیار انعطاف نشان می دهد؟  5/0

 در مصراع ( عطارد را دوات و خامه داده ) چه رابطه ای میان عطارد ،دوات و خامه وجود دارد ؟ 5/0

 در عبارت موش ها به کار جویدن کتاب مشغول هستند ، منظور از موش ها چه کسانی هستند ؟ 5/0

باد در مشت داشتن کنایه از چیست ؟  5/0

 گاو ،دمنه نمایندگان چه شخصیتهایی هستند؟  5/0

 سعدی برای گلستان چه فوایدی بر شمرده است ؟ 5/0

 عبارت ( مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند ) بیانگر چیست ؟ 1

ح- دانش های ادبی              3 نمره

1- در این بیت چه صنعتی دیده می شود ؟باد در سایه درختانش         گسترانیده فرش بوقلمون         5/0

دراین بیت چه صنعتی دیده می شود ؟توضیح دهید. 5/0

2-زبان در دهان ای خردمند چیست     کلید در گنج صاحب هنر     

3-نثر مصنوع و متکلف چگونه نثری است ؟ 5/0

4-تحمیدیه در اصطلاح ادبی یعنی چه ؟ 5/0

5-نام دیگر تاریخ بیهقی چیست ؟ و موضوع اصلی این کتاب چه می باشد ؟ 5/0

6- از دیدگاه حماسی ،اسفندیار را می توان با چه کسانی مقایسه کرد؟  5/0

 و- حفظ شعر  1 نمره

مصراع دوم بیت زیر را بنویسید .

دولت عشق بین که چون از سر فقر و اختیار …………………………… 5/0

بیت زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید .

گر بنوازی به لطف ، ……………………………………   حکم تو بر من روان ،………………………………… 5/0

  باسمه تعالی

ادبیات فارسی 3

       شماره 6

 

الف بیان معنی شعر و نثر :  6 نمره

1- نه در ایوان قربش و هم را بار         نه با چون وچرایش عقل را کار  1

2- سال پیر ار مرا فرمود تا بیاض کنم   5/0

3- چوتوخود کنی دختر خویش را بد       مدار از فلک چشم نیک اختری را     1

4- هر کجا سرقه ای کردندی پای در میان نهادی و پی بیرون بردی   75/0

5- بلند آسمان پیش قدرت خجل        تو مخلوق و آدم هنوز آب و گِل 1

6- به افتعال و سنجیده قضای آمده باز نگردد   75/0

7- ز نیرنگ زالی بدین سال درست            و گرنه که پایت همی گور جست    1

ب- درک مطلب         4 نمره

1- در بیت « یار ناپایدار دوست مدار      دوستی را نشاید این غدّار»

الف- مقصود از « یار ناپایدار » چیست ؟ 5/0

ب- در مصراع دوم معنی واژه ی « نشاید »‌چیست ؟ 25/0

2-در عبارت « که بر هوای امیرمحمد ونگاه داشت دل وخرمان محمود ،این خداوند زاده را بیازرد .»

الف- معنی واژه ی « هوای» در اینجا چیست؟ 25/0

ب- مقصود از « خداوند زاده » کیست؟ 5/0

3- در عبارت « که ناروا بر تخت اهورایی سلطنت بهدنیان جای گرفته است .»

منظور از « بهدنیان » چیست؟  5/0

4- در عبارت « بسیار نرم و درشت دیدم و بیست سال برآمد و هنوز در تعقیب آنم »

الف- مقصود از « نرم »و « درشت » چیست ؟5/0  ب- معنی عبارت « هنوز در تعقیب آنم» را بنویسید  5/0

5-در عبارت « بزاز قفل را حیله کرد» مقصود از « حیله کرد»  چیست؟ 5/0

6- در عبارت « برخیره می کشند و می خورند از بهر حطام عاریت را »

منظور از « حطام» چیست ؟25/0

7-گفت : برافروز که مرا در دکان مهمی است » منظور از « مهمی » چیست ؟ 25/0

ج- معنی لغت  : 2نمره « معنی لغت های مشخص شده را بنویسید  »

چرا در ترقیم این صفحات از عقلا دلالت نخواستی ،عاقبت تهور و تعدی خود کشید.

قراضه ای بدو داد .هر یک را به نوعی استمالت نموده .گهر بخشنده ای ابر تُتُق بند .

ندانم که در نرگس چرا تند دژم.

د- خود آزمایی    4 نمره

1-چرا رستم با اصرار اسفندیار را به مهمانی می خواند وچرا اسفندیار مهمانی او را نمی پذیرد ؟ 1

2- عبارت « تورا به خاطر خط نگه داشته اند نه اندیشه » را معنی کنید   5/0

3- درباره ی این جمله توضیح دهید: ( مردم به دل مردم است )   5/0

4-« باد در مشت داشتن » کنایه  از چیست ؟ 5/0

5-منظور از عبارت « کار و بار و حشمت ایشان برود » چیست؟ 5/0

6-معنی عبارت های زیر را بنویسید :

الف- : جهان خوردم و کار ها راندم » 5/0

ب- « به پاسخ آن که از وی رفت ،گرفتار . 5/0

و- بیاموزیم و آرایه های ادبی   3 نمره

1-ناصرخسرو شاعر چه قرنی است ؟ او در سرودن کدام قالب شعری برجسته بود ؟ 5/0

2-گلستان سعدی ، دارای چند باب است ؟ 25/0

کتاب کلیله و دمنه ، توسط چه کسی به عربی ترجمه شد؟چه کسی آن را به فارسی ترجمه کرد ؟ 5/0

4-در بیت «‌که گفت برو دست رستم ببندر    نبندد مرا دست چرخ بلند » کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟ 5/0

5-چه چیز به کتاب ،تاریخ بیهقی ،درخشندگی خاص بخشیده است ؟ 75/0

6-کتاب «قصص الانبیا» اثر کیست ؟  25/0

7-یک کتاب دلخواه از آثار شاهرخ مسکوب ، نام بریبد :  25/0

هـ شعر حفظی :  1 نمره

«‌بیت های زیر را کامل کنید »

الف- دولت…………………………………………/ گوشه ی تاج سلطنت می شکند گدای تو  5/0

ب- کوتاه نظر ،غافل از آن سرو بلند است / ………………………………………………نبریدند   5/0

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo