جمعه 4 آبان‌ماه سال 1386 ساعت 23:57

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت  آموزش و پرورش شهر ستان کلاله

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی /شماره کارت :

سؤالات امتحان : ادبیات فارسی 2

رشته :

ساعت شر وع :            صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان،بزرگسالان ، داوطلبان آزاد پایه : دوم متوسطه

تاریخ امتحان :

دبیرستان/هنرستان:

شهرستان :

مهر آموزشگاه :

 

ردیف

طرح سؤال

بارم

1

 

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

الف) تک و تنها می آید سی میدان .

ب) در باب حساب دارالطّباعه حرف می زدیم.

ج) مگذار ما را به که و مه .

د) قدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است.

هـ) در تُستر در مدرسه ی امام شرف الدین منزل کردم.

و) یکی زشب گرفتگان چراغ بر نمی کند.

ز) به دو چشم خون فشانم، هله ای نسیم رحمت / که زکوی او غباری به من آر توتیا را .

ح) بی ذلت و بی گناه محبوسم                                   بی علت و بی سبب گرفتارم .

ط) چو سوفارش آمد به پهنای گوش                          زشاخ گوزنان برآمد خروش.

ی) هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن                  اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم.

 

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

5/0

75/0

75/0

1

1

2

معنی لغات مشخص شده را بنویسید.

الف) زمانه مرا پتک ترگ تو کرد.                                       ب) عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بینی.

ج) ارتجالاً انشایی می ساخت .                                            د) شاخه های عظیم به وضعی موحش سیخ ایستاده بودند.

هـ ) پس از پایان موعظه از هر سو رقعه ها به او فرستادند.          و) امروز به غم فزون تری از دی.

ز) روزی تفقّدی کن درویش بینوا را .                                    ح) با حال استیصال پرسیدم.

2

3

دانش های ادبی :

الف) مشهورترین اثر سیمین دانشور چه نام دارد؟

ب) چه کسی برای نخستین بار افکار و اصطلاحات عرفانی را با مضامین عاشقانه در هم آمیخته است؟

ج) شعر نو نیمایی را از دو جهت می توان بررسی کرد. آن ها را فقط نام ببرید.

د) تفاوت موج نو با نثر در چیست؟

هـ ) به اشعاری که در زندان سروده می شوداصطلاحاً ................................ می گویند.

و) در مصراع زیر آرایه ی ایهام را مشخص کنید.

بر طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است.

 

 

ادامه سؤالات در صفحه بعد

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مدیریت  آموزش و پرورش شهر ستان کلاله

نام و نام خانوادگی :

شماره دانش آموزی /شماره کارت :

سؤالات امتحان : ادبیات فارسی 2

رشته :

ساعت شر وع :            صبح

مدت امتحان : 75 دقیقه

دانش آموزان،بزرگسالان ، داوطلبان آزاد پایه : دوم متوسطه

تاریخ امتحان :

دبیرستان/هنرستان:

شهرستان :

مهر آموزشگاه :

 

ردیف

طرح سؤال

بارم

4

 

 

 درک مطلب :

الف) در عبارت « از سرزمین تو بود که فرشتگان سرودهای صلح و شادی انسان را برای چوپانان خوانده اند » منظور از کلمات مشخص شده چیست؟

ب) مفهوم کنایی «کباده ی چیزی را کشیدن» چیست؟

ج) در مصراع «هماوردت آمد مشو بازِ جای » عبارت مشخص شده کنایه از چیست؟

د) در مصراع «قاصد روزان ابری، داروگ، کی می  رسد باران؟» داروگ یعنی چه؟

با توجه به بیت های زیر به سؤالات داده شده پاسخ دهید.

به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم                             نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم                               به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

هـ ) منظور از مصراع اول چیست؟

و) منظور از «خوابگاه عدم» چیست؟

ز) در بیت دوم (مصراع دوم) چه آرایه ای بکار رفته است.

 

 

1

5/0

5/0

5/0

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5

خودآزمایی:

الف) مفهوم کنایی عبارات زیر را بنویسید.

سماق مکیدن                                                          سپر انداختن

ب) زیتون نماد چیست و نشانه کدام کشور است؟

ج) در مصراع « در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را» مقصود از صاحب خانه کیست؟

د) «شعر سپید من ر وسیاه ماند/ که در فضای تو، به بی وزنی افتاد» اشاره به کدام ویژگی شعر شاعر دارد؟

هـ ) « در انتظار غبار بی سوار نشستن» کنایه از چیست؟

و) در مصراع «گفتم من و طالع نگونسارم » حرف واو چه نوع واوی است.

 

1

 

1

5/0

5/0

5/0

5/0

6

حفظ شعر :

الف) خود زفلک برتریم، وز ................... افزون تریم                 زین دو چرا نگذریم ........................... ما کبریاست.

ب) قایق از .............. تهی . /  و دل از آرزوی .......................... / هم چنان خواهم راند.

 

 

 

توفیق رفیق راهتان باد.

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo