شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386 ساعت 22:44

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره1 

الف- دستور        8 نمره

1-تعداد تکنواژها و تعداد واژه های گروه اسمی زیر را فقط بنویسید .  5/0

دمای اجرامِ آسمانی

2- زمان و نوع و شخص افعال زیر را بنویسید:                                    1

دارند می گویند                  گفته باشی

3- افعال معلوم زیر را مجهول کنید :               5/0

خواهدبرد                   گرفته است

4-افعال زیر را گذرا کنید : 5/0

ترسیدم                      پریده بود

5- جملات زیر چند جزئی هستند؟ اجزای اصلی آن را مشخص کنید            2

الف-ایرانیان در قدیم گرگان را استرآباد می نامیدند .

ب- گل های زیبای بهاری شکفته اند.

6- واژه ی «مهندس » را در دو جمله ی جداگانه به کار ببرید ،طوری که در یک جمله شاخص باشد و در دیگری هسته ی گروه اسمی باشد 1

7- هسته ی گروه اسمی زیر و وابسته های آن را مشخص کنید      1

یک جفت جوراب پشمی

8- واژگان زیر را از نظر ساختمان مشخص کنید : ( ساده ، مرکب ،مشتق مرکب ،مشتق )         1

سفیدرود             ناجوانمرد      گنجشک         گوشه

9- در گروه اسمی های زیر صفت ِ صفت و قیدِ صفت را مشخص کنید     5/0

چشمان قهوه ای تیره                    هوای بسیار لطیف

ب- نگارش         5  نمره

1- تنها تفاوت فیلم نامه با نمایش نامه چیست ؟     5/0

2- در جملات زیر کاربرد زبان هنری را نشان دهید:  75/0

-بر لبان عبوس و تیره ی افق لبخندی از نور شکفت و بر حرای جاهلیت سیاه من ، بر قلب امّی من، پرتو سبز الهامی فرو تابید    

3- کدام یک از واژگان داخل پرانتز برای جملات ادبی زیر مناسب تر است ؟ مشخص کنید       5/0

پرده ی (ساحره جادوگر شعبده باز) صبح گسترده است .درختان ( بر پا ایستاده اند صف کشیده اند قامت افراشته اند ).

4- برای واژگان زیر هر یک دو مترادف با بار معنایی متفاوت بنویسید :          1

نابینا                           وسیع

5- مفهوم کنایه های زیر را بنویسید :        5/0

ضرب شست نشان دادن

سری میان سرها  بیرون  آوردن

6- مهمترین مسئله ای که نوشته را از صداقت و صمیمیت دور می کند چیست؟ 25/0

7- جمله ی زیر را با توجه به کلمات داخل کمانک تغییر دهید .       5/0

-         مهتاب چون حریر سپید روی برف بیابان نرم و ملایم نشسته بود .

                                                                  (دامن گسترده بود)

                                                                 (عروس سپید پوش )

8- در عبارات زیر انواع صور خیال را نشان دهید :                 1

-در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را می خورد و می تراشد.

-         لب گشود ،مروارید و درّ بود که می ریخت .صدایش نرم و لطیف بود.

ج- زبان شناسی       4نمره

1-      چرا تولید واحدهای زبانی زیر غیرممکن است ؟

الف- آموزش و وزارت پرورش

ب- من ، من را دیدم.

2- دوسطح واژگان شناسی و واژگان نگاری چه تفاوتی با هم دارند ؟      1

3- درواژگان ذهنی زبان ،برای هر واژه چند نوع اطلاعات ذخیره شده است ؟ نام ببرید     75/0

4-با مصدر « پختن» دو جمله بنویسید که هر بار معنای فعل در آن ها تغییر کند. 5/0

5- چرا واژه ی « وَتد » که دقیقاً منطبق بر الگوی هجایی است ، در زبان ساخته نمی شود ؟ توضیح دهید .   5/0

6- جمله ی « چوپانان » آسمان آبی را رسید » با کدام قواعد زبان مطابقت ندارد ؟ 25/0

د- املا و بیاموزیم         3نمره

1- یک جمله مثال بزنید که در آن قید «بی تردید» درست به کار رفته باشد        5/0

2- «ان» در واژگان زیر به چه معنایی است ؟   75/0

بهاران               گیلان                فقیران

3- کلمات زیر را با « ان» جمع ببندید و صامت میانجی آن ها را مشخص کنید           1

پلّه                       گرسنه

4- کدام یک از واژگان زیر دو تلفظی هستند ؟مشخص کنید  5/0

مستمند ساختمان سازمان گلستان

کدام یک از گروه کلمات زیر از نظر املایی صحیح نیست ؟ مشخص کنید  25/0

الف- فراق خاطر                 ب- وحله ی اول

ج- هجران و فراغ               د- متاع جوانی

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

     باسمه تعالی                                         شماره2

 

الف- نگارش   5نمره

1- در جاهای خالی ،کلمه های مناسب را بنویسید                  1

الف-به مدت زمانی که دوربین حرکت می کند تا از حرکت باز ایستد …………………………… می گویند

ب- قسمتی از فیلم که زمان در آن تداوم دارد ،…………………………نامیده می شود .

پ- در یک نمایش ،حرکت ………………مربوط به کارگران و حرکت…………مربوط به نویسنده است.

2- کدام جمله نادرست است .آن را اصلاح کنید                  5/0

الف- او در منزل استجاره ای زندگی.             ب- او روز گذشته از سمت خود استعفا داد

3-چرا در نوشته های امروزی نمی توان از واژه های « سگالیدن» « چنبر » و . استفاده کرد ؟ 5/0

4- تنوع و تحرک بخشیدن به نوشته  از چه راههایی ممکن است ؟(ذکر دو مورد )   5/0

5- مهمترین مسئله این که نوشته را از صداقت و صمیمت دور می کند چیست ؟ 5/0

6-در نوشته های زیر ،نویسنده با استفاده از چه عاملی به نوشته اش ارزش هنری داده است ؟

الف- هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند . من بخت برگشته ی مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگی ام را عوض کنم و یارو ها ما را پسر حاجی فرض کردند .

ب- صدایی و هم انگیز و درشتناک از انتهای حنجره ای برخاست و سکوت پنجره ها را با نعره ی سنگ شکست .

7- چه عوامل و عناصری سبب ارتقای یک نثر معمولی تا حدّ نثر هنری می شود 75/0

8- در هر مورد ،نویسنده از چه عنصری برای زیبایی آفرینی استفاده کرده است ؟ ( نوع آرایه ها) 75/0

الف- بابام می آید ،لباسش پر از بوی آفتاب است

ب- بغض آسمان ترکید و به شدت گریست

پ- چشم هایش مثل دو تا دانه ی هندوانه به ته کاسه چسبیده بودند.

ب- املا و بیاموزیم     3نمره

9-صامت های میانجی را در عبارت زیر مشخص کنید        5/0

«‌علی نامه ای به دوستان و آشنایان نوشت و آن ها را به مراسم سالگرد پدرش دعوت کرد»

10-در هر مورد گزیه ی درست را مشخص کنید 5/0

الف- انزجار انفجار               ب- بحبوحه بهبوهه

11-گزینه های نادرست را تصحیح کنید .5/0

الف- قدیر و توانا      ب- سفیر گلوله      پ-تحدید مرزها          ت- قدر و فریب

12-کدام کلمه ها نا مطابق املایی است.     5/0

الف- استناد                 ب- اجتماع         پ- خودپسند      ت- الفبا

13- نوع «ان» در «پاییزان» و «‌سپاهان» چیست؟ 5/0

14-کدام یک از کلمات مقابل دو تلفظی است ؟  الف- روزمزد       ب-مهرجو      پ- آسمان     

15- چرا باید میان واژه ها « فاصله ی معینی را رعایت کرد؟ 25/0

پ- زبان شناسی          4 نمره

16-کوچک ترین و بزرگ ترین واحد زبان چیست؟ 5/0

17 الف- الگوی هجایی واژه ی « سرو» را بنویسید ؟         ب- برای الگوی هجایی ( صامت + مصوت) یک تکواژ آزاد بنویسید    5/0

18- چرا تولید واحد های زبانی زیر غیرممکن است ؟ 5/0

الف- حسن صورت حسن را در آیینه دید               ب- دو آن باغ درخت بلند

19- از میان صورتهای مختلف هر واژه  ،صورت رایج تر را …………..و بقیه را ………… می نامند   5/0

20- زبان شناسان ،واژگانی زبان را در کلام سطوح مطالعه می کنند ؟ 5/0

21- در واژگان ذهنی زبان ، برای هر واژه چند نوع اطلاع ذخیره شده است ؟ نام ببرید    75/0

22-شکل نوشتاری زیر چه اطلاعی را به دست می دهد ؟

مرد        mard       1- انسان بالغ        2- شوهر، همسر یک زن

ت- دستور   8 نمره

23- هسته ی گروه اسمی « دفترچه های مشق بچه ها » را مشخص کنید        25/0

24- حرف اضافه ی مخصوص فعل « گنجیدن » را بنویسید        25/0

25- چرا در جمله ی « ظرف ها سالم به خانه رسید »‌ نمی توان نهاد را حذف کرد ؟ 25/0

26- در کدام جمله « متمّم اسم» به کار رفته است  25/0

الف- آقای حسینی به شاگردانش می نازد      ب- آقای حسینی بر مطالب تدریس ،تسلط دارد

27- نوع واژه های زیر را از نظر ساختمان مشخص کنید ( ساده ،مرکب ،مشتق مشتق مرکب )   5/0

الف- کتاب فروش                  ب- نمکدان

28- نمودار پیکانی گروه اسمی « رنگ آبی روشن » را رسم کنید       5/0

29- کلمه ی « مهندس » را در جمله به کار ببرید به طوریکه یک بار «شاخص » و بار دیگر « هسته ی گروه اسمی » باشد . 5/0

باسمه تعالی

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

شماره 3

 

الف- دستور       8 نمره 

1- هسته ی گروه اسمی زیر را پیدا کنید و تعداد واج های آن را بنویسید؟   کتاب های درسی ما        5/0

2-      فعل مجهول زیر را به فعل معلوم تبدیل کنید ؟ گروه اسمی داخل پرانتز را نهاد جمله ی جدید قرار دهید؟

محمد به مدرسه برده شده بود (مادر )                                                                                                   5/0

3- فعل های ساده ،مرکب پیشوندی را مشخص کنید .الف- علی به کتابخانه رفته است                 1

ب- علی درس را فراگرفت                  ج- کتاب را مطالعه کردم          د- حسین در کلاس حرف زد

4-نقش گروه های اسمی مشخص شده را بنویسید ؟ 5/0

الف- حسین و محمد آمدند                                       ب- علی ،دایی من، آمد   

5- واژه های زیر را از نظرساختمان (ساده مرکب مشتق مرکب ) بررسی کنید     1

الف- چهار گوشه       ب- گوسفند          ج- رفتار               د- گلاب

6-واژه های زیر طبق چه الگویی ساخته شده اند.  الف- هواشناس               ب- دوچرخه          5/0

7-وابسته های وابسته (ممیز ،صفت ،مضاف الیه مضاف الیه،قید صفت ، صفت مضاف الیه ) را در گروه های اسمی زیر مشخص کنید . الف- در باغ حسین         ب- پنج تخته پتو

ج- ماشین سفید شیری

8- واژه ی (عمو) را در دو جمله بکار برید که یکبار شاخص و یکبار هسته ی گروه اسمی باشد       5/0

9-از مصدر « شنیدن» موارد خواسته شده را بنویسید . الف- سوم شخص مفرد ماضی بعید  5/0

         ب- دوم شخص جمع مضارع اخباری

10- گروه های اسمی جمله ی زیر را مشخص کنید و نقش هر یک را بنویسید .الف- ایرانیان به ایمان خود              می نازند:

ب- همه ی مردم او را مهندس می گویند      75/1

 11- تکواژ آزاد و وابسته را در گروه اسمی زیر مشخص کنید . گلزار          5/0

ب- نگارش  5 نمره

1- حرکت تکنیکی در نمایش نامه را توضیح دهید.     1

2-به مدت زمانی که دوربین فیلمبرداری حرکت می کند تا از حرکت باز می ایستد یک ……………… یا …………. می گویند   5/0

3-عواملی که سبب ارتقای یک نثر معمولی تا حد نثر هنری می شود کدامند ؟ 75/0

4- انواع صور خیال (حس آمیزی استعاره- کنایه- تشبیه و ) را در عبارت زیر نشان دهید    75/0

الف- آخر به آتش او خواهی سوخت             ب- بغض آسمان ترکید

ج- بوی آفتاب از لباس پدرم می آید 

5- واژه ی ( دل) را یکبار در معنی واقعی و یکبار در معنی مجازی آن در جمله بکار ببرید      5/0

6- تنوع و تحرک بخشیدن به نوشته از چه راههایی امکان دارد ؟     4مورد

7- جمله ی زیر را با توجه به کلمه های داخل پرانتز تغییر دهید ؟      5/0

مهتاب چون حریر سفید روی برف بیابان نشسته بود (آهوی مهتاب )

ج- املا و بیاموزیم       3نمره

1- عبارات را با درست یا غلط مشخص کنید      5/0

الف- دست نوشته ها معمولاً با خط تحریری نوشته می شوند؟    1- درست           2- نادرست

ب- حرف (و) در خط فارسی نماینده ی (- ُ) (او) (و) است.1- درست                 2- نادرست

2- غلط های املائی را تصحیح کنید .الف- تلاش علی حده          ب- بیحوصلگی و عجله           1

ج- تحدید و ترساندن                د- بدئت های زشت

3- جمله ی زیر را ویرایش کنید       او از سمت خود استیفا داد . 25/0

4- واج میانجی را در واژ ه های زیر را مشخص کنید   الف- تشنگی          ب-آشنایان    5/0

5- دو واژه مثال بزنید که در فارسی امروز دو تلفظ دارند ؟ 5/0

6- واژه ای مثال بزنید که از نظر نوشتار و گفتار  یکسان باشند اما در معنی متفاوتند؟ 25/0

د- زبان شناسی                4 نمره

1- چرا تولید واحدهای زبانی زیر ممکن نیست ؟ الف- مسشز          ب- کتاب را خوردیم       1

ج- سازآموزش سنتور                                            د- حسین کتاب را آورده بودید

2- در یک فرهنگ (لغت نامه ) چه اطلاعاتی درباره ی یک واژه وجود دارد (4 مورد کافی است )       1

3-      دو سطح واژگان نگاری و واژگان شناسی را توضیح دهید؟ 1

4-زبان یک نظام پیچیده ای است که مشتکل از یک بخش است آنها را نام ببرید  75/0

5- طبق الگوی هجایی زیر یک واژه بسازید . صامت + مصوت+ صامت+ صامت      25/0

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

باسمه تعالی

    شماره 4

 

دستور           8 نمره

1- شروع افعال جملات زیر را از جهت ساختمان بررسی کنید.                  1

الف- آنها هنوز از سفر بازنگشته اند      ب- علی برای رسیدن به اهداف خویش رنج برده است

2-نوع واژه های « هم آواز » در مثال های زیر تعیین کنید  5/0

الف-ای خدا ای فضل تو حاجت روا             با تو یاد  هیچ کس نبود ،روا

3-کدامیک از دو جمله ی زیر صحیح است ؟

الف- معلم به او گفت : احسنت          ب- او روز گذشته از سمت خود استیفاء داد

4-      تعداد اجزای جملات زیر را مشخص کنید  5/1

الف- ایستاده بودیم            ب- مرحمت شما زیاد     ج- اهل محل به او پهلوان می گفتند

5-      از فعل ناگذر « پرید» فعل گذرا به مفعول بسازیدو در جمله ی به کار ببرید 75/0

6-      در جمله های زیر کدام نهاد و فعل مطابقت ندارد ،کدام را درست تر می دانید چرا؟ 1

7- از گونه معمولی « خوردن» گونه ی مودبانه درباره ی« خود» بنویسید           25/0

8- شاخص ها را در گروه های اسمی زیر مشخص کنید     25/0

الف-عمو جواد آمد       ب- دیروز در نماز جماعت ،حاج آقا چند نکته ی اخلاقی گفتند      5/0

9- نقش کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده مشخص کنید و نهاد جمله ی دوم را بنویسید    1

هوای نسبتاً   خوب کلاس                  احمد ، برادر علی ، را دیدم        

10- هسته ی گروه اسمی زیر را مشخص کنید و تعداد تکواژها و واج های هسته را مشخص کنید    75/0

شاخه های تخصصی

11- اگر کلمات داخل کمانک (         ) از جمله حذف شود چه نوع حذفی صورت گرفته است ؟ و فعل جمله ی دوم را گذرا کشید.75/0

الف- بسیار خوب (است )         ب- حسن آمد .کی (آمد ) ؟

سفارش          5 نمره

1-کلمه ی زیر را یک بار در معنی واقعی و یک بار در معنی مجازی به کار ببرید. «دل»  5/0

2- در نوشته های زیر انواع صورخیال را نشان دهید .      5/0

الف- میل حروف ها بود که از دهانش طغیان می کرد        ب- صدای شکفتن دل با نسیم محبت مشام جان را می نوازد

3- مفهوم هر یک از کنایات زیر را بنویسید « موبرتن راست شدن »‌‌‌     « ابرودر هم کشیدن »   5/0

4- درباره ی « برف» یک بند ادبی کوتاه بنویسید       5/0

5- جزکابرد هنری -زبان و استفاده از صور خیال در نوشته چه عوامل دیگری باعث تأثیر گذاری یک نوشته هنری می شوند    5/1

7-      نمایش نامه را تعریف کنید و از چند بخش عمده تشکیل می شود ؟ 1

زبان شناسی       4نمره

1-     با الگوی همایی از یک واژه بنویسید .صامت +مصوت +صامت +صامت   5/0

2-     چرا تولید واژه های فرضی زبانی داده شده غیر ممکن است ؟ حجد ، مر 5/0

3-     چرا واحد زبانی داده شده کاربرد ندارد ؟پرورش ،وزارت ،آموزش  5/0

4-     دو سطح واژگان شناسی و اثر نگارش چه تفاوتی با هم دارند؟  1

5-     هر یک از واژه های زیر مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه هستند؟ آزفنداک ، پیکان ،                   گریه ،پسر 1

6- کلمه ی « یارانه»‌ به چه شیوه ی ساخته شده است ؟یک کلمه ای دیگر به همین شیوه بسازید   5/0

املا و بیاموزیم      3 نمره

1- از بین گروه کلمات زیر تشدید در کدامیک صحیح آمده است؟ وچرا  شفقت والدین         سدّکرج   5/0

2- واج میانجی را در کلمات زیر تعیین کنید ،نکته ای ،نیاکان هفتگی    75/0

3- آیا میان حرف های غیر چسبان واژه ها هم فاصله کوتاه مراعات می شود ؟دومثال بیاورید 75/0

4-از بین گروه کلمات زیر ،کلمات غلط را بیابید واملاح کنید     1

مُحیل و دشمن خوی اقراق آمیز اتفاق بیاض صولت برد پیک عجل  

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره 5

 

زبان شناسی

1- با الگوی هجایی زیر یک کلمه مناسب بنویسید           5/0

صامت+مصوت+صامت=(                         )

2- چرا تولید واحدهای زبانی زیر غیر ممکن است ؟

پرورش  وزارت و آموزش               آیا درس خواندی؟ بله فردا آفتاب است    75/0

3- منظور از ذخیره های زبانی چیست ؟ 75/0

4- چرا جمله « چوپان آسمان آبی را رسید » غلط است آن را اصلاح کنید          1

5- صورت پایه و تصریفی را تعریف کنید        5/0

6- زبان شناسان واژگان زبان را در دو سطح مطالعه می کنند نام ببرید        5/0

ب- نگارش       

1-در یک نمایش کدام حرکت مربوط به کارگردان و کدام حرکت مربوط به نویسنده است ؟ 5/0

2- نما (پلان) را تعریف کنید     5/0

3- با استفاده از چه عواملی می توان یک نثر معمولی را به هنری تبدیل کرد    75/0

4- عبارت خورشید طلوع کرد را به کمک واژگان و تعبیرات مناسب هنری کنید       5/0

5- در هر یک از عبارات زیر از کدام نوع صور خیال استفاده شده است   25/0

* محبت دل را به میهمانی شکفتن می برد .(                )

*لب گشود مروارید و در بودکه می ریخت (              ) * دم به تله دادن(           ) 1

*لباسش پر از بوی آفتاب است(                     ) * دل باغچه ای پر از محبت است (                      )    5/0

6- مهم ترین مساله ای که نوشته را از صداقت و صمیمیت دور می کند چیست ؟     5/0

7- با جمله « رزمندگان اسلام در جبهه ها حماسه آفریدند » به کمک صور خیال مجاز و استعاره بسازید. 5/0

8-      دلالت لفظ اسب بر معنی اسب و رابطه میان دود و آتش از کدام نشانه های زندگی اجتماعی است . 5/0

ج- املا و بیاموزیم

1-کاربرد کدام قسمت غلط است درست آن را بنویسید

ماخذو منابع(                ) برهه(           ) سپاس گذار (                    ) لجوجی و ضجرت (                     )   5/0

2- کابرد کدام جمله ها از نظر نگارشی درست نیست چرا ؟  75/0

بی شک آنان که خوب می نویسند کسانی هستند که خوب مطالعه کرده اند        75/0

امروز صبح از نمایشگاه کتاب تازه هایی خریدم      5/0

3- کاربرد کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد ،چرا ؟ 5/0

بهاران درختان

5- فاصله واژه های یک متن چه تفاوتی با فاصله ی حرف های یک واژه دارد ؟   5/0

د - دستور

 1- در عبارت مقابل هسته و تعداد تکنواژهای هسته را بیابید    5/0

هر چهار کارگر ساده

2- عبارت کتاب از دستم افتاد را طوری بنویسید که فعل آن جمع باشد   5/0

3- کدام فعل ساده است و کدام فعل مرکب است    5/0

او حرف زد                   او دیگران را اغفال کرد                        

4- فعل های معلوم را مجهول کنید می شنید          رفته بود           5/0

5- جمله های زیر چند جزیی است  5/0

فیلم را از عکاسی خریدی      دنیای شگفتی است دنیای ما    5/0

6- برای نمودار مقابل جمله بنویسید نهاد +مفعول + مسند+ فعل   1

7-یک جمله ی استثنایی مثال بزنید وان را به سه جزیی معمولی و غیر معمولی تبدیل کنید . 75/0

8- واژه استاد را در دو جمله طوری بکار ببرید که بار اول استاد شاخص و بار دوم غیر شاخص باشد      5/0

9- وابسته های وابسته را بیابید سه کیلو گندم     کتاب تاریخ علی      5/0

10 بدل معطوف ومعطوف علیه را معلوم کنید    75/0

دیروز آنها خوشان کتاب جغرافی و زبان را مطالعه کرده بودند.

11-واژه ساده مرکب مشتق مشتق مرکب را بیابید         1

دو پهلو     بیابان    خوبی     نوجوانی

12- با فرمول اسم + بن مضارع    صفت     صفت مرکب بسازید  75/0

13- فعل های آمدن      و نشستن را گذرا کنید

14- در جمله ی مقابل چه نوع حذفی صورت گرفته است      25/0

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

سرد است    

باسمه تعالی

شماره 6

 

الف- زبان شناسی           4 نمره

1- بر اساس الگوی هجایی ( صامت+ مصوت بلند+ صامت+صامت) یک واژه بنویسید  25/0

2- کوچک ترین واحد زبان ………………و بزرگترین …………………است . 5/0

3- واژه های « مزخرف و آ‎زفنداک » در گذر زمان چه وضعیتی پیدا کرده اند؟        1

4- نزاجا سرواژه های چه کلماتی است ؟      5/0

6-     واژه ی «‌دوخت» را در دو جمله ی با معنای متفاوت به کار ببرید ؟  1

6- چرا تولید واحدهای زبانی زیر نادرست است   75/0

الف- چوپانان آسمان آبی را رسید                  ب- مایع نرگس لبخند

ب- املا و بیاموزیم     3 نمره

1- کدام یک از کلمات با توجه به معنی نادرست است ؟ الف- ( عاجل :حال )        25/0

ب- (امارت : آبادکردن

2- از گروه کلمات زیر کدام صحیح است ؟ الف- زادوبوم        ب- زادبوم        25/0

3- کلماتی که « ان» در آن نشانه جمع نیست ، مشخص کنید .روان سپاهان ، لعبتان        5/0

4- واژه ی « مستحق » در چه صورت تشدید می گیرد ؟ 5/0

5- کدام یک از گروه کلمات زیر از نظر املایی نادرست است ؟ 5/0

الف- مسحور اعجازها          ب- منابر غضبان            ج- مبانعت و اطناب             

6-کلمه ی روزگار چند هجایی است ؟ و چند تلفظی است ؟ 5/0

7-از واژه های زیر نامعادل های املایی را تعیین کنید    5/0

اجتماع خوان موجه

ج- دستور            8 نمره

1- هسته گروه زیر را تعیین کنید و تعداد واژه های آن را بنویسید     5/0

نامدارترین چهره ی شعر و ادب فارسی

2- تعداد تکواژهای گروه اسمی زیر را بنویسید و همچنین تعداد واج هسته را نیز مشخص کنید    5/0

جوانمرد دلیر شهر ما

3- برای نهاد زیر یک فعل مناسب بیاورید و علت مفرد و جمع بودن فعل را بنویسید     5/0

هیچ کس

4-فعل « خشکید» را گذرا کنید وسپس مجهول نمایید ودر جمله ای به کار ببرید   1

5- در نوشته ی زیر انواع فعل را از نظر ساختمان تعیین کنید        5/0

کودک مسکین خود را در تاریکی دیده بود و در آن فرو رفته بود .

6-جملات زیر چند جزئی هستند؟ اجزای آنرا تعیین کنید .

الف-شعرای متعهد دهه ی چهل ،شعر مبتذل مسلّط بی مایه را شعری بیمار می دانستند.

ب- مرحمت شما زیاد  

7-در جملات زیر نقش کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است ،بنویسید   75/0

الف- دکتر حسینی بیماری او را تشخیص داد

ب- فردوسی ،شاعر بلند آوازه ایران شاهنامه را طی سی سال به نظم درآورد

ج- سه دست لباس مشکی دوخته شد.

8-هسته و وابسته ی گروه اسمی زیررا تعیین کنید  و با نمودار پیکانی نشان دهید  75/0

شکستن سکوت صحرا

9-برای هر کدام از الگوهای زیر یک واژه بنویسید.

الف- اسم+ بن مضارع                صفت               ب- بن +وند+ بن              اسم

10- نام اجزای واژه ی « خودرو» را بنویسید    5/0

11- چرا فعلهای آویختن چسبیده شده است ،ساده اند    5/0

12- در جمله ی « افتخار به دوستی با دانایان افتخار واقعی است » متمم اسم را مشخص کنید و با نمودار        پیکانی نشان دهید .

13- برای کلمه ی « انتساب » یک گروه اسمی بنویسید               5/0

د- نگارش           5 نمره

1- حرکت تکنیکی در نمایشنامه چیست؟    5/0

2- به توقف دوربین از یک نما( پلان) به نمای دیگر ……………… گفته می شود      5/0

3- دو سطح واژگان شناسی و واژگان نگاری چه تفاوتی با هم دارند؟ 1

4- در فرهنگ لغت معین این اطلاعات نوشته شده است .آنها را مشخص کنید      1

دود dada-e {datak } (ا ِِ )1- دودمان          2- ماده ای سیاه و نرم

5- برای واژه ی « گذاشتن»دو واژه با بار معنایی متفاوت بنویسید .5/0

6-جمله ی زیر را بصورت هنری بنویسید .برگهایی که بر روی حوض آب افتاده است .

7-     در نوشته های زیر انواع صور خیال را نشان دهید .

الف- بغض آسمان ترکید و چنان گریست که سیل جاری شد.

ب- غنچه ی دل نگران پرپر شدن است ، اگر باغ محبت نباشد 

8-     دو نمونه از راههای تحرک بخشیدن به نوشته را بنویسید .5/0

باسمه تعالی

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

شماره 7

 

الف- بخش زبان شناسی        4نمره

20     قواعد کاربردی به ما در برقراری ارتباط با دیگران چه کمکی می کند؟ 5/0

30     در تولید واحدهای زبانی زیر چه قواعدی رعایت نشده است ؟درست آنها را بنویسید  1

الف- دانش آموزان خوب در درس موفق می باشد

ب- می دارند دارند بر

3- فعل «رسید» را در دو جمله با دو معنای متفاوت بکار ببرید   5/0

4- تعداد واج های کلمات « اَسب، نهاوند» را بنویسید      5/0

5- آهنگ جمله ی « آیا شما موضوع را گفتید؟» چگونه است . 25/0

6- تکیه ی واژه های «آهو» و «‌نمی گویند » را به طور جداگانه مشخص کنید    5/0

7- با گذاشتن علامت ،در جای مناسب ،عبارت « ما همه کار می کنیم» را به دو گونه بنویسید که معانی متفاوت داشته باشد و بگویید کجا این بحث مطرح می شود ؟ 75/0

ب- بخش املاء و بیاموزیم      3نمره

4        در کدام گروه کلمات ،غلط املایی وجود دارد ؟ درست آنها را مشخص کنید 5/0

الف-عتاب و خطاب ،بطالت و بیهودگی ،اضطراب و تنش

ب- بحبوحه ی حمله ،حدّ و حصر ،مواحب خداداد

2- کدام یک از واژه های زیر دو تلفظی است؟ هوشمند روزگار تندگو   25/0

3-کدام یک از کلمات نامطابق املایی است ؟ ینبوع نبرد تراش جنبه 5/0

4-با توجه به معنی هر واژه ،کدام کلمات غلط نوشته شده است ؟ 5/0

مطاع ،کالا                مقام، ارزش         غرض ، مقصود         نصب ،اصل ونژاد

5- صامت میانجی را در واژه های « نیاکان و نامه ای » مشخص کنید      5/0

6- درواژه های « نالان » و « کوهان » و « ان» به چه معنی می باشد ؟ 5/0

7- چرا باید میان واژه ها فاصله ی معینی را حفظ کرد ؟ 25/0

ج- نگارش           5  نمره

1- این عبارت ها را ویرایش کنتید؟    1

آیا چگونه حمزه (رضی ) بر علیه دشمنان جنگید.

او پارسال گذشته از سمت خویش استیفا کرد .

2- چرا در نوشتن یک زندگی نامه اغراق و بزرگنمایی تأثیر منفی دارد ؟        5/0

5        عام ترین و رایج ترین راه تشریح چیست ؟ 75/0

6        معادل امروزی واژه های « اندر» و « سرا» چیست؟ 5/0

5-در نگارش « زندگی نامه» رعایت چه مواردی ضروری است؟ (با ذکر دو مورد )   5/0

6- جمله مقابل را با کلمه مناسب کامل کنید………………..یا نوشته های تشریحی حاصل دیده ها و                      شنیده هاست     25/0

7- از انواع نوشته ها ی تحلیلی و پژوهشی یک نمونه مثال بزنید .5/0

8- در بازنویسی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟    (2مورد )          1

د-دستور    8 نمره

1-     هسته گروه اسمی مقابل را یافته و تک واژه هایش را مشخص کنید .« این بیننده ی آگاه قرن حاضر»

2-     در جمله های «‌اختر شناسی علمی است که به مطالعه ی اجرام آسمانی می پردازد» تعداد واژه ها و نوع جمله را بنویسید

3- صورت مؤدبانه جمله مقابل را بنویسید .«‌توگفته بودی »         5/0

4- انواع حذف را در این مثالها بنویسید.چه بهتر که شما را ندیم داستان را گفتی ؟بله      5/0

5- تطبیق نهاد وگزاره در جملات داده شده چه تفاوتی دارند       5/0

الف- مردم ایران ضداستعمارگران جنگیدند.

ب- یک شاخه تخم مرغ به زمین ریخت

6- فعل کدام جمله مجهول نمی شود ؟چرا؟ 5/0

الف- من از غصه رهیدم

ب- احمد او را دانشمند پنداشته بود

7- از مصدر « ترسیدن» سوم شخص جمع ماضی مستمر بنویسید ؟          5/0

8- از مصدر «بستن» دوم شخص مفد ماضی التزامی و مضارع اخباری وآینده بنویسید  75/0

9- نمودار جمله های « او از چیزی نمی ترسید» و«‌مادرم به او کمک می گفت» را رسم کنید          5/1

10-جمله سه جزئی « عشق یعنی شهادت» را به یک جمله معمولی تبدیل کنید و نهاد وگزاره را مشخص کنید.75/0

11-ساختمان فعل ها را در جمله های زیر مشخص کنید           1

الف- او احمد را از کارش منصرف کرد.

ب- حادثه ی وخیمی روی داد.

ج-حسین را از راه بازگرداند.

د- من نصیحت پدرم را گوش دادم.

12- فعل جمله های مقابل را با تغییراتی گذرا کنید .« علی به مدرسه رفت» -« کتاب افتاد»         5/0

زبان فارسی3 انسانی

 

 

 

 

باسمه تعالی

شماره 8

 

الف- زبان شناسی         4نمره

1-     کدام بخش از زبان بیشتر دستخوش تغییر و دگرگونی است ؟ 25/0

2-علایم اختصاری (اتکا) سرواژه های چه کلماتی هستند ؟ 5/0

3-عبارت مقابل را کامل کنید :« از میان صورت های مختلف هرواژه صورت رایج تر را ………… و بیقه را ………می نامند»      5/0

4-چرا تولید واحدهای زبانی زیر ،غیرممکن است؟  الف-مریم کجاست؟ امروز هواآفتابی است       75/0

ب-صندلی باعصبانیت خودش را کنار کشید               ج- ژزف

5-زبان شناسان واژگان زبان را در کدام سطوح مطالعه میکنند ؟ 75/0

6-کدام یک از واژگان مقابل در طول زمان تغییر معنایی پیدا کرده است ؟ سپر سوفار دستور امید     25/0

7-« آب خیزداری » چند واج دارد ؟ هجای دوم آن با کدام الگوی هجایی مطابقت دارد ؟     5/0

8-چرا گروه اسمی « همه ی بلند ایران های کوه » صحیح نیست ،ترکیب صحیح آن را بنویسید  5/0

ب- نگارش       5  نمره

1-قسمتی از فیلم که زمان در آن تداوم دارد ………………..نامیده میشود       25/0

2-پایان ستیزه ها و درگیری ها مربوط به کدام مرحله ی نمایش است ؟25/0

3-چه عاملی سبب شده است که نوشته ی زیر آهنین شود؟  5/0

« یاشا نشست به انتظار طلوع ،که دستی ناپیدا رنگ نارنجی را چون دانه های زرمشت مشت به دشت بپاشید »

4-اگرنوشته ی ما سراسر گرفته شده از نوشته های دیگران باشد ،این نوشته چه ایرادی خواهد داشت ؟ 5/0

5-در نمایش نامه ی سلمان فارسی «‌وجود پیرمرد خارکش ،گفت وگوی نجبای ،شهر بایکدیگر و » جزء کدام حوادث نمایش نامه است و چه تأثیری در نمایش دارد؟    5/0

6-درنوشته های زیر نویسنده برای نوشته ی خود از کدام یک از صورخیال استفاده کرده است؟ 5/0

الف- کلمات مثل رگبار مسلسل از دهانش بیرون می ریزد      ب- لب گشود،مروارید  ودر بود کافی ریخت

7-بیان نمایش نامه ها معمولاً چگونه است ؟

8-مهمترین عاملی که نوشته را از صداقت و صمیمیت دور می کند ،چیست؟ 5/0

9-واژه ی«‌چشم»را یک بار در معنی واقعی و یک بار در معنی مجازی آن بکار ببرید     5/0

10-با استفاده از چه عواملی می توان یک نثر معمولی را به یک نثر هنری تبدیل کرد ؟دومورد    5/0

11- مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید : مو برتن راست شدن:          ضرب شست نشان دادن:      5/0              

پ- دستور           8 نمره

1-فعل های زیر را به شکل های خواسته شده تبدیل کنید: الف-دویده ای           گذرا به مفعول                5/0

ب- می خوانَد             مجهول

2-بدل و معطوف را در عبارت زیر مشخص کنید :هرکه با شعر کهن ونوآشنایی داشته باشد ،یقین دارد که نیمایوشیج ،سراینده ی افسانه ،فرزند معنوی نیاکان سخن پرداز ماست 5/0

3-ممیّز را در گروه اسمی مقابل مشخص کنید.الف-پنج شاخه گل         ب- چند تخته فرش 5/0

4-در جمله ی مقابل ،متمم اسم را پیدا کنید « نفرت از بیکانگان در دل هر انسان آزاده ای نهفته است» 25/0

5-کدام عبارت درست است؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید. الف- مردم به خیابان آمدند     ب-مردم به خیابان آمد.5/0

6-از مصدر « بازگشتن» دوم شخص مفرد ماضی مستمر و مضارع اخباری بسازید     5/0

7-کدام جمله مجهول نمی شود؟ به چه دلیل ؟الف- او از چیزی نمی ترسد            ب-پدرش او را فاطمه نامیده بود 5/0

8-در نوشته ی زیر نوع افعال را از نظر ساختمان (ساده،پیشوندی ومرکب ) بنویسید .5/0

« او با سخنان دلنشین خود، ما را به آینده امیدوار کرد و به تلاش بیشتر واداشت »

9- فعل جمله ی مقابل را با تغییر جمله گذرا بنویسید .« آمنه به مدرسه رفت»

10-نام وابسته های پیشین را بنویسید :« این چند روز هفته »        

11-کلمه ی «‌دکتر » را طوری به کار ببرید که یک بار شاخص قرار گیرد و باردیگر هسته ی گروه اسمی باشد5/0

12- در جمله ی « او به خانه آمد و برگشت » چه کلمه ای و با چه قرینه ای حذف شده است؟ 5/0

13-گونه ی مؤدبانه مصدر «بودن» را درباره ی مخاطب  بنویسید . 25/0

14-برای نقش وابسته ی وابسته (قید صفت) مثالی بنویسید و نمودار آن را رسم کنید 5/0

15- جمله ی زیر چند جزئی است ،اجزای آن را با نام هر یک مشخص کنید .   5/0

« شعرای متعهد دهه ی چهل ،شعر مبتذل مسلط بن مایه  را شعری بیمار می دانسته اند »

16-اجزای تشکیل دهنده ی واژه« قدبلند» را تعیین کنید .5/0

17- هسته ی گروه اسمی مقابل را یافته ،تعداد تکواژهای آن را مشخص می سازید:« هر چهار دانشمند                ایرانی » 5/0

توجه! از دوسؤال آخر فقط به یکی پاسخ دهید .

ت- املا و بیاموزیم    3 نمره

1-کلمه ی«زادگاه» یک تلفّظی یا دوتلفّظی؟   25/0

2-واژه ی «‌حق » در کدام گزینه به تشدید نیاز دارد ؟ الف- حرف حق            ب-حق انسان         25/0

3-شکل درست واژه ای را که با توجه به معنی آن نادرست است ، بنویسید  .25/0            الف- امل=آرزو

ب-الغا=آموختن                     پ- جزر=پس رفت آب دریا                       ت-امارت=فرمانروایی

4-کدام عبارت به قید تأکید نیاز ندارد؟ الف- بی شک آنان که خواب می نویسند ،کسانی هستند که خوب مطالعه کرده اند    25/0

ب- بی شک قطره قطره باران و دانه دانه ی برف از ابرهای آسمان فرو میریزد

5-در کلمات زیر ،کلمه ای که از نظر قطره باران نامطابق است ،مشخص کنید ،الف باستانی           ب-استاد                      ج- ایستگاه           25/0

6-صامت میانجی را در کلمه ی « پلکان» مشخص کنید .25/0

7-پسوند (ان) در کدام یک از کلمات مقابل نشانه ی جمع نیست ؟گیلان زانوان بهاران چشمان

8- از میان واژه های مقابل ،شکل درست واژه ی غلط را بنویسید: صعوه وزاغ شاهد غضبان قدر و                    فریب 25/0

9- درهر یک از عبارت های زیر ،فعل « گرفت » چه کاربرد معنایی دارد ؟ 5/0

الف- گرفتم که تو از عیب،پاک هستی           ب- او در کلاس درس ،خوب مطلب را می گرفت

10-کاربرد کدام دوواژه ی «الم» و«علم» برای قسمت نقطه چین شده ی بیت زیر صحیح است؟25/0

خدای را مددی ،ای رفیق ره، ثامن         به کوی میکده دیگر …………..برافرازم

11-جای هالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید .« در جمله ی «امروز صبح از نمایشگاه ،کتاب تازه هایی خریدم » « کتاب تازه هایی » یک غلط «………………….»است .     25/0

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo